course-details-portlet

FYST2900 - Bacheloroppgave i fysioterapi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Bacheloroppgaven er en fordypning i et fysioterapifaglig tema. Studentene utformer en problemstilling under veiledning, og problemstillingen belyses systematisk i tråd med forskningsetiske retningslinjer og vitenskapelige kriterier.

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved gjennomført emne forventes det at studenten kan
• analysere problemstillinger med relevans for fysioterapi
• velge en problemstilling for bacheloroppgaven som har relevans for fysioterapi og formidler en bred forståelse for det valgte fagområdet.
• diskutere fysioterapifaglig utøvelse i lys av den aktuelle bacheloroppgavens tema.
• beskrive og skille mellom ulike typer kilder, forklarer og bruker kildekritiske prinsipper samt gjør rede for prinsipper for systematiske kildesøk.
• beskrive og skille mellom ulike sentrale studiedesign og gjøre rede for metoder for innsamling og analyse av empirisk materiale.
• beskrive og utvise god forskningsetikk.


Ferdighet

Ved gjennomført emne forventes det at studenten:
• anvender kunnskap om kilder, kildekritikk og systematiske litteratursøk til å velge ut kvalitetssikret og oppdatert vitenskapelig litteratur og kunnskap for å belyse en vitenskapelig problemstilling.
• anvender etablert og oppdatert kunnskap til å formulere, utforske og besvare vitenskapelige problemstillinger.
• dokumenterer og begrunner egen kildebruk etter gjeldende retningslinjer i skriftlig presentasjon av vitenskapelig litteratur og kunnskap.

Generell kompetanse

Ved gjennomført emne forventes det at studenten:
• har innsikt i hvordan en gjennomfører og ferdigstiller en skriftlig vitenskapelig studie i tråd med gitte retningslinjer med konsistens, presisjon og struktur i innhold og form.
• evner å selvstendig planlegge og gjennomføre en vitenskapelig studie i tråd med vitenskapelige kriterier og etiske krav.
• vurderer, analyserer og drøfter relevant kunnskap når (kliniske og) vitenskapelige problemstillinger belyses og kan etterprøve påstander.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, veiledning i gruppe, seminar, workshop. Emnet har delt læringsfokus med FYST2201 og FYST2301.


Emneevaluering:
Emnet evalueres minst én gang underveis i gjennomføringen og én gang etter hver gjennomføring av emnet, basert på referansegruppemetodikk. Etter minst hver tredje gjennomføring av emnet innhenter emneansvarlig også tilbakemelding fra alle studentene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektplan

Mer om vurdering

Vurdering av bacheloroppgave.

Bacheloroppgaven utarbeides av inntil to (2) personer, med individuell innlevering via det gjeldende digitale eksamenssystemet.
Oppgaven vurderes med bokstavkarakterene F – A, hvor E er laveste beståtte resultat.
Utsatt eksamen avvikles for studenter med dokumentert gyldig fravær eller resultatet ikke bestått.
Dersom studenten ønsker å levere bacheloroppgave på nytt forsøk (dvs. forbedring eller karakter ikke bestått) må studenten(e) levere ny besvarelse. Forbedring/omarbeiding er ikke tilstrekkelig. Oppgaven kan presentere det samme temaområde med samme empiri/datagrunnlag.
Obligatorisk aktivitet: Prosjektplan
Prosjektplan må godkjennes av veileder før gjennomføring av bachelorprosjekt. 
Arbeidskravet må godkjennes før eksamen (bacheloroppgaven) kan leveres. Ved ikke godkjent må nytt arbeidskrav leveres innen kort tid fastsatt av faglærer.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fysioterapi (HSGFTB)

Forkunnskapskrav

Fullført andre studieår av bachelor i fysioterapi, dvs. emnene FYST2201, FYST2202, FYST2203 og FYST2204.

Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i fysioterapi ved NTNU i Trondheim.

Kursmateriell

Ressursliste publiseres på Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFYS3007 15.0 01.09.2020
HFYS3003 15.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysioterapi
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU