course-details-portlet

HBIOT1013 - Kjemisk og instrumentell analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Kvantitative kjemiske analyser, titrering, løselighet, kjemiske komplekser, elektrokjemi inkludert introduksjon til potensiometri og fotometri

Optikk: Lys, bølger og energi, bølgeoptikk, optiske instrumenter

Elektronikk: generell elektrisitetslære, halvledere, kretslære

Usikkerhet i kvantitative analyser

Kalibrering av analyser

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om *kjemiske og fysiske prinsipper som ligger til grunn for sentrale metoder innen kjemisk analyse som syre/base-titrering, løselighet, kjemiske komplekser, elektrokjemi og fotometri *elektromagnetisk stråling og optiske komponenter *instrumentering som er viktig for kjemisk analyse og medisinsk laboratorieteknologi *enkle strømkretser *analysemetoders følsomhet, usikkerhet, riktighet og presisjon *hvordan en finner beregningsformler for å beregne konsentrasjoner fra målte signal.

Ferdigheter

Kandidaten *kan forklare og tolke resultater fra elektrokjemiske instrumenter *kan anvende kunnskap om, og gjøre beregninger på elektromagnetisk stråling og optiske komponenter og vurdere disse *Kan utføre beregninger på enkle strømkretser *kan jobbe nøyaktig med kjemiske teknikker, spesielt innen kvantitative analyser *kan vurdere analysemetoders følsomhet, usikkerhet, riktighet og presisjon *kan finne og anvende beregningsformler funnet fra målte data.

Generell kompetanse

Kandidaten har innsikt i kjemisk teori og fysiske prinsipper som ligger bak analysemetoder som benyttes i laboratorier, og kan diskutere oppnådde resultaters sannsynlighet og pålitelighet ut fra dette.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratoriekurs, øvinger og øvingsveiledning. Total arbeidsmengde pr student tilsvarer ca 200 timer. Av dette vil timeplanfestede aktiviteter som forelesninger, laboratoriearbeid og øvingstimer utgjøre ca. 80 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratoriekurs inkludert rapporter
  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Spesifisering av tillatte hjelpemidler på eksamen: Godkjent kalkulator: HP30S, Citizen SR270, Citizen SR270X, Casio fx-82/83ES, Casio fx-82ES PLUS, MATH MI-633 DOT MATRIX DISPLAY, Texas BAII Plus, Casio fx-82-MS, Aurora Scientific Calculator fc582, Texas TI30XIIB/S og Casio fx-82 EX. Tabellen Aylward &Finley; SI Chemical Data, 7.utg. J.Wiley&Sons. Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner. Ny/utsatt eksamen: August

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniørfag - Ingeniørfag (BBIOING)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i bioingeniørfag, Trondheim.

Kursmateriell

Electronic Version; Harvey, D.: Analytical Chemistry 2.1 Print Version; Harvey, D.: Analytical Chemistry ISBN 0-07-237547-7, McGraw-Hill Companies Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 8th 2019 ISBN 978-0-323-53044-6, Elsevier, St Louis. Eldre utgaver kan også brukes. Tabellen Aylward &Finley; SI Chemical Data, 7.utg. J.Wiley&Sons Læremidler i optikk og elektronikk oppgis ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBIOA1006 7.5 HØST 2020
HBIO1001 5.0 HØST 2020
TKJE2003 5.0 HØST 2020
HBIO2002 5.0 HØST 2021
KJ2050 1.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioingeniør
  • Kjemi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 25.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 77
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU