course-details-portlet

HBIOT2023 - Medisinsk laboratorieteknologi - Automasjon og IKT i medisinske laboratorier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 100/100

Faglig innhold

Automasjonsteori, kvalitetskontrollsystem, analyseapplikasjon og systemkonfigurasjon samt vedlikehold og feilsøking på automatiske analyseinstrumenter. Prøvebehandling og resultatutgivelse, laboratorielogistikk, prosedyrer, kvalitetssystem, personvern, datasikkerhet og yrkesetiske problemstillinger. Sykdomslære. Blodprøvetaking av pasienter. Profesjonsrelevant IKT i sykehuslaboratorier. Organisering av helsetjenesten, ulike profesjoners roller i helsetjenesten, helsetjenestens verdigrunnlag, yrkesetikk, etisk refleksjon og sentrale temaer i forhold til folkehelse, livskvalitet (inkl. sammenheng mellom helse, utdanning, arbeid og levekår), sykdom, diagnoser og behandling.

Læringsutbytte

Kandidaten skal: Kunne gjøre rede for hvordan ulike automatiske analyseinstrumenter fungerer og kunne anvende analyseinstrumenter og laboratorieutstyr som benyttes i ulike medisinske laboratorier. Ha kunnskap om analyseapplikasjoner, systemkonfigurasjon, funksjonelle enheter og systemer som sikrer pålitelige analysesvar, herunder interne kvalitetskontrollprogram for analyseovervåking i tilknytning til automatiske analyseinstrumenter. Videre skal kandidaten kunne vurdere interne og eksterne kvalitetskontrollresultater. Ha kunnskap om profesjonsrelevant IKT som omhandler informasjonsteknologi og automasjonssystemer, herunder laboratorieinformasjonssystemer (LIS), mellomvareløsninger og styringssystemer for analyseinstrumenter. Ha kunnskap om en prøves gang gjennom laboratoriet, rekvirerings- og svarformidlingssystem. Kjenne til hvordan prosedyrer utarbeides og revideres i et akkreditert laboratorium samt generell kvalitetssikring i sykehus laboratorier. Ha kunnskap om sykdomslære. Ha bred kunnskap om korrekt blodprøvetaking av voksne, barn og nyfødte. Kunne utføre blodprøvetaking av voksne pasienter og kommunisere med pasienter, pårørende og annet helsepersonell i forbindelse med blodprøvetaking. Videre skal kandidaten bidra til trygghet og forutsigbarhet for pasienten i prøvetakingssituasjonen. Ha kunnskap om hvordan helsetjenesten inkludert de medisinske laboratoriene er organisert, helsetjenestens verdigrunnlag, ulike profesjoners sine roller og sentrale temaer slik som folkehelse, livskvalitet (inkl. sammenheng mellom helse, utdanning, arbeid og levekår), sykdom, diagnoser og behandling. Kunne benytte yrkesetiske retningslinjer og reflektere over utøvelsen av eget fag og egen profesjon. Kunne bidra til godt og reflektert samarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og interne praksisstudier bestående av 2 laboratoriekurs. Skriftlige arbeider og muntlig presentasjon. Ekstern studiepraksis ved medisinske laboratorier. Forventet antall arbeidstimer er 400 timer. Forelesninger: 40 timer. Laboratorieundervisning: 21 timer. Ekstern studiepraksis: 165 timer. Egeninnsats: 174 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratoriekurs med muntlig fremlegg Oblig
  • Skriftlige innleveringer
  • Ekstern praksis Oblig

Mer om vurdering

Praksisrapporten vurderes med bestått/ikke bestått. Ny/utsatt eksamen: Etter avtale med emneansvarlig og instituttleder. Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniørfag (BBIOING)

Forkunnskapskrav

Eksamen i HBIO104P eller HBIOT1010 må være bestått for å kunne starte med dette emnet. Studenten må ha bestått minst 45 studiepoeng fra 1.årskurs og være registrert som student i 2. årskurs for å kunne ta emnet. Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Anbefalt litteratur: Burtis, Ashwood, Bruns:Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, (Saunders). Aronsen, Birkeland, Munkvik og Sjaastad: Sykdomslære 1 og Sykdomslære 2 (Gyldendal) Gould's Pathophysiology for the Health Professions. Linnè & Ringerud: Clinical Laboratory Science (Mosby) Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på Blackboard innen semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBIO205P 9.0 HØST 2021
HBIOA2005 1.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioingeniør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Individuell oppgave 100/100

Innlevering
24.02.2023


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Individuell oppgave 100/100

Innlevering
14.04.2023


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU