course-details-portlet

HBIOT2033 - Medisinsk laboratorieteknologi - Medisinsk biokjemi, mikrobiologi og patologi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 50/100 5 timer E
Skriftlig skoleeksamen 50/100 5 timer A

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen, pulje 5 3 timer
Praktisk eksamen, pulje 4 3 timer
Praktisk eksamen dag 2 3 timer
Praktisk eksamen, pulje 1 3 timer
Praktisk eksamen, pulje 3 3 timer
Praktisk eksamen, pulje 2 3 timer

Faglig innhold

Emnet inneholder medisinsk laboratorieteknologi og laboratoriemedisin, med tema fra de medisinske laboratoriespesialitetene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, medisinsk mikrobiologi og patologi. Bruk av fysikalske, kjemiske, enzymatiske og immunologiske metoder på humanbiologisk prøvemateriale. Lysmikroskopiske metoder for vurdering av kroppsvæsker, celler og vev. Isolering, påvisning, identifisering og antibiotikatesting av mikroorganismer fra ulikt biologisk materiale, og påvisning og identifisering av virus. Farmakologiske analyser i forbindelse med terapikontroll, forgiftninger og misbruk. Målemetoder, laboratorieinstrumenter og vedlikehold. Kvalitetskontroll og kvalitetssikring av laboratoriearbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • har bred kunnskap om metoder, laboratorieutstyr og bioingeniørfaglige oppgaver innen de medisinske laboratoriespesialitetene: medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og patologi
 • har kunnskap om riktig behandling av ulike typer humanbiologisk prøvemateriale, og har bred kunnskap om hvordan analytiske, pre- og postanalytiske forhold påvirker analysesvar
 • har bred kunnskap om hvordan celler, vevsstrukturer, biokjemiske analytter og mikroorganismer analyseres og undersøkes som et ledd i diagnostikk, oppfølging og behandling av sykdom.
 • forstår hovedprinsippene for metoder som anvendes i medisinske laboratorier, og har kunnskap om metoders og analyseinstrumenters muligheter, begrensninger og feilkilder.
 • har kunnskap om biologisk variasjon, prøveresultaters kliniske relevans og medisinske sannsynlighet.
 • kan gjøre rede for bruk av kontroller i laboratoriediagnostikk, og har kunnskap om kvalitetssikring av laboratoriearbeid.

Ferdigheter:

Studenten

 • utfører laboratorieteknisk arbeid selvstendig og systematisk, og kan å ta i bruk nye metoder ut fra tilgjengelig litteratur, metodebeskrivelser, instrumentmanualer mm.
 • kan selvstendig utføre laboratoriediagnostisk arbeid, anvende analyseinstrumenter og laboratorieutstyr, og har oppøvde ferdigheter i å utføre analyser og metoder innen medisinsk biokjemi, mikrobiologi og patologi.
 • kvalitetssikrer arbeidet sitt, og kan vurdere laboratorieresultaters pålitelighet ut fra kvalitet på prøvemateriale, metode, instrument og egen utførelse.

Generell kompetanse:

Studenten

 • har bioingeniørfaglig innsikt og kompetanse, og forstår bioingeniørens rolle i diagnostikk.
 • har utviklet faglig selvstendighet, bruker innlært kunnskap og ferdigheter, og kan å fordype seg i laboratoriediagnostiske problemstillinger.
 • kan forholde seg kritisk til fagstoff fra ulike kilder, og kan dokumentere og formidle bioingeniørfaglig kunnskap på norsk.
 • har relasjons- og kommunikasjonskompetanse, og kan arbeide med faglige problemstillinger og løsninger i samarbeid med medstudenter og andre.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Interne praksisstudier i undervisningslaboratorier utført av 2-3 studenter i gruppe eller individuelt. Skriftlige rapporter og muntlige presentasjoner. Ettermiddagsundervisning kan forekomme. I deler av emnet er arbeidsformen problembasert læring (PBL) i grupper på 3-4 studenter, med praktiske og teoretiske problemstillinger. Påregnet arbeidsbelastning i emnet: 60 teoritimer, 105 laboratorietimer, 25 timer andre aktiviteter, egeninnsats: 260 timer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Laboratoriekurs med tilhørende arbeidskrav og PBL

Mer om vurdering

Laboratoriekursene med tilhørende arbeidskrav og PBL-gjennomføringen må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Ordinær eksamen gjennomføres i begynnelsen av mars. Eksamen består av to delvurderinger som teller 50 % hver på karakter; en praktisk eksamen og en teorieksamen. Praktisk eksamen gjennomføres på to dager, og hver student prøves i to fagområder. Teoretisk eksamen gjennomføres på en tredje dag. Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emnet må tas opp igjen. Utsatt eksamen i mai/juni. Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner. Skriftlig deleksamen kan i unntakstilfeller bli muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniørfag (BBIOING)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim. Eksamen i HBIOT1010 Medisinsk laboratorieteknologi, Innføring i bioingeniørfag må være bestått for å kunne starte med dette emnet.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur: Litteratur anbefalt tidligere i studiet og i tillegg -Nancy A. Brunzel: Fundamentals of Urine and Body Fluid Analysis. Philadelphia, Saunders Company. Siste utgave. Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på Blackboard innen semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBIO3005 20.0 HØST 2022
BI202512 1.0 HØST 2022
BI302511 4.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bioingeniør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 A 07.03.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL415 Sluppenvegen 14 8
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 46
Vår ORD Praktisk eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 50/100 A 09.06.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Praktisk eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen, pulje 1 28.02.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen, pulje 2 28.02.2023 13:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen, pulje 3 01.03.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen, pulje 4 01.03.2023 13:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen, pulje 5 02.03.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen dag 2 03.03.2023 11:15
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU