course-details-portlet

HBIOT1010 - Medisinsk laboratorieteknologi, innføring i bioingeniørfag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen, oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 25/100 1 timer D
Oppgave 25/100 A
Praktisk eksamen 50/100 B

Faglig innhold

Grunnleggende laboratorieteknikker og kvalitetssikring i bioingeniørfagligarbeid inkludert pasientnære analyser (PNA). Preanalytiske forhold som kan innvirke på prøveresultater. Venøs og kapillær blodprøvetaking. Smittevern og hygiene. Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Samhandling og kommunikasjon i teori og praksis. Organisering av helsetjenesten, utviklingen av laboratorietjenesten og bioingeniørens og andre helseprofesjoners roller. Relevante lover, regelverk og veiledere. Yrkesetikk og systematisk etisk refleksjon, inkludert hvordan sikre barn og unge sine rettigheter.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten:

 • Har kunnskap om grunnleggende laboratorieteknikker og kvalitetssikring i medisinsk laboratoriearbeid.
 • Kan gjøre rede for preanalytiske forhold som kan innvirke på prøveresultater.
 • Har kunnskap om blod og blodceller.
 • Har kunnskap om venepunksjon og kapillær blodprøvetaking.
 • Forstår viktigheten av smittevern og hygienetiltak i forbindelse med pasientkontakt og medisinsk laboratoriearbeid.
 • Har kunnskap om smittekjeden, basale smittevernsrutiner og aseptiske arbeidsprosedyrer i medisinsk laboratoriearbeid.
 • Har kunnskap om regler om forsvarlig avfallshåndtering med hensyn til smittefare og miljø.
 • Har kunnskap om kommunikasjon, samhandling og konflikthåndtering.
 • Har kunnskap om tverrprofesjonell samarbeid.
 • Kjenner til oppbygning og organisering av helsetjenesten i Norge, utviklingen av laboratorietjenesten og bioingeniørens og andre helseprofesjoners roller.
 • Har kunnskap om relevant lovverk relevant for tjenesteutøvelse som bioingeniør (helsepersonelloven, pasient og bruker rettighetsloven, smittevernloven med flere).
 • Har kunnskap om sentrale emner innen yrkesetikk for bioingeniører.
 • Kjenner til barn og unge sine behov for tjenester i lys av bioingeniørfaglig arbeid og hvordan man kan sikre deres medvirkning og rettigheter.
 • Kjenner til hvordan man kan oppdage vold/omsorgssvikt og tjenestens varslingsrutiner ved omsorgssvikt, vold, overgrep, rus- og sosioøkonomiske problemer

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan utføre grunnleggende bioingeniørfaglige laboratorieteknikker etter prosedyrer som for eksempel bruk av mikroskop, pipetter og analyseinstrumenter.
 • Kan utføre venøs og kapillær blodprøvetaking etter prosedyrer.
 • Kan ivareta helse, miljø og sikkerhet ved pasientkontakt og i medisinsk laboratoriearbeid.
 • Kan anvende kommunikasjonsferdigheter i samhandling med helsepersonell, pasienter og pårørende.
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse, tilegne seg ny kunnskap og søke og ta imot veiledning.
 • Kan reflektere over egen og andres rolle i samhandling med andre.
 • Kan identifisere, reflektere og håndtere relevante yrkesetiske problemstillinger i bioingeniørfaglig arbeid og benytte etisk teori, medisinsk etiske prinsipper og yrkesetiske retningslinjer i etisk refleksjon.

Generell kompetanse:

Studenten:

 • Har grunnlag for videre praksisstudier innen bioingeniørfag.
 • Har forståelse for viktigheten av kommunikasjon innen helsetjenesten.
 • Har innsikt i bioingeniørfaget, er bevisst og reflektert til det beste for pasienten

Læringsformer og aktiviteter

Dette emnet inneholder stor grad av studentaktive læringsformer. Forventet antall arbeidstimer totalt 400 timer. Lærerstyrte timer: Forelesninger ca. 60 timer, interne praksisstudier ca. 55 timer. Semesteroppgaver (inkludert seminar) ca 20 timer. Eksterne praksisstudier ca. 50 timer. Egeninnsats inkludert gruppearbeid: 215 timer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Interne praksisstudier
 • Eksterne praksisstudier
 • Semesteroppgave

Mer om vurdering

Alle tre delene -- refleksjons-notat etter ekstern studiepraksis, praktisk eksamen og teoretisk eksamen -- må være bestått for å få karakteren bestått i emnet.

Obligatoriske arbeidskrav: Studentene må ha godkjent interne praksisstudier (laboratoriekurs), semesteroppgaver (inkludert seminar) og eksterne praksisstudier for å fremstille seg til eksamen.

Godkjenning av obligatoriske arbeidskrav baseres på faglærernes vurderinger av studentens gjennomføring av praktiske og skriftlige arbeider, inkludert samhandling i grupper.

Rett til å gjennomføre ekstern studiepraksis forutsetter godkjenning av de obligatoriske arbeidskravene som er gjennomført før ekstern praksis.

Spesifisering av tillatte hjelpemidler på eksamen: Godkjent kalkulator: HP30S, Citizen SR270, Citizen SR270X, Casio fx-82/83ES, Casio fx-82ES PLUS, MATH MI-633 DOT MATRIX DISPLAY, Texas BAII Plus, Casio fx-82-MS, Aurora Scientific Calculator fc582, Texas TI30XIIB/S og Casio fx-82 EX.

Ny/utsatt eksamen: August. Ved ny (utsatt) eksamen kan vurderingsformen (skriftlig) endres til muntlig.

Ved ikke bestått kan en enkelt delvurdering tas opp uten at de andre delvurderingene må gjentas.

Ved søknader om godskriving, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniørfag (BBIOING)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag, Trondheim.

Kursmateriell

Berge, M: Pensumhefte/kompendium i blodprøvetaking og grunnleggende laboratorieteknikker i medisinsk laboratoriearbeid (siste utgave). Husøy, Astrid-Mette: Blodprøvetaking i praksis (Cappelen Damm akademisk) Turgeon, Mary L: Linne Ringsrud`s Clinical Laboratory science. (Elsevier). Eide,H. og Eide, T.:Kommunikasjon i relasjoner; Personorientering, samhandling, etikk. (Gyldendal 2017). Nylenna, M.: Helsetjenesten i Norge - et overblikk. (Gyldendal 2014). Ruyter, K.W.: Medisinsk og helsefaglig etikk. (Gyldendal akademiske, 2014), Bioingeniørfaglig institutt: Etikk for bioingeniører, (NITO, 2005) Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på Blackboard ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBIO104P 10.0 HØST 2020
HBIO106P 5.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bioingeniør
 • Medisin
 • Samfunnsvitenskapelige fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen, oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 50/100 B

Utlevering
08.05.2023

Innlevering
11.05.2023


08:00


15:30

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 25/100 A

Utlevering
03.04.2023

Innlevering
02.05.2023


09:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 25/100 D 13.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 25/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU