HAUD1003 - Audiologisk utredning 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 1/2 5 timer E
Hjemmeeksamen 1/2 1 uker A

Faglig innhold

 • Audiologisk medisin
 • Audiologisk utredning og diagnostisering
 • Ferdighetstrening
 • Signalteori
 • Psykoakustikk
 • Teknisk rehabilitering
 • Etikk
 • Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten har kunnskap om normalt fungerende hørselsfunksjon og ulike patologier i hørselssystemet, inkludert arvelige/genetiske faktorer
 • Studenten har teoretisk kunnskap som grunnlag for utførelse av hørselsmålinger på barn
 • Studenten har kunnskap om menneskekroppens signaloverføring i sentralnervesystemet
 • Studenten har kunnskap om menneskekroppens utvikling fra embryo til alderdom
 • Studenten har kunnskap om signalers oppbygning og signalers overføringssystemer
 • Studenten har kunnskap om subjektiv opplevelse av lyd (persepsjon)
 • Studenten har kunnskap om etisk teori, ulike livssyn og konfliktløsing
 • Studenten har kunnskap om relevante lover og regelverk knyttet til utøvelse av audiografyrket
 • Studenten har kjennskap til statistiske metoder

 

Ferdigheter

 • Studenten kan utføre subjektive og objektive hørselsmålinger på barn etter korrekt metodikk med brukerens forutsetninger ivaretatt
 • Studenten kan velge hensiktsmessige hørselsmålinger for barn, og tolke resultater i sammenheng (differensialdiagnostikk)
 • Studenten kan foreta kontroll av utstyr og lokalisere feilkilder som ledd i kvalitetssikring
 • Studenten kan lese forskningsrapporter, inklusiv enkel statistikk, formidle innholdet til medstudenter og kunne gi/motta konstruktive tilbakemeldinger

 

Generell kompetanse

 • Studenten forstår verdien av korrekt referering og kan kritisk vurdere kilder, samt evner å bruke kunnskap aktivt til kritisk refleksjon
 • Studenten reflekterer aktivt over sin egen væremåte og forforståelse i møte med medstudenter, lærere og pasienter
 • Studenten kan samarbeide med enkeltpersoner og i gruppesammensetning, og har evne til konfliktløsning
 • Studenten har en økt bevissthet om sine plikter i forbindelse med undervisning og ferdighetstrening, og evner å imøtekomme kravene

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Ferdighetstrening - lab
 • Selvstudium
 • Gruppearbeid
 • Muntlig formidling for medstudenter og lærer(e)
 • Problembasert læring (PBL)
 • Tester og oppgaver formidlet via læringsplattformen (Blackboard)

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig innlevering: Audiologisk utredning 2
 • Skriftlig innlevering: Naturvitenskapelige emner
 • FoU fremlegg, innlevering av presentasjon og sammendrag av artikkel
 • Test: Barneaudiologi
 • Test: FoU Statistikk
 • Ferdighetstrening i audiologisk utredning
 • FoU (parvis/gruppevis, muntlig fremlegg)
 • Ferdighetstrening psykoakustikk
 • Lærerstyrt gruppearbeid (PBL)

Mer om vurdering

Eksamen

Eksamen i emnet er en todelt vurdering:

 • Individuell skriftlig 5 timers skoleeksamen uten tillatte hjelpemidler, som teller 50 % av den samlede karakteren
 • Individuell hjemmeeksamen på 1 uke, som teller 50 % av den samlede karakteren

 

Det avvikles utsatt eksamen for studenter med gyldig fravær eller resultat "ikke bestått".

 

Alle vurderingsdeler må vurderes til bestått for at eksamenen som helhet vurderes til bestått. Ved ikke bestått/forbedring av deleksamen er det kun nødvendig å ta eksamen i den ønskede vurderingsdelen. Det gis mulighet for forbedring av karakter per vurderingsdel. Det er klageadgang for hver enkelt deleksamen men hele gruppa må i så fall klage på karakteren.

 

Obligatoriske arbeidskrav

Emnet har flere obligatoriske arbeidskrav:

 • Test: FoU statistikk
 • Skriftlig innlevering: Naturvitenskapelige emner
 • Skriftlig innlevering: Audiologisk utredning 2
 • Test: Barneaudiologi
 • FoU fremlegg, innlevering av presentasjon og sammendrag av artikkel
 • FoU (parvis/gruppevis, muntlig fremlegg)
 • Lærerstyrt gruppearbeid (PBL)
 • Ferdighetstrening i audiologisk utredning
 • Ferdighetstrening i psykoakustikk

 

Studenter som ikke får godkjent obligatorisk arbeidskrav ved første gangs innlevering gis mulighet til å levere/gjennomføre en gang til før den aktuelle eksamen. Studenter som ikke får godkjent det obligatoriske arbeidskravet ved første eller andre gangs innlevering får ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i emnet.

 

Det er krav om 100 % tilstedeværelse på obligatorisk ferdighetstrening. Ved fravær fra obligatorisk tilstedeværelse på mellom 20 og 40 % vil det bli gitt individuelt arbeidskrav. Det individuelle arbeidskravet knyttes til ferdighetstreningen der studenten hadde fravær. Arbeidskravet må vurderes til godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen i emnet. Ved fravær utover 40 % vil ikke studenten kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (audiograf) (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

Må ha bestått HAUD1002 Audiologisk utredning 1 for å få adgang til å avlegge eksamen i dette emnet.

 

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i audiologi ved NTNU.

Kursmateriell

Se Blackboard for beskrivelse av pensumlitteratur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HAUD1001 20.0 01.08.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 1/2 A

Utlevering
05.04.2018

Innlevering
12.04.2018

Vår ORD Skriftlig eksamen** 1/2 E 03.04.2018 09:00 211 , 218 , 220
Vår UTS Hjemmeeksamen 1/2 A

Utlevering
14.06.2018

Innlevering
21.06.2018

Vår UTS Skriftlig eksamen 1/2 E 12.06.2018 09:00 211
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
 • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du er innvilget tilrettelegging med PC, trenger du ikke å ta med egen PC på eksamen, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.