course-details-portlet

GEOG2016 - Fordypningsprosjekt med tema bærekraftig utvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir mulighet for faglig fordypning og erfaring i å gjennomføre et selvstendig arbeid gjennom en oppgaveprosess. Arbeidet med oppgaven skal gi trening i å gjennomføre et begrenset utrednings- eller forskningsarbeid. Studentene velger problemstilling for oppgaven innen temaet bærekraftig utvikling, fortrinnsvis relatert til undervisning. Emnet vil ha et særskilt fokus på bærekraftig utvikling som et tverrfaglig tema i skolen og som kjerneelement i fellesfaget geografi.

Fordypningsoppgaven skal inneholde en vitenskapelig framstilling av det valgte temaet; presist formulerte forskningsspørsmål, begrunnede metodevalg og systematisk argumentasjon. Videre skal studenten forholde seg til relevant faglitteratur. Det empiriske grunnlaget for analysen kan være observasjonsdata eller intervjudata. Oppgaven kan også være en litteraturstudie, eller bruke andre tilgjengelig data.

Oppgaven skal følge vitenskapelige standarder i henhold til referanseføring og forskningsetiske normer.

Oppgaven skal skrives i løpet av ett semester og arbeidet skal utføres individuelt.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap:

 • har kunnskap om temaet bærekraft, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftmål.
 • har kunnskap om bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen og som kjerneelement i fellesfaget geografi.
 • har innsikt i problemstillinger og relevant faglitteratur knyttet til temaene utdanning for bærekraftig utvikling og bærekraftdidaktikk, og evt. til andre fagfelt relatert til bærekraftig utvikling, avhengig av hvilket tema som velges for oppgaven.

Ferdigheter:

 • behersker faglig argumentasjon, aktiv kildebruk og sentrale prinsipper for hva som kjennetegner en akademisk oppgave innen geografifaget.
 • har ferdigheter i å argumentere, dokumentere, bruke og drøfte teori og empiri.
 • har språklige og analytiske ferdigheter relatert til formidling av temaet bærekraftig utvikling, samt geografifaget sett i lys av bærekraftig utvikling.

Generell kompetanse:

 • Gir trening i å gjennomføre et avgrenset FoU-prosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 12 timer undervisning.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse på 75% av undervisningen
 • Innlevering av prosjektskisse

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å være kvalifisert for å ta eksamen i emnet. Eksamen i emnet består av en oppgave som teller 100%. Oppgaven gjennomføres individuelt.

Spesielle vilkår

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG2011 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Geografi
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
30.04.2024

Innlevering
15.05.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU