course-details-portlet

HBIOT2026 - Medisinsk laboratorieteknologi - Transfusjonsmedisin og Immunhematologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Undervisningen vil bygge på kjente grunnleggende tema innen immunologi og cellebiologi. Følgende tema vil bli presentert i forelesnninger, som veiledning i laboratoriekurs eller som ekstern studiepraksis: Transfusjonstjenesten i Norge (historisk og i dag), Utvelgelse av blodgivere, tapping, smittekontroll, Fremstilling av Blodkomponenter og blodprodukter. Klinisk viktige blodtypesystems antigener og antistoff. Pretransfusjonsundersøkelser: Blodtyping, Antistoff påvisning, identifisering og titrering, Forlik. Hemolytisk sykdom hos foster og nyfødte, Svangerskapsprøver (tester og profylakse), Transfusjonsreaksjoner, Hemoterapi, Kvalitetskontroller. Bærekraftsperspektiver, tverrfaglig samhandling, andre profesjoners rolle og egen profesjonsutøvelse innen transfusjonstjenesten.

Læringsutbytte

Studenten bør oppnå følgende kompetanse:

Kunnskap: Bred kunnskap om metoder, laboratorieutstyr, kvalitetskrav og bioingeniørfaglige oppgaver innen transfusjonsmedisin og immunhematologi - Kunnskap om regelverk og relevante prosedyrer knyttet til blodgiving og videre behandling av tappet blod. Kunnskap om screeningprogram og standardiserte prøveforløp. Kjenne til ulike transfusjonsreaksjoner, hemolytisk sykdom hos foster og nyfødte og auto hemolytisk sykdom hos voksne - Kjenne til kvalitetsstyringssystemer, regler for HMS, sertifiserings- og akkrediteringsordninger - Kjenne til transfusjonsmedisinens historiske utvikling og tradisjoner, og kjenne til andre profesjoners rolle innen transfusjonsmedisin

Ferdigheter: Kan anvende faglig kunnskap til å tolke en bestilling, ta begrunnede valg i praktisk utøvelse av analyser som sikrer at en person får transfundert trygge blodprodukt - kan tolke analyseresultat for profylaktisk behandling av fødende - kan formidle korrekte prøvesvar på norsk både skriftlig, muntlig og til rett tid - kan beherske bioingeniørfaglig arbeid innen transfusjonsmedisin og immunhematologi på en strukturert og nøyaktig måte -kan ta faglige valg som fremmer bærekraft og HMS - kan tappe blodgivere under veiledning - Kan kommunisere med og veilede blodgivere i forbindelse med blodgiving - Kan vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenne til metoder for å følge opp dette systematisk -

Generell kompetanse Kan identifisere, reflektere og diskutere sentrale samfunsmessige og profesjons-/behandlingsetikse problemstillinger knyttet til transfusjonstjenesten og egen profesjonsøvelse og andre profesjoners rolle inne denne. Kan forholde seg til helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere, spesielt relatert til transfusjonstjenesten.

Læringsformer og aktiviteter

Studentens arbeisinnsats er beregnet til 220 timer, hvorav 32 timer forelesninger, 40 timer obligatorisk intern- og ekstern studiepraksis, og egenaktivitet i form av gruppearbeider (2-3 studenter i gruppe), muntlig og skriftlig presentasjon av fagstoff.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratoriekurs
  • Ekstern studiepraksis
  • Skriftlig oppgave

Mer om vurdering

Ny/utsatt eksamen i august

Ved utsatt eksamen kan vurderingsformen bli endret til muntlig

Ved søknad om godskrivning, godkjenning og innpassing av tidligere avholdte emner vil hver søknad behandles individuelt og søker må påregne studiepoengreduksjon ved overlappende tema.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniørfag (BBIOING)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim. Eksamen i HBIOT1010, Medisinsk laboratorieteknologi - Innføring i bioingeniørfag, må være bestått for å kunne starte med dette emnet.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur: Paula R. Howard "Basic&Applied Blood Banking and Transfusion Practices", 4.utgave, 2017, Elsevier. Blodforskriften, Lovdata: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050204-0080.html, Utdelt materiale

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres innen semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBIO3004 6.0 HØST 2021
BI301511 6.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 20.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU