course-details-portlet

GEOG3901 - Masteroppgave - Lektor i geografi for trinn 8-13

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven i lektorprogrammet i geografi kan være både disiplinfaglig og/eller fagdidaktisk rettet. Studenten skal kunne beskrive profesjonsrelevansen ved oppgaven.
Oppgaven utgjør 30 studiepoeng og bør være på 17 500 - 24 500 ord (ca. 50-70 sider). Instituttet har utarbeidet en arbeidsplan for oppgavearbeidet som gjør det lettere for studentene å gjennomføre studiet på normert tid.
Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med masteroppgaven. En av de vitenskapelig ansatte ved instituttet skal oppnevnes som faglig veileder. Veileder skal holdes løpende orientert om arbeidet med masteroppgaven. Tema/problemstilling for oppgaven forutsettes valgt innenfor et område der instituttets stab har forskningserfaring. Veilederforholdet skal sørge for en nødvendig kvalitetssikring ved innsamling og behandling av empiri/data, samt at dette foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer.
Oppgaven skal inneholde vitenskapelig framstilling av det valgte emnet. For øvrig skal oppgaven følge vitenskapelige standarder i henhold til referanseføring og forskningsetiske normer. Oppgaven skal innledningsvis inneholde et kort sammendrag på engelsk.

7. semester: Kandidaten må bestemme seg for tema til masteroppgaven allerede i 7. semester av mastergradsstudiet. I løpet av dette semesteret blir studentene gjort kjent med potensielle veiledere og forskningsprosjekter ved instituttet.

8. semester: I løpet av 8. semester skal alle ha blitt tildelt veileder. Alle skal videre ha skrevet en progresjonsplan i samråd med veileder. Planen skal inneholde en redegjørelse av problemstilling og forskningsdesign, samt en plan for innsamling av empiri/data og gjennomføring av oppgaven. Studenten skal også signere en avtale om gjennomføring av masteroppgaven. Avtalen regulerer blant annet veiledningsforholdet.I 8. semester tas det andre PPU semesteret. Hvis problemstillingen tilsier det, er det viktig at studentene bruker praksisoppholdet til å samle inn data til masteroppgaven.

9. semester: Såfremt GEOG3901 fordeles med 15 studiepoeng i 9. og 10. semester, bør lesing av nødvendig bakgrunnslitteratur og evt. feltarbeid/datainnsamling i hovedsak være gjennomført innen midten av 9. semester (medio oktober). Kandidaten bør være i gang med analysen innen slutten av dette semesteret. Det lages en spesifikk plan for dette i samarbeid med veileder og med utgangspunkt i progresjonsplanen fra 7. semester.

10. semester: Førsteutkast må være levert innen 1. april i det 10. semesteret. Alle masteroppgavene skal leveres til normert tid, jmf. innleveringsfrist i dette semesteret. Det kan søkes om utsatt innleveringsfrist på grunnlag av sykemelding, evt. etter avtale med instituttet. Avsluttende eksamen avholdes mot slutten av 10. semester.

Læringsutbytte

Kunnskap: Har spesialisert innsikt innenfor et avgrenset område i geografi.
Ferdigheter: Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsarbeid under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
Generelt: Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.

Læringsformer og aktiviteter

Vurderingsform: Masteroppgaven, samt 1 times muntlig eksamen med utgangspunkt i mastergradsoppgaven. I begynnelsen av muntlig eksamen skal kandidaten holde en 10-15 minutters presentasjon av mastergradsoppgaven. Det vil ikke være anledning til å benytte PowerPoint eller tilsvarende presentasjonsverktøy.

Mer om vurdering

Vurdering: Masteroppgave og 1 time muntlig eksamen. Kandidaten skal holde en 10-15 minutters presentasjon av oppgaven i starten av muntlig eksamen. Kandidaten må også kunne redegjøre for oppgavens profesjonsrelevans. Det vil ikke bli anledning til å bruke PowerPoint som presentasjonsverktøy. Karakteren på masteroppgaven kan bli justert etter muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i geografi (MLGEOG)

Forkunnskapskrav

Bestått eksamen i obligatoriske og valgfrie kurs.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geografi
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 09.11.2020

Innlevering 16.11.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 11.05.2021

Innlevering 18.05.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU