course-details-portlet

GEOG3020 - Prosjekt fagformidling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave/Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 50/100 E
Oppgave 50/100

Faglig innhold

Emnet er en obligatorisk del av den femårige lektorutdanning i geografi og har tydelige koblinger til tidligere aktiviteter i utdanningsløpet. Emnet fokuserer på hvordan sentrale tema innen geografifaget kan formidles på en god måte. I emnet inngår det en innføring i formidlings- og kommunikasjonsteori. En viktig del av emnet er et prosjektarbeid der studentene utarbeider et formidlingsprosjekt knyttet til et geografisk tema. Studentene velger selv hvilket geografisk tema de skal formidle, målgruppe for prosjektet og hvilket medium de vil benytte. Et sentralt mål er at tema, målgruppe og medium for prosjektet blir sett i sammenheng og utviklet til en god helhet. Prosjektet skal gi studentene mulighet til å tenke kreativt rundt formidling av geografifaglige problemstillinger. Studentene

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap:

 • har innsikt i problemstillinger om faglig formidling.
 • har inngående kjennskap til utfordringer knyttet til formidling av utvalgte, sentrale geografiske tema.
 • har kunnskap om relevante formidlings- og kommunikasjonsteori

Ferdigheter:

 • kan jobbe kreativt og analytisk med formidling av geografifaget.
 • kan utvikle og presentere et helhetlig og gjennomarbeidet formidlingsopplegg knyttet til et sentralt geografisk tema.

Generell kompetanse:

 • kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger
 • er i stand til å tenke nytt og kreativt innen formidling

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 14 timer undervisning.

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjektskisse og øving, samt deltakelse på 75 % av undervisningen

Mer om vurdering

Vurderingsform: Refleksjonsnotat og muntlig/praktisk prosjektpresentasjon (bestått/ikke bestått). Det gis en samlet karakter. Gjentak av eksamen kan kun tas i det semesteret det blir gitt undervisning i emnet. Samme eksamensform gis ved gjentak av eksamen.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å være kvalifisert for å ta eksamen i emnet.

Eksamen (inkludert både refleksjonsnotat og muntlig/praktisk prosjektpresentasjon) kan gjennomføres individuelt eller i gruppe (to studenter).

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Fullført 52,5 sp. geografi.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Geografi
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave/Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 50/100

Utlevering
14.11.2023

Innlevering
27.11.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 E 06.12.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU