course-details-portlet

GB8107 - Mineralogi, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en bred introduksjon til fagområdet mineralogi og dette innbefatter en gjennomgang av de vanligste silikatmineral og utvalgte ikke-silikat mineraler, krystall og mineralkjemi, anvendelse av ternære diagrammer, inngående forståelse av krystallografi og symmetri ned til punktgruppenivå samt en introduksjon til translative symmetrielementer og romgrupper. Obligatoriske innleveringer i krystallografi og mineralkjemi.

Læringsutbytte

Ved emnets avslutning skal du kunne dette for disse ulike deltema:

 1. Kunne gjøre rede for hva et mineral er.
 2. Krystallkjemi: Gjøre rede for og anvende Paulings regler, kunne typisk ladning og koordinasjon for de mest vanlige kjemiske element på jorda og hvordan det påvirker hvordan de enkelte kjemiske elementer kan substituere for hverandre. Du skal også kunne, og forstå de ulike typer av pakning og gitter som danner basis for mange krystallstrukturer.
 3. Mineralkjemi: Ved å anvende din viten fra krystallkjemien skal du kunne beregne en mineralformel ut fra en kjemisk analyse og antatt strukturformel. Ut fra resultatet av dette skal du videre kunne plotte analysen i et trekantdiagram og bruke det til å klassifisere mineralet. Du skal også være i stand til å vurdere om analysen stemmer med en oppgitt strukturformel eller om det kanskje tilhører en annen mineralgruppe med en annen støkiometri ved hjelp av «site occupacy».
 4. Systematisk mineralogi: Kunne alle silikatgruppene med struktur og kjemiske formler for de vanligste medlemmer av de ulike gruppene. Du skal også være i stand til å gjøre rede for forskjeller og likheter/relasjoner mellom de ulike silikatgruppene.
 5. Krystallografi og symmetri: De syv krystallsystemer skal kunnes og forstås i detalj og du skal kunne plotte plan med ulike Miller indekser. Du skal også forstå og anvende symmetrien i de 32 punktgruppene, og ved hjelp av en oversikt med projeksjoner av dem kunne bestemme hvilken punktgruppe en gitt krystall tilhører, ut fra 3D- eller serie av snitt-tegninger. Omvendt skal du også være i stand til å generere snitt selv gitt Miller indekser for ulike former og kløv ved angitt punktgruppe. Herunder skal du kunne bruke en enkel form av den stereografiske projeksjon til å bestemme symmetrisk ekvivalente til ulike former og kløv definert med Miller indekser. Du skal også kunne gjøre rede for de optiske egenskaper til de ulike snitt ut fra din viten om krystallsystemer og orienteringen av optisk indikatriks i forhold til disse. Videre skal du forstå og kunne gjøre rede for hvordan de translative symmetrielementer fører fra punktgruppene videre til de 230 romgrupper. De translative symmetrielementer skal kunne forstås og anvendes i tolkning av 2D symmetri.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet benytter en kombinasjon av forelesning i teori og obligatoriske praktiske øvinger. Emnet evalueres av referansegruppe. Forelesninger og eksamen er sammen med studentene i TGB4127, men studentene i GB8107 har i tillegg annet praktisk arbeid (innsamling av mineralogiske data), rapporter o.l. tilknyttet ph.d.-prosjektet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Rapport

Mer om vurdering

For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen endres til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

TGB4126 Mineralogi, grunnkurs (kan tas samtidig).

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Strukturgeologi/tektonikk
 • Prosessmineralogi
 • Mineralråstoffer
 • Materialteknologi
 • Ingeniørgeologi
 • Mineralproduksjon
 • Naturressursforvaltning
 • Mineralforekomstgeologi
 • Mineralteknikk
 • Ressursgeologi/gruvedrift
 • Malmgeologi
 • Ressursgeologi
 • Geologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU