course-details-portlet

GB8402 - Prosessmineralogi VK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Målgruppen for emnet er studenter som i sitt ph.d.-arbeid vil få behov for prosessmineralogiske undersøkelser av mineralråstoff. Emnet omhandler prosessmineralogi og de viktigste teknikkene som inngår i fagområdet. Emnet har som målsetting å gi studentene erfaring med prosessmineralogi som verktøy for å evaluere et mineralråstoffs egnethet for videre bearbeiding og oppredning, samt beskrivelse av innhold av verdifulle og skadelige mineraler i mineralråstoffet. Undervisningen vil foregå som selvstudium og kollokvier. Det legges stor vekt på arbeid med eget prøvemateriale, relevant for ph.d.-studiet, som case studie. Det er derfor et krav at studentene har relevante prøver fra sitt ph.d.-arbeid som kan brukes i undervisningen.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Studenten skal ha kunnskap om:
- Materialegenskaper.
- Sammenhengen mellom materialegenskaper og prosess.
- Analysemetoder for mineralundersøkelser.

FERDIGHETER:
Studenten skal kunne:
- Utføre mineralundersøkelser med sentrale mikroskopteknikker.
- Benytte mineralkjemiske data til kvalitetsvurderinger.
- Evaluere produksjonsdata for mineraler.
- Vurdere kvalitet av mineralråstoffer.

GENERELL KOMPETANSE:
Etter endt emne skal studenten være i stand til å utføre avanserte prosessmineralogiske undersøkelser av malm eller industrimineral forekomster. Dette inkluderer at kandidaten skal kunne:
-Gjøre rede for og benytte de viktigste kvalitetsparameterne som ligger til grunn for prosessmineralogisk vurdering av et mineralråstoff, inkludert mineralkjemi, mineralogi, mineraltekstur og frimalingsegenskaper.
-Gjøre rede for prinsippene for de viktigste verktøyene for prosessmineralogiske undersøkelser. Herunder polarisasjonsmikroskopet, automatisk mineralogi i SEM, EPMA, XRD.
-Bruke polarisasjonsmikroskopet og automatisk mineralogi i SEM som verktøy for mineralogisk undersøkelse av mineralråstoffer.
-Bruke mineralkjemiske, mineralogiske og teksturelle data til kvalitetsvurdering av et mineralråstoff. Det forventes også at studentene etter endt kurs skal være i stand til å sette opp og planlegge en prosessmineralogisk undersøkelse av et gitt mineralråstoff.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudie, kollokvier, prosjektarbeid, laboratoriearbeider. Muntlig eksamen teller 100 prosent av karakteren. Obligatoriske aktiviteter (prosjektrapport) må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Rapport

Mer om vurdering

For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Det er en forutsetning av studenten har erfaring med bruk av polarisasjonsmikroskopet til identifikasjon av mineraler tilsvarende TGB4125 Mineralogi (gjennomfallende lys) og TGB4115 Mineralforekomstgeologi (reflektert lys).

Kursmateriell

Utvalge lærebøker og artikler. Utlevert materiell.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Oppredning
 • Prosessmineralogi
 • Mineralråstoffer
 • Materialteknologi
 • Mineralforekomstgeologi
 • Mineralteknikk
 • Ressursgeologi/gruvedrift
 • Gruvedrift
 • Malmgeologi
 • Ressursgeologi
 • Geologi
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU