course-details-portlet

HELA3003 - Samfunnsvitenskapelige metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 50/100 4 timer E
Prosjektplan 50/100 1 semestre A

Faglig innhold

Studenten skal tilegne seg innsikt i vitenskapelig metode og akademisk skriving, slik at de med en kritisk analytisk holdning blir i stand til å gjennomføre egne empiriske undersøkelser. Emnet skal sette studenten i stand til å ta selvstendige og godt motiverte metodevalg i arbeidet med masteroppgaven. I tillegg skal emnet gi studenten mulighet til å tolke og drøfte kritisk forskningsbidrag i den aktuelle fagtradisjonen.

Læringsutbytte

Studenten skal/vil...:

Kunnskaper

 • være i stand til å utforme klare og fruktbare problemstillinger.
 • være i stand til å koble problemstilling, teori og relevant empiri.
 • kunne anvende det statistiske verktøyet SPSS.
 • kunne systematisk framstille egen empiri.
 • kunne gjennomføre en kritisk og holdbar analyse.

Ferdigheter

 • kunne anvende metodekunnskaper og ferdigheter både i egen læring og i ferdighetsutøvelse.
 • kunne framstille fenomen og fakta ut fra flere faglige synsvinkler og perspektiver.
 • kunne diskutere sammenhenger mellom teori og metode.
 • kunne planlegge og gjennomføre empiriske undersøkelser.
 • beherske sentrale kvantitative og kvalitative metodiske tilnærminger.

Generell kompetanse

 • ha grunnleggende metodeforståelse og kunnskap om metodeutvikling.
 • ha evne til kritisk og etisk vurdering av egen og andres forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og øvelser. Fire samlinger à 2 dager i Ålesund.

Mer om vurdering

Skriftlig innlevering (prosjektskisse for masteroppgave) som teller 50% av totalkarakter. Bokstavkarakterer A-F.

Skoleeksamen med varighet på fire timer som teller 50% av totalkarakteren. Bokstavkarakterer A-F.

Ved gjentak av eksamen kan delvurderingene tas opp enkeltvis, og begge de to delvurderingene i emnet er gyldige for gjentak av eksamen i påfølgende studieår. Etter dette må begge delvurderinger tas på nytt ved gjentak.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helseledelse (MHLED)

Forkunnskapskrav

Alle emner fra første og andre studieår i master i helseledelse må være bestått for å kunne ta eksamen i emnet.

Kursmateriell

Litteratur og annet kursmateriell oppgis ved undervisningsstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjektplan 50/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Prosjektplan 50/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 50/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU