course-details-portlet

GEOM2910 - Bacheloroppgave geomatikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Tema velges ut fra eget fagområde og oppgaven tildeles av instituttet. Det henvises til egen håndbok for bacheloroppgaven ved instituttet.

Læringsutbytte

FERDIGHETER

 • Kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksisHa evne til refleksjon om fagområdets problemstillinger
 • Kunne gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer
 • Kunne anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor eget fagfelt og begrunne sine valg
 • Ferdigheter i å utarbeide konkrete problemstillinger av samfunnsmessig interesse innen fagområdet
 • Kunne finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

GENERELL KOMPETANSE

 • Ha innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen
 • Ha innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv
 • Kunne formidle faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelskKunne reflektere over egen faglig utøvelse

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning.

Mer om vurdering

 • Bacheloroppgaven gjennomføres normalt i grupper bestående av 2 -3 studenter.
 • Oppgaven leveres som en skriftlig rapport, en poster og en muntlig presentasjon.
 • Skriftlig rapport utgjør vurderingsgrunnlaget for endelig karakter.
 • Obligatorisk arbeidskrav som består av prosjektbeskrivelse og prosjektplan må være bestått.
 • Øvrige forhold rundt oppgaven er nedfelt i en egen håndbok for instituttet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikk - Ingeniørfag (BIGEOMAT)

Forkunnskapskrav

For å starte på bacheloroppgaven i ingeniørfag må studenten ha bestått minimum 110 studiepoeng av 120 studieplanfestede studiepoeng fra de to første årene ved ingeniørutdanningen. I tillegg må alle obligatoriske emner og kurs som inngår i utdanningsplanen, men som ikke er studiepoenggivende, være godkjent for å kunne starte bacheloroppgaven.

Kursmateriell

Faglige læremidler avhengig av oppgavens tema. Anbefalte metode-, forsknings- og vitenskapelige læremidler:

 • K. Halvorsen. En innføring i vitenskapelig metode. ISBN: 8270377945
 • A. Johannessen, L. Christoffersen og P. A. Tufte. Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag, ISBN: 82-7935-211-2
 • M. Stene. Vitenskapelig forfatterskap. ISBN: 82-463-0016-4
 • H. Westhagen. Prosjektarbeid: Utviklings- og endringskompetanse. ISBN: 82-05-30539-0

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Geomatikk

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU