course-details-portlet

FYST2303 - Samfunn og folkehelsearbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 80 minutter HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet handler om hvilken påvirkning samfunnsmessige og kulturelle forhold har for helsen til ulike grupper i befolkningen. Emnets innhold baserer seg på kunnskap fra fagområdene helsesosiologi, samfunnsmedisin og folkehelsearbeid, med en fordypning i folkehelsearbeid. I denne fordypningen fokuseres det på overordnede føringer, virkemidler og strategier innen folkehelsearbeid, på betydningen av ulike helsedeterminanter, og på samfunnsmessige forhold som har betydning for folkehelsen. Emnet gjør studentene i stand til å bidra med sin fysioterapikompetanse inn i systematisk, målrettet og lokalt tilpasset folkehelsearbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved gjennomført emne forventes det at studenten kan:

 • gjøre rede for de norske forvaltningsnivåene, hvordan disse er organisert og ansvars- og oppgavefordelingen mellom dem knyttet til folkehelsearbeid.
 • gjøre rede for sentrale lover, forskrifter og avtaler knyttet til folkehelsearbeid.
 • gjøre rede for de største folkehelseutfordringene i Norge før og nå.
 • forklare sentrale teoretiske perspektiver og modeller knyttet til folkehelse.
 • drøfte hvilken påvirkning samfunnsmessige og kulturelle forhold har for helse og livskvalitet i ulike grupper i befolkningen
 • drøfte psykososiale og fysiske helsedeterminanter sin betydning for innbyggernes helse og livskvalitet i et livsløpsperspektiv.
 • drøfte betydningen av inkludering og deltagelse i meningsfylt aktivitet i et folkehelseperspektiv
 • drøfte betydningen av fysisk aktivitet og sosial deltagelse i folkehelsearbeidet.
 • drøfte helsefremmende strategier og virkemidler som fremmer innbyggernes evne til å ta ansvar for egen helse, utvikle mestring og motivasjon til å endre helseadferd.

Ferdigheter

Ved gjennomført emne forventes det at studenten kan:

 • innhente, vurdere og anvende oppdatert kunnskap om strategier og metoder relevante for folkehelsearbeid samt kunnskap om folkehelsetilstanden nasjonalt og i lokalsamfunn
 • planlegge og foreslå relevant folkehelseprosjekt som kan fremme inkludering i aktiviteter for ulike grupper i en befolkning
 • prioritere og begrunne valg av tiltak i folkehelsearbeid i et samfunns- og bærekraftsperspektiv.
 • anvende sentrale teoretiske perspektiver og modeller knyttet til folkehelse i beskrivelse av og begrunnelse for valg av tiltak i folkehelsearbeid, inkludert modeller for prosjektarbeid.
 • vurdere om og når det vil være hensiktsmessig å benytte teknologi i folkehelsearbeid.
 • reflektere over hvilken betydning omsorgssvikt, vold, overgrep, rus og sosioøkonomiske ulikheter har for helse
 • reflektere over samenes status som urfolk og om samenes rettigheter relatert til helse og sosialfeltet

Generell kompetanse

Ved gjennomført emne forventes det at studenten kan:

 • Utvikle og kritisk vurdere kunnskapsbasert og fremtidsrettet folkehelsearbeid som fremmer inkludering i aktiviteter for ulike grupper i befolkningen og ivaretar behovet for en bærekraftig samfunnsutvikling.

Læringsformer og aktiviteter

Seminar, forelesning, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning, selvstudium. Emnet har delt læringsfokus med FYST2302.

Emneevaluering: Emnet evalueres minst én gang underveis i gjennomføringen og én gang etter hver gjennomføring av emnet, basert på referansegruppemetodikk. Etter minst hver tredje gjennomføring av emnet innhenter emneansvarlig også tilbakemelding fra alle studentene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Praksisbesøk
 • Medstudentvurdering
 • Grupperapport fra folkehelseprosjekt

Mer om vurdering

Eksamen:

Muntlig gruppeeksamen (inntil 80 minutter)

Eksamen tar utgangspunkt i presentasjon av gruppeoppgaven, opponentarbeid og pensum.

Muntlig gruppeeksamen vurderes med bokstavkarakterene A-F, hvor E er laveste beståtte karakter. Utsatt muntlig eksamen avvikles for studenter med dokumentert gyldig fravær, har fått resultat F eller har møtt på eksamen og avbrutt underveis (trekk).

Obligatoriske aktiviteter:

 • To praksisbesøk knyttet til folkehelsearbeid
 • Gruppearbeid med:
  • Grupperapport/presentasjon
  • Opponentoppgave/fagfellevurdering

Medstudentvurdering og prosjektrapport må leveres før eksamen for at studentene skal kunne gå opp til eksamen. Tidspunkt for levering av medstudentvurdering og prosjektrapport før eksamen bestemmes av faglærer.

Ved fravær fra gruppearbeid, må studenten levere et selvstendig skriftlig arbeid med innleveringsfrist bestemt av faglærer og gjennomføre eksamen individuelt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fysioterapi (HSGFTB)

Forkunnskapskrav

Fullført andre studieår av bachelor i fysioterapi, dvs. følgende emner:

 • FYST2201
 • FYST2202
 • FYST2203
 • FYST2204

I tillegg må studenten ha fullført femte semester av bachelor i fysioterapi.

Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i fysioterapi ved NTNU i Trondheim.

Kursmateriell

Pensumlitteratur publiseres på Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFYS3002 5.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Folkehelse
 • Fysioterapi
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU