HAUD3120 - Audiologi fordypning 1

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Faglig innhold

Faglig innhold vil foreligge på Blackboard og i egen fagspesifikk beskrivelse

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten har fordypet kunnskap i audiologi i aktuell fagprofil

 

Ferdigheter

 • Studenten kan anvende fordypet kunnskap i audiologi i aktuell fagprofil

 

Generell kompetanse

 • Studenten kan utøve kunnskapsbasert praksis med respekt for kompleksiteten i fagområdet

Læringsformer og aktiviteter

Studiegjennomføres på campus i Trondheim.

Informasjon om læringsformer og aktiviteter vil foreligge på Blackboard og i egen fagspesifikk beskrivelse.

 

Følgende moduler finnes ved audiografutdanningen, under forutsetning om at de gjennomføres i dette studieåret:

 • Campus: hørselsmålinger
 • Campus: hørselstekniske hjelpemidler
 • Campus: Universell utforming for hørsel og tale
 • Campus: Tinnitusbehandling i vanlig klinikk
 • Campus: Eget valgt emne

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte til undervisning 80%
 • Flervalgstester nærmere beskrevet på Blackboard
 • Innleveringer og laboratorieøvelser nærmere beskrevet på Blackboard
 • Framlegg, nærmere beskrevet på Blackboard

Mer om vurdering

Emnet vurderes med hjemmeeksamen.

 

For at studenten kan levere hjemmeeksamen må alle arbeidskrav være vurdert som godkjent:

 • Obligatorisk tilstedeværelse på undervisning.
 • Flervalgstester
 • Innleveringer og laboratorieøvelser
 • Fremlegg

 

Utsatt hjemmeeksamen avvikles for studenter med gyldig fravær eller resultat "Ikke bestått".

 

Studenter som ikke får godkjent obligatorisk arbeidskrav ved første gangs innlevering gis mulighet til å levere/gjennomføre en gang til før den aktuelle eksamen. Studenter som ikke får godkjent det obligatoriske arbeidskravet ved første eller andre gangs innlevering får ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i emnet. Det er 80 % obligatorisk tilstedeværelse. Det vil si at fravær over 20 % vil resultere til at studenten ikke får levere eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (audiograf) (HSGAUB)
Enkeltemner audiografutdanning (HSAUEMNER)

Forkunnskapskrav

Alle studieemner i bachelorutdanningens to første år må være bestått, dvs. HAUD1001, HAUD101P, HAUD2001 og HAUD201P. Alternativt må tidligere 2- årig audiografutdanning være fullført og bestått.

Kursmateriell

Kursmateriell vil foreligge på Blackboard

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
06.10.2017

Innlevering
11.10.2017

Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Innlevering
03.01.2018

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.