course-details-portlet

HBIOA2001 - Innføring i patologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Generell cytologi: Preparering og farging av cytologiske prøver, cytologi screening program, mikroskopiering av normale celleutstryk og utstryk med ulike inflammatoriske forandringer.

Histologi: Grunnleggende histokjemiske teknikker. Innstøping og framføring av vev, samt snitting av vevsblokker. Generell histokjemisk fargeteori/teknikk. Mikroskopiering av vevsprøver fra de store organsystemene.

Sykdomslære: Helse og sykdom. Celleskade/celledød, betennelser, sirkulasjonsforandringer og vekstforstyrrelser. Celleforandringer og kreft. Sykdommer i de store organsystemene.

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten:

 • har tilegnet seg grunnleggende teoretiske og praktisk kunnskaper innen patologi som hvordan mikroskopere celleprøver og lage parafinsnitt
 • har tilegnet seg kunnskap om og kjenne igjen ulike cellers og vevs mikroskopiske utseende
 • ha kunnskap om preparering av celler og vevsstrukturer fra prøvetaking til mikroskopering
 • har kunnskap om sykdomsprosesser både i organsystemer og på cellenivå
 • har kunnskap om de vanligste sykdomsgrupper og sykdomsbegrep

Ferdigheter - studenten:

 • forstår hvordan celler og vev tilsammen danner funksjonelle enheter og organ
 • kan gjenkjenne histologiske kjennetegn ved ulike organer og vev
 • forstår hvordan og hvorfor bruk av histologiske og cytologiske teknikker kan være til hjelp for å stille diagnoser kunne reflektere over sammenhengen mellom organs histologiske oppbygging og sykdomsprosesser

Kompetanse - studenten:

 • kan kommunisere om faglige temaer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentaktive læringsformer, laboratorieøvinger.

Det forventes 200 timer arbeidsbelastning i emnet. Det inkluderer inntil 60 timer styrt undervisning og 16 timer laboratoriekurs.

Praktisk passeringstest må være godkjent før eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Laboratorieøvelser
 • Praktisk passeringstest

Mer om vurdering

Obligatoriske laboratorieøvinger innen histologi og cytologi. Praktisk passeringstest. Begge må være godkjent for å gå opp til skriftlig eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 semester

Ny og utsatt eksamen kan bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniørfag (BBIOING)

Kursmateriell

Oddvar Næss: Sykdomslære og patologisk anatomi 6.utg (2012)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI201605 7.5 HØST 2021
HBIOA1007 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Bioingeniør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen (1) 100/100 04.12.2023 10:00
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 28.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G325 Gnisten/Fagskolen 14
G328A Gnisten/Fagskolen 3
G328B Gnisten/Fagskolen 8
G328C Gnisten/Fagskolen 2
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Rom: K278 Lille-Nørve, 2. etasje Kompasset, NTNU Ålesund.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU