GEOG3900 - Masteroppgave - Geografi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven utgjør 60 studiepoeng og bør være på 35 000 - 44 000 ord (ca. 100-125 sider). Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med masteroppgaven. En av de vitenskapelig ansatte ved instituttet skal oppnevnes som faglig veileder. Veileder skal holdes løpende orientert om arbeidet med masteroppgaven. Tema/problemstilling for oppgaven forutsettes valgt innenfor et område der instituttets stab har forskningserfaring. I tillegg vil det gjøres en faglig vurdering av om studenten har tilstrekkelig med emner innenfor valgt tematikk til at masterprosjektet kan gjennomføres. Veilederforholdet skal sørge for en nødvendig kvalitetssikring ved innsamling og behandling av empiri/data, samt at dette foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer.
Oppgaven skal inneholde en vitenskapelig framstilling av det valgte emnet. For øvrig skal oppgaven følge vitenskapelige standarder i henhold til referanseføring og forskningsetiske normer. Oppgaven skal innledningsvis inneholde et kort sammendrag på engelsk.
Kandidaten må bestemme seg for tema til masteroppgaven allerede i 1. semester av mastergradsstudiet. I løpet av første semester blir studentene gjort kjent med potensielle veiledere og forskningsprosjekter ved instituttet.
I løpet av 2. semester skal alle ha blitt tildelt veileder. Alle skal videre ha skrevet en progresjonsplan i samråd med veileder. Planen skal inneholde en redegjørelse av problemstilling og forskningsdesign, samt en plan for innsamling av empiri/data og gjennomføring av oppgaven. Studenten skal signere en avtale om gjennomføring av masteroppgaven. Avtalen bekrefter at tema for masteroppgaven er godkjent og at student, veileder og instituttet er kjent med og har akseptert gjeldende retningslinjer for gjennomføring. Avtalen regulerer også veiledningsforholdet.
Lesing av nødvendig bakgrunnslitteratur og feltarbeid/datainnsamling må i hovedsak være gjennomført innen midten av 3. semester (medio oktober). Kandidaten bør være godt i gang med analysen innen slutten av 3. semester. Det lages en spesifikk plan for dette samarbeidet med veileder, med utgangspunkt i progresjonsplanen fra 2. semester. Førsteutkast må være levert innen 1. april (4. semester). Alle masteroppgaver skal leveres til normert tid, jmf. innleveringsfrist i 4. semester. Det kan søkes om utsatt innleveringsfrist på grunnlag av sykemelding, evt. etter avtale med instituttet. Avsluttende eksamen avholdes i mai/juni (4. semester).

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Studenten skal ha avansert kunnskap om begreper, innhold og særtrekk ved faget
- Studenten skal ha solid kunnskap om ulike metodiske og analytiske tilnærminger
Ferdigheter:
- Studenten skal kunne formulere problemstillinger som grunnlag for å gjennomføre et vitenskapelig arbeid
- Studenten skal ha gjennomført et forskningsprosjekt på selvstendig og kritisk vis ved bruk av relevante teorier og metoder, inkludert feltmetodikk
- Studenten skal beherske formidling av vitenskapelig arbeid både skriftlig og muntlig
- Studenten skal ha gjennomført et forskningsprosjekt i tråd med etiske normer innen forskning
- Studenten skal være kvalifisert til opptak på PhD-programmet i geografi
Generell kompetanse:
- Studenten skal være kvalifisert for arbeid innenfor offentlig og privat virksomhet og forskning
- Studenten skal kunne anvende faglig kunnskap i kommunikasjon med spesialister så vel som allmennheten

Læringsformer og aktiviteter

Individuell veiledning.

Mer om vurdering

Vurdering: Masteroppgave og 1 time muntlig eksamen. Kandidaten skal holde en 10-15 minutters presentasjon av oppgaven i starten av muntlig eksamen. Det vil ikke bli anledning til å bruke PowerPoint som presentasjonsverktøy. Karakteren på masteroppgaven kan bli justert etter muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Geografi (MGEOG)

Forkunnskapskrav

Bestått alle obligatoriske og valgfrie kurs i graden.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.