HERG1002 - Aktivitet, somatisk helse og motoriske ferdigheter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

 • Muskel- og skjelettsystemets oppbygning og funksjon
 • Det perifere nervesystemets oppbygning og funksjon
 • Sentrale begreper og prinsipper innen biomekanikk
 • Aktivitets- og bevegelsesanalyser
 • Sykdomslære og aktivitetsutfordringer knyttet til personer med muskel og skjelettlidelser, livsstilssykdommer og skader.
 • Mestring av hverdagen, motivasjon og livsstilsendring
 • Kartleggings instrumenter/tester på kropps- og aktivitetsnivå som for eksempel JAMAR, Sollerman mfl.
 • Motoriske ferdighetsverb
 • Arbeidsmodeller i ergoterapi
 • Utarbeiding av mål (for eks. SMARTE og GAS), plan og tiltak
 • Forflytningsteknikk og fallforebygging
 • Gradering av aktivitet
 • Velferdsteknologi/tekniske hjelpemidler
 • Teknologi og trening, for eksempel velferdsteknologi og biometrics
 • Tilpassing av ortoser
 • Håndtrening
 • Energiøkonomisering
 • ICF- struktur og begrep
 • Rehabiliteringsprosesser
 • Lovverk og forskrifter knyttet til tekniske hjelpemidler, rehabilitering og tjenesteyting
 • Taushetsplikt som helsearbeider og yrkesetiske retningslinjer
 • Organisering av spesialist- og kommunehelsetjenesten

Læringsutbytte

Observasjonspraksisstudier

Studenten

 • reflekterer over observasjoner av ergoterapeutisk yrkesutøvelse
 • kjenner til innholdet i de yrkesetiske retningslinjene og taushetsplikten og kan gi eksempler på anvendelse av dette i praksis
 • har kunnskap om hvordan praksisstedet er organisert i forhold til helse- og sosialsystemet i Norge

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale trekk ved menneskets anatomi, fysiologi og bevegelseslære
 • har bred kunnskap om sykdomslære innenfor ortopedi, revmatologi og indremedisin
 • gjør rede for aktivitetsutfordringer knyttet til ulike sykdommer/skader innen ortopedi, revmatologi og indremedisin
 • har kunnskap om hvordan trening tilrettelegges og gjennomføres ved sykdom og skade
 • har kunnskap om hjelpemidler og velferdsteknologi i tilretteleggingen for deltagelse
 • har kunnskap om lovverk/forskrifter/reformer som er sentrale innen rehabilitering
 • har kunnskap om og anvender ergoterapeutisk arbeidsmodell i rehabiliterende arbeid

 

Ferdighet

Studenten

 • kan undersøke anatomiske strukturer i forhold til sensibilitet, bevegelighet og muskelstyrke
 • anvender, vurderer og reflekter over valg av kartleggingsmetoder (samtale, intervju, observasjon, tester) knyttet til daglige aktiviteter
 • anvender biomekaniske begreper i vurdering og begrunnelser for aktivitet/bevegelse
 • kan reflektere over testresultater med tanke på reliabilitet og validitet

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i de fysiske omgivelsenes betydning for aktivitet og bevegelse
 • har innsikt i og kan reflektere over samspillet mellom person, aktivitet og omgivelsene
 • har innsikt i hvordan funksjonsnedsettelser kan påvirke aktivitet og deltagelse
 • har innsikt i ulike rehabiliteringsforløp
 • har innsikt i hvordan ICF kan anvendes som rammeverk for tverrfaglig kommunikasjon

Læringsformer og aktiviteter

Emnet inkluderer gruppearbeid, egenstudier, forelesning, ferdighetstrening, kasusarbeid og praksisstudier.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav 1: ergoterapeutisk yrkesutøvelse
 • Arbeidskrav 2: Funksjonell anatomi
 • Arbeidskrav 3: Sykdomslære og ergoterapi
 • Arbeidskrav 4: Klinisk arbeidsmodell i ergoterapi
 • Obligatorisk tilstedeværelse, deltakelse i ferdighetsundervisning
 • Obligatorisk tilstedeværelse, observasjonspraksis

Mer om vurdering

Eksamen i emnet er en skriftlig 6 timers skoleeksamen uten tillatte hjelpemidler.

 

Alle arbeidskrav må være bestått for at kandidaten kan avlegge eksamen.

 

Obligatoriske arbeidskrav

Det er flere obligatoriske arbeidskrav i emnet. Samtlige av arbeidskravene må være vurdert til godkjent for at studenten skal ha eksamensadgang.

 • Arbeidskrav 1: Ergoterapeutisk yrkesutøvelse
 • Arbeidskrav 2: Funksjonell anatomi
 • Arbeidskrav 3: Sykdomslære og ergoterapi
 • Arbeidskrav 4: Klinisk arbeidsmodell i ergoterapi
 • Obligatorisk tilstedeværelse, observasjonspraksis
 • Obligatorisk tilstedeværelse, deltakelse i ferdighetsundervisning

 

Studenter som ikke får godkjent obligatorisk arbeidskrav ved første gangs innlevering gis mulighet til å levere/gjennomføre en gang til før den aktuelle eksamen. Studenter som ikke får godkjent det obligatoriske arbeidskravet ved første eller andre gangs innlevering får ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i emnet.

 

Det er krav om 100 % tilstedeværelse på obligatorisk ferdighetstrening. Ved fravær fra obligatorisk tilstedeværelse på mellom 20 og 40 % vil det bli gitt individuelt arbeidskrav. Det individuelle arbeidskravet knyttes til ferdighetstreningen der studenten hadde fravær. Arbeidskravet må vurderes til godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen i emnet. Ved fravær utover 40 % vil ikke studenten kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

 

Det er krav om 100 % tilstedeværelse på praksis (observasjonspraksis). Det vises videre til Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (HSGETB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, dvs. at kun studenter ved Bachelor i ergoterapi i Trondheim kan være oppmeldt i emnet.

 

For å sikre at studentene har grunnleggende kunnskap om aktiviteters betydning i hverdagen, må arbeidskrav i emnet HERG1001 være godkjent før studenten kan starte i HERG1002 og eksamen i HERG1001 må være bestått før studenten kan avlegge eksamen i HERG1002.

Kursmateriell

Litteraturliste vil være tilgjengelig ved oppstart av emnet

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
3BET11 35.0 01.08.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 03.10.2017 09:00 H3 Rom 521(Sprokkit)
Vår ORD Skriftlig eksamen** 100/100 E 05.06.2018 09:00 Sal SU204 , 329 , 221 , Sal SU200
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
 • ** Dette er en digital eksamen. Ta med egen PC. NB: Hvis du er innvilget tilrettelegging med PC, skal du ikke ta med egen PC på eksamen, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.