course-details-portlet

GEOM2900 - Bacheloroppgave Geomatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100 A

Faglig innhold

Tema velges ut fra eget fagområde og oppgaven tildeles av instituttet. Det henvises til egen håndbok for bacheloroppgaven ved instituttet.

Læringsutbytte

Ferdigheter - kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis - ha evne til refleksjon om fagområdets problemstillinger - kunne gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer - kunne anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor eget fagfelt og begrunne sine valg - ha ferdigheter i å utarbeide konkrete problemstillinger av samfunnsmessig interesse innen fagområdet - kunne finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling Generell kompetanse - ha innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen - ha innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv - kunne formidle faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk - kunne reflektere over egen faglig utøvelse

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning

Mer om vurdering

Bacheloroppgaven gjennomføres normalt i grupper bestående av 2 -3 studenter. Oppgaven leveres som en skriftlig rapport, en poster og en muntlig presentasjon, eventuelt supplert med et produkt/en prototyp. Skriftlig rapport sammen med et eventuelt produkt/prototyp utgjør vurderingsgrunnlaget for endelig karakter. Øvrige forhold rundt oppgaven er nedfelt i en egen håndbok for instituttet.

Ved ikke bestått bacheloroppgave må studenten levere en ny besvarelse. Forbedring/omarbeidelse er ikke tilstrekkelig. Oppgaven kan presentere det samme temaområdet med samme empiri/datagrunnlag. En bacheloroppgave som er vurdert bestått, kan ikke leveres inn til ny vurdering, selv i omarbeidet form.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikk - Ingeniørfag (BIGEOMAT)

Forkunnskapskrav

For å starte på bacheloroppgaven i ingeniørfag må studenten ha bestått minimum 110 studiepoeng av 120 studieplanfestede studiepoeng fra de to første årene ved ingeniørutdanningen. I tillegg må alle obligatoriske emner og kurs som inngår i utdanningsplanen, men som ikke er studiepoenggivende, være godkjent for å kunne starte bacheloroppgaven.

Kursmateriell

Faglige læremidler avhengig av oppgavens tema. Anbefalte metode-, forsknings- og vitenskapelige læremidler: K. Halvorsen. En innføring i vitenskapelig metode. ISBN: 8270377945 A. Johannessen, L. Christoffersen og P. A. Tufte. Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag, ISBN: 82-7935-211-2 M. Stene. Vitenskapelig forfatterskap. ISBN: 82-463-0016-4 H. Westhagen. Prosjektarbeid: Utviklings- og endringskompetanse. ISBN: 82-05-30539-0

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Geomatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU