HERG1001 - Aktivitet, aktivitetsanalyse og aktivitetsutførelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Gruppeeksamen 30/100 ALLE
Skriftlig eksamen 70/100 6 timer E

Faglig innhold

 • Aktivitetsanalyse og forståelsen av aktiviteters betydning for menneskets helse
 • Teorier og modeller som legger grunnlaget for faget
 • Norsk helsevesen, og lovverk knyttet til utøvelse av faget.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser
 • har kunnskap om forutsetninger for deltagelse og aktivitet i et helseperspektiv
 • har kunnskap om og forståelse av taushetsplikten
 • har grunnleggende kunnskap om helse- og sosialsektoren i Norge
 • gjør rede for ergoterapifagets historie, grunnsyn og plass i samfunnet

 

Ferdigheter

Studenten

 • utfører aktivitetsanalyser
 • utfører kartlegging og funksjonsvurdering av personer med vekt på aktivitetsutføring, samt planlegger mål og tiltak
 • kartlegger og vurderer aktivitetsmuligheter og hindringer i forhold til person, aktivitet og omgivelser
 • støtter personer i å uttrykke verdier, forventninger, ønsker og engasjement i forhold til aktivitet og deltagelse
 • utfører aktiviseringstiltak til ulike brukergrupper på ulike tjenestearenaer

 

Generell kompetanse

Studenten

 • utvikler forståelse for brukerperspektiv i yrkesutøvelsen
 • beskriver og reflekterer over personers aktivitetshistorie; deres situasjon, utfordringer, muligheter og ønsker
 • gjør rede for Norsk Ergoterapeutforbunds yrkesetiske retningslinjer og legger dette til grunn for møte med brukerne
 • rapporterer og dokumenterer skriftlig og muntlig og viser evne til å skille mellom observasjon og vurdering
 • utvikler studieteknikk i forhold til hvordan ta ansvar for egen læring
 • forholder seg til og bruker et gitt referansesystem

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene er egenstudier, forelesning, veiledning, gruppearbeid og ferdighetsundervisning.

 

Oppstartsmøte med veileder samt veiledning på oppgave i gruppe. Videre får studentene en dags erfaring med å bevege seg inne- og ute i rullestol / med synsnedsettende briller. Studentene besøker og intervjuer en ergoterapeut på dennes arbeidsplass. De møter et menneske med en funksjonsnedsettelse og har en samtale med vedkommende først på skolen og så i dennes hjem. Gjennom store deler av høsten deltar studentene i aktivitetsgrupper, noe som er definert som praksisstudier.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeid 2 (intevju og hjemmebesøk)
 • Obligatorisk tilstedeværelse, deltagelse i aktivitetsgrupper
 • Obligatorisk tilstedeværelse, deltakelse i ferdighetsundervisning
 • Arbeid 1 (knyttet opp mot aktivitetsgruppene)

Mer om vurdering

Eksamen i emnet er en todelt vurdering:

 • Individuell skriftlig 6 timers skoleeksamen uten tillatte hjelpemidler, som teller 70 % av den samlede karakteren
 • Gruppevis hjemmeeksamen, som teller 30 % av den samlede karakteren

 

Det avvikles utsatt eksamen for studenter med gyldig fravær eller resultat "ikke bestått". Ved hjemmeeksamen gjelder forbedring av oppgave innlevert ved ordinær eksamen. Det gis 1 time veiledning.

 

Alle vurderingsdeler må vurderes til bestått for at eksamenen som helhet vurderes til bestått. Ved ikke bestått/forbedring av deleksamen er det kun nødvendig å ta eksamen i den ønskede vurderingsdelen. Det gis mulighet for forbedring av karakter per vurderingsdel. Det er klageadgang for hver enkelt deleksamen men hele gruppa må i så fall klage på karakteren.

 

Obligatoriske arbeidskrav

Det er flere obligatoriske arbeidskrav i emnet. Samtlige av arbeidskravene må være vurdert til godkjent for at studenten skal ha eksamensadgang.

 • Arbeidskrav 1: Knyttet opp mot aktivitetsgruppene
 • Arbeidskrav 2: Intervju og hjemmebesøk
 • Obligatorisk tilstedeværelse, deltagelse i aktivitetsgrupper
 • Obligatorisk tilstedeværelse, deltakelse i ferdighetsundervisning

 

Studenter som ikke får godkjent obligatorisk arbeidskrav ved første gangs innlevering gis mulighet til å levere/gjennomføre en gang til før den aktuelle eksamen. Studenter som ikke får godkjent det obligatoriske arbeidskravet ved første eller andre gangs innlevering får ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i emnet.

 

Det er krav om 100 % tilstedeværelse på obligatorisk ferdighetstrening. Ved fravær fra obligatorisk tilstedeværelse på mellom 20 og 40 % vil det bli gitt individuelt arbeidskrav. Det individuelle arbeidskravet knyttes til ferdighetstreningen der studenten hadde fravær. Arbeidskravet må vurderes til godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen i emnet. Ved fravær utover 40 % vil ikke studenten kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

 

Det er krav om 100 % tilstedeværelse på praksis (aktivitetsgrupper). Det vises videre til Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

 

I gruppearbeidet skal studentene føre en felles logg for gruppemedlemmenes tilstedeværelse, samt over gruppas og den enkeltes arbeid. Denne loggen skal legges fram for veileder når denne etterspørres. Det er hovedsaklig ikke anledning til individuell innlevering på gruppeeksamen.

 • Dersom en studenten har mangelfull tilstedeværelse og/eller ikke bidratt faglig kan studenten pålegges å levere eksamen individuelt. Studenter som ikke deltar og bidrar i gruppa vil normalt ikke gis veiledning. Den pålagte individuelle eksamen skal ha karakter av å være et selvstendig arbeid.
 • En student som har dokumentert gyldig grunn for å ikke delta i gruppearbeidet kan søke skriftlig om å levere gruppeeksamen individuelt, samt om å motta veiledning. Den individuelle eksamenen skal ha karakter av å være et selvstendig arbeid.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (HSGETB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Trondheim

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
3BET10 25.0 01.08.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Gruppeeksamen 30/100 ALLE

Utlevering
04.12.2017

Innlevering
08.12.2017

Høst ORD Skriftlig eksamen** 70/100 E 15.12.2017 09:00 JD2 , JC23 Realfag , R D1-102 Datasal , JB10 MUSIKK
Vår UTS Gruppeeksamen** 30/100 ALLE

Innlevering
20.03.2018

Vår UTS Skriftlig eksamen** 70/100 E 03.04.2018 09:00 221
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
 • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
 • ** Avvikles ikke
 • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du er innvilget tilrettelegging med PC, trenger du ikke å ta med egen PC på eksamen, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.