course-details-portlet

GEOM2120 - Grunnlagsnett

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 60/100 20 minutter D
Mappe/sammensatt vurdering 40/100

Faglig innhold

- Repetisjon av grunnlag av statistikk og matriseregning - Utjevningsberegning ved minste kvadraters metode (elementmetoden) - Utvikling av feilligninger fra målinger utført med presisjonsnivellement, totalstasjon og satellittvektor. - Vekting av feilligninger fra presisjonsnivellement, totalstasjon og satellittvektor. - Teorien bak grovfeilsøk, grunnlagstest, indre pålitelighet, ytre pålitelighet og norske fagstandarder - Planlegging og simulering av grunnlagsnett - Grunnlag av GNSS målemetoder. Grunnlag av GNSS vektorberegning. - Måling av grunnlagsnett med totalstasjon og GNSS metoder - Utjevning og analyse ved hjelp av programvare.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha Kunnskap: - Forstå og gjengi grunnprinsipper om utjevning og analyse av forskjellige typer landmålingsobservasjoner (nivellering, totalstasjon, GNSS) ved bruk av minste kvadraters metode. - Digitalizering av utjevning: kunne bruke de mest benyttede, nasjonale og internasjonale kommersielle landmålingsprogramvarer til å løse praktiske oppgaver knyttet til utjevning og analyse basert på nivellements-, totalstasjons- og GNSS-målinger. - Gjøre rede for aktuelle fagstandarder og kunne utarbeide dokumentasjon i henhold til disse Generell kompetanse: - Studentene skal kunne bruke landmålingsteknikker til å selvstendig planlegge, måle og beregne et grunnlagsnett slik at det tilfredsstiller på forhånd gitte kriterier i form av en bransjestandard.

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger

- Gruppearbeid

- Veiledning

- Emnet har arbeidskrav som må gjennomføres på campus NTNU i Gjøvik. Tidspunkt for gjennomføring gis ved semesterstart.

Kurset kan bli gitt som ledet selvstudium dersom det er mindre enn 6 oppmeldte studenter.

Mer om vurdering

Utsatt muntlig eksamen i august. Ved ikke bestått, må oppgaveløsning tas på nytt ved neste gjennomføring av emnet. Mappen består av oppgaveløsning: 4 oppgaver. Noen av oppgavene leveres i grupper, mens andre leveres individuelt. Alle oppgavene må bestås. Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering av de innleverte oppgavene, som til sammen teller 40% av emnekarakteren. Oppgaver som underkjennes vil, etter søknad til emneansvarlig, kunne gis én utsatt innleveringsfrist. Klage på karakter på oppgaveløsningen vil kun gjelde hele deleksamenen på 40%.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikk - Ingeniørfag (BIGEOMAT)

Forkunnskapskrav

 • ISTG1002 Statistikk
 • GEOM2110 Landmåling

Kursmateriell

 • Utdelt materiale (Blackboard)

Det er ingen obligatorisk lærebok. Foreslått lese liste:

 • Charles D. Ghilanic (2017): Adjustment Computations, 6th Edition, Wiley, (ISBN:ISBN: 9781119385981)
 • Skogseth, T. (2014). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 978-82-05-44934-3).
 • Inge Revhaug (1993). Feillære og utjevningsreging. Landbruksbokhandelen (ISBN 82-557-0386-1)
 • Instrument- og programvaremanualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpfiler)
 • Kartverket (2009): Satellittbasert posisjonsbestemmelse (oppdateres ved www.kartverket.no)
 • Kartverket (2011): Stedfesting av matrikkelenhets- og råderettsgrenser (oppdateres ved www.kartverket.no)
 • Kartverket (2009): Koordinatbasert referansesystem (oppdateres ved www.kartverket.no)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Geomatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 60/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU