course-details-portlet

FYST2303 - Samfunn og folkehelsearbeid

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet handler om hvilken påvirkning samfunnsmessige og kulturelle forhold har for helsen til ulike grupper i befolkningen. Emnets innhold baserer seg på kunnskap fra fagområdene helsesosiologi, samfunnsmedisin og folkehelsearbeid, med en fordypning i folkehelsearbeid. I denne fordypningen fokuseres det på overordnede føringer, virkemidler og strategier innen folkehelsearbeid, på betydningen av ulike helsedeterminanter, og på samfunnsmessige forhold som har betydning for folkehelsen. Emnet gjør studentene i stand til å bidra med sin fysioterapikompetanse inn i systematisk, målrettet og lokalt tilpasset folkehelsearbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap
Ved gjennomført emne forventes det at studenten kan:
• gjøre rede for forvaltningsnivåer, aktører og prosesser samt sentrale lover, forskrifter og avtaler knyttet til folkehelsearbeid.
• forklare sentrale teoretiske perspektiver og modeller knyttet til folkehelse og deres anvendelse
• forklare hvilken betydning omsorgssvikt, vold, overgrep, rus og sosioøkonomiske ulikheter har for helse
• analysere psykososiale og fysiske helsedeterminanter sin betydning for innbyggernes helse og livskvalitet i et livsløpsperspektiv. 
• drøfte betydningen av fysisk aktivitet og sosial deltagelse i folkehelsearbeidet.
• drøfte helsefremmende strategier og virkemidler som setter innbyggerne i stand til å ta ansvar for egen helse, utvikle mestring og motivasjon til å ta gode helsevalg.
• Ha kunnskap om samenes status som urfolk og om samenes rettigheter, særlig innenfor helse og sosialfeltet.

Ferdighet
Ved gjennomført emne forventes det at studenten kan:
• innhente, vurdere og anvende oppdatert kunnskap om strategier og metoder relevante for folkehelsearbeid.
• begrunne valg av tiltak i folkehelsearbeid.
• vurdere om og når det vil være hensiktsmessig å benytte teknologi i folkehelsearbeid.
Generell kompetanse
Ved gjennomført emne forventes det at studenten kan:
• vise innsikt i hvilken betydning deltakelse i meningsfylt aktivitet har i et folkehelseperspektiv.
• planlegge og foreslå tiltak som fremmer inkludering i aktiviteter for ulike grupper i befolkningen.
• vise innsikt i hvilken påvirkning samfunnsmessige og kulturelle forhold har for helsen til ulike grupper i befolkningen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, veiledning, selvstudium, seminar, prosjektarbeid. Emnet har delt læringsfokus med FYST2302.


Emneevaluering:
Emnet evalueres minst én gang underveis i gjennomføringen og én gang etter hver gjennomføring av emnet, basert på referansegruppemetodikk. Etter minst hver tredje gjennomføring av emnet innhenter emneansvarlig også tilbakemelding fra alle studentene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Seminardag om folkehelseprosjekt (1 dag)
  • Grupperapport fra folkehelseprosjekt

Mer om vurdering

Eksamen: Muntlig gruppeeksamen (inntil 60 minutter)

Eksamen tar utgangspunkt i grupperapporten og i pensumlitteraturen.

Muntlig gruppeeksamen vurderes med bokstavkarakterene F – A, hvor E er laveste beståtte karakter.

Utsatt muntlig eksamen avvikles for studenter med dokumentert gyldig fravær, eller med resultat F.

Obligatoriske aktiviteter:

• Seminardag om folkehelseprosjekt (1 dag).

Ved dokumentert gyldig fravær fra seminardag, vil faglærer sette dato for muntlig presentasjon individuelt eller i gruppe.

Ved fravær fra denne aktiviteten kan studenten ikke gå opp til eksamen.

• Grupperapport fra emnets folkehelseprosjekt.

Grupperapporten vurderes til godkjent / ikke godkjent.

Grupperapport må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Ved dokumentert gyldig fravær fra gruppearbeid, må studenten levere et selvstendig skriftlig arbeid med innleveringsfrist bestemt av faglærer.

Dersom rapporten blir vurdert til ikke godkjent gis det en (1) ny mulighet til å omarbeide rapporten, med en ny innleveringsfrist kort tid etter den ordinære fristen.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fysioterapi (HSGFTB)

Forkunnskapskrav

Fullført andre studieår av bachelor i fysioterapi, dvs. emnene FYST2201, FYST2202, FYST2203 og FYST2204, samt femte semester av bachelor i fysioterapi.

Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i fysioterapi ved NTNU i Trondheim.

Kursmateriell

Pensumlitteratur publiseres på Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFYS3002 5.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysioterapi
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU