course-details-portlet

HBIOT2035 - Bacheloroppgave i Bioingeniørfag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 100/100

Faglig innhold

Studenten utfører (etter vitenskapelig metode) litteratursøk, kritisk vurdering av fagstoff fra ulike kilder, datainnsamling, analysearbeid i laboratoriet og resultatbearbeiding. Dette skjer under veiledning og i samarbeid med andre fagpersoner i ekstern praksis. En relevante faglig problemstilling innen de medisinske laboratoriefagene skal kartlegges, problematiseres, redegjøres for og drøftes/diskuteres. Arbeidet presenteres skriftlig i en formell vitenskaplig rapport (akademisk skriving), inkludert bruk av referansedatabase, og ved muntlig fremlegg.

Tema og bioingeniørfaglige problemstillinger for selve bacheloroppgaven gis av fagmiljøene ved Universitetsklinikken St. Olavs Hospital, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU); Medisin og Helsefakultetet, Fakultet for Naturvitenskap, Institutt for bioingeniørfag og andre relevante fagmiljø.

Læringsutbytte

Studenten

 • kjenner til vitenskapelige metoder for forsknings- og utviklingsaktivitet innen bioingeniørfaget.
 • kan gjøre litteratursøk og bruke referansedatabase.
 • kan forholde seg kritisk til fagstoff fra ulike kilder.
 • kan delta i forskningsprosjekt under veiledning.
 • kan beherske metoder for bioingeniørfaglig arbeid på en strukturert og nøyaktig måte, etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer, og vurdere metoders muligheter, begrensninger og feilkilder.
 • kan beherske metoder for håndtering av humanbiologisk materiale med tilhørende resultater og informasjon.
 • har innsikt i bioingeniørfaglige problemstillinger og kan ta begrunnede valg i tråd med kunnskapsbasert praksis.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer, og kan oppdatere sin kunnskap både gjennom informasjonsinnhenting, kontakt med fagmiljøet og yrkesfeltet.
 • kan planlegge og gjennomføre varierte bioingeniørfaglige arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, i tråd med etiske krav og gjeldende retningslinjer.
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse, tilegne seg ny kunnskap, søke og ta imot veiledning.
 • kan gjøre rede for og diskutere avgrensede faglige problemstillinger innen de medisinske laboratoriefagene.
 • kan dokumentere og formidle bioingeniørfaglig kunnskap gjennom muntlig og skriftlig presentasjon på norsk.

Læringsformer og aktiviteter

Bachelorprosjektet gjennomføres som gruppearbeid med 2- 4studenter pr. gruppe og innlevering av felles prosjektrapport. Studenten utfører litteratursøk, datainnsamling, analysearbeid og resultatbearbeiding under veiledning i ekstern praksis. Bacheloroppgaven leveres gruppevis i form av en vitenskapelig rapport, samt en muntlig presentasjon. Tilfredsstillende praksis må være godkjent før innlevering av bacheloroppgaven. I enkelte tilfeller kan bacheloroppgaven leveres og presenteres individuelt. Forventet antall arbeidstimer: 425 timer

Mer om vurdering

Ved ikke bestått emne, avtales ny oppgave i hvert tilfelle.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniørfag (BBIOING)

Forkunnskapskrav

Studenten er tatt opp på profesjonsstudiet Bachelor i Bioingeniørfag. Studenten må være registrert i 3. årskull (må ha bestått minst 105sp. fra 1. og 2. årskull) og ha bestått HBIOT1010 MTL - Innføring i bioingeniørfag.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBIO3001 15.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bioingeniør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Individuell oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU