course-details-portlet

HELA3003 - Samfunnsvitenskapelige metoder

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Studenten skal tilegne seg innsikt i vitenskapelig metode og akademisk skriving, slik at de med en kritisk analytisk holdning blir i stand til å gjennomføre egne empiriske undersøkelser. Emnet skal sette studenten i stand til å ta selvstendige og godt motiverte metodevalg i arbeidet med masteroppgaven. I tillegg skal emnet gi studenten mulighet til å tolke og drøfte kritisk forskningsbidrag i den aktuelle fagtradisjonen.

Læringsutbytte

Kunnskaper

• Skal være i stand til å utforme klare og fruktbare problemstillinger
• Være i stand til å koble problemstilling, teori og relevant empiri
• Vil kunne anvende det statistiske verktøyet SPSS
• Vil kunne systematisk framstille egen empiri
• Vil kunne gjennomføre en kritisk og holdbar analyse

Ferdigheter
• Skal kunne anvende metodekunnskaper og ferdigheter både i egen læring og i ferdighetsutøvelse
• Skal kunne framstille fenomen og fakta ut fra flere faglige synsvinkler og perspektiver
• Skal kunne diskutere sammenhenger mellom teori og metode
• Skal kunne planlegge og gjennomføre empiriske undersøkelser
• Skal beherske sentrale kvantitative og kvalitative metodiske tilnærminger

Generell kompetanse
• Vil ha grunnleggende metodeforståelse og kunnskap om metodeutvikling
• Evne til kritisk og etisk vurdering av egen og andres forskning

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og øvelser. 4 samlinger à 2 dager i Ålesund.

Mer om vurdering

Skriftlig innlevering (prosjektskisse for masteroppgave). Bokstavkarakterer 50/100
Skoleeksamen 4 t. Bokstavkarakterer 50/100

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Helseledelse (MHLED)

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført og bestått samtlige emner som inngår i de første 60 studiepoeng i master i helseledelse.

Kursmateriell

Oppgis ved oppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU