GEOG3901 - Masteroppgave - Geografi lærermaster

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Oppgaven utgjør 30 studiepoeng og bør være på 17 500 - 24 500 ord (ca. 50-70 sider). Instituttet har utarbeidet en arbeidsplan for oppgavearbeidet som gjør det lettere for studentene å gjennomføre studiet på normert tid.
Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med masteroppgaven. En av de vitenskapelig ansatte ved instituttet skal oppnevnes som faglig veileder. Veileder skal holdes løpende orientert om arbeidet med masteroppgaven. Tema/problemstilling for oppgaven forutsettes valgt innenfor et område der instituttets stab har forskningserfaring. Veilederforholdet skal sørge for en nødvendig kvalitetssikring ved innsamling og behandling av empiri/data, samt at dette foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer.
Oppgaven skal inneholde vitenskapelig framstilling av det valgte emnet. For øvrig skal oppgaven følge vitenskapelige standarder i henhold til referanseføring og forskningsetiske normer. Oppgaven skal innledningsvis inneholde et kort sammendrag på engelsk.

7. semester: Kandidaten må bestemme seg for tema til masteroppgaven allerede i 7. semester av mastergradsstudiet. I løpet av dette semesteret blir studentene gjort kjent med potensielle veiledere og forskningsprosjekter ved instituttet.

8. semester: I løpet av 8. semester skal alle ha blitt tildelt veileder. Alle skal videre ha skrevet en progresjonsplan i samråd med veileder. Planen skal inneholde en redegjørelse av problemstilling og forskningsdesign, samt en plan for innsamling av empiri/data og gjennomføring av oppgaven. Studenten skal også signere en avtale om gjennomføring av masteroppgaven. Avtalen regulerer blant annet veiledningsforholdet.I 8. semester tas det andre PPU semesteret. Hvis problemstillingen tilsier det, er det viktig at studentene bruker praksisoppholdet til å samle inn data til masteroppgaven.

9. semester: Såfremt GEOG3901 fordeles med 15 studiepoeng i 9. og 10. semester, bør lesing av nødvendig bakgrunnslitteratur og evt. feltarbeid/datainnsamling i hovedsak være gjennomført innen midten av 9. semester (medio oktober). Kandidaten bør være i gang med analysen innen slutten av dette semesteret. Det lages en spesifikk plan for dette i samarbeid med veileder og med utgangspunkt i progresjonsplanen fra 7. semester.

10. semester: Førsteutkast må være levert innen 1. april i det 10. semesteret. Alle masteroppgavene skal leveres til normert tid, jmf. innleveringsfrist i dette semesteret. Det kan søkes om utsatt innleveringsfrist på grunnlag av sykemelding, evt. etter avtale med instituttet. Avsluttende eksamen avholdes mot slutten av 10. semester.

Læringsutbytte

Målet er å gi studentene trening i å gjennomføre et større, selvstendig vitenskapelig arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Vurderingsform: Masteroppgaven, samt 1 times muntlig eksamen med utgangspunkt i mastergradsoppgaven. I begynnelsen av muntlig eksamen skal kandidaten holde en 10-15 minutters presentasjon av mastergradsoppgaven. Det vil ikke være anledning til å benytte PowerPoint eller tilsvarende presentasjonsverktøy.

Mer om vurdering

Vurdering: Masteroppgave og 1 time muntlig eksamen. Kandidaten skal holde en 10-15 minutters presentasjon av oppgaven i starten av muntlig eksamen. Det vil ikke bli anledning til å bruke PowerPoint som presentasjonsverktøy. Karakteren på masteroppgaven kan bli justert etter muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i geografi (MLGEOG)

Forkunnskapskrav

Bestått eksamen i obligatoriske og valgfrie kurs.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.