course-details-portlet

GB8201 - Tektonikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 30/100
Muntlig eksamen 70/100 1 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over de geologiske prosessene som virker i jordas forskjellige tektoniske miljøer, som for eksempel rifter, riftmarginer, midthavsrygger, hav, og fjellkjeder, og hvordan samspillet mellom disse prosessene skaper de geologiske systemene vi kan observere på jordoverflaten, i verdenshavene, og i undergrunnen. Emnet gir en oversikt over de viktigste tektoniske rammeverkene, og viser hvordan kunnskap og metodikk fra flere geofaglige disipliner, som strukturgeologi, sedimentologi, petrologi, geokjemi, geofysikk, og geokronologi må integreres for å forstå dem. Hver student vil bli tildelt et tema som de skal presentere i et seminar med muntlig presentasjon og gruppediskusjon.

Læringsutbytte

Læringsutbytte:

Kunnskap: Kandidatene kan gjøre rede for de viktigste tektoniske regimene på jorda, de geologiske prosessene som opererer i disse regimene, samt de mest vanlige metodene som brukes for å kartlegge og forstå disse prosessene. I tillegg vil hver kandidat tilegne seg spesialkunnskaper innenfor et spesifikt tema.

Ferdigheter: Kandidatene er i stand til å identifisere det tektoniske regimet ansvarlig for et sett geologiske eller geofysiske observasjoner og sette disse inn i et regionalt rammeverk. Kandidaten kan utrede, presentere og diskutere komplekse sammenhenger innenfor sitt spesialtema.

Generell kompetanse: Kandidatene kan sette lokale observasjoner inn i en regional sammenheng, vurdere ulike datatyper og metoder som har vært brukt for å forstå den regionale geologien og diskutere samspillet mellom tektoniske og andre geologiske prosesser som har bidratt til utformingen av geologien i en region.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, og obligatoriske øvinger, skriftlige oppgaver, seminarer, feltekskursjoner. Emnet undervises på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Presentasjon
  • Feltkurs
  • Øvinger

Mer om vurdering

For å bestå emnet må både rapport (teller 30 %) og muntlig eksamen (teller 70 %) være bestått. For å få bestått en delvurdering kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Ved gjentak må begge delvurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

TGB4150 Strukturgeologi, grunnkurs i kombinasjon med minst ett introduksjons- eller videregående kurs i petrologi og/eller sedimentologi og/eller geofysikk.

Kursmateriell

Pensumlitteratur: Pensum vil bli dekket med utdrag fra lærebøker samt artikler fra internasjonale tidsskrifter. Alt på engelsk språk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIG1970 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 70/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 70/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU