course-details-portlet

FYST2301 - Arbeidsliv og arbeidshelse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Dette emnet handler om hvilken påvirkning samfunnsmessige forhold har for befolkningens arbeidsdeltakelse og arbeidshelse. Emnets innhold baserer seg på kunnskap fra fagområdene samfunnsmedisin, arbeidshelse og helsefremming, med en fordypning i arbeidshelse og bedriftshelsetjeneste. I denne fordypningen fokuseres det på HMS (helse, miljø og sikkerhet) arbeid, på betydningen av deltakelse i arbeidslivet for helse, og på strategier som virker inkluderende i arbeidslivet. Emnet gjør studentene i stand til å bidra med sin fysioterapikompetanse inn i systematisk, målrettet og lokalt tilpasset HMS arbeid i arbeidslivet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved gjennomført emne forventes det at studenten kan:
• gjøre rede for forvaltningsnivåer, aktører og prosesser samt sentrale lover og forskrifter knyttet til arbeidslivet og HMS arbeidet.
• identifisere og analysere psykososiale og fysiske faktorer sin betydning for arbeidshelse og arbeidsdeltagelse.
• drøfte betydningen av tilrettelegging for arbeidsdeltagelse for en mangfoldig befolkning.

Ferdighet

Ved gjennomført emne forventes det at studenten kan:
• anvende relevante metoder for å identifisere, kartlegge og vurdere risikoskapende faktorer for helsen i arbeidslivet, og iverksetter tiltak for å fjerne/redusere disse.
• anvende oppdatert kunnskap om velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i HMS arbeid og virksomhet.
• utforske og analysere faglige problemstillinger knyttet til deltagelse i arbeidsliv på en reflektert og systematisk måte

Generell kompetanse

Ved gjennomført emne forventes det at studenten kan:
• vise innsikt i hvilken betydning arbeidsdeltagelse kan ha for helse.
• planlegge og foreslå tiltak som fremmer inkludering i arbeidslivet.
• kan ta faglig begrunnede valg om bruk av strategier og virkemidler i HMS arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, veiledning i gruppe, selvstudium og seminar, praksisstudium, prosjektarbeid. Emnet har delt læringsfokus med FYST2900.


Emneevaluering:
Emnet evalueres minst én gang underveis i gjennomføringen og én gang etter hver gjennomføring av emnet, basert på referansegruppemetodikk. Etter minst hver tredje gjennomføring av emnet innhenter emneansvarlig også tilbakemelding fra alle studentene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Praksisbesøk i bedriftshelsetjeneste ( 1 dag)
  • Seminardag om bedriftshelsetjeneste

Mer om vurdering

Eksamen:
Skriftlig vurdering av semesteroppgave (grupperapport).

Semesteroppgaven er en rapport fra praksisbesøket i bedriftshelsetjenesten, skrevet etter et oppsett og med noen sentrale spørsmål.

Grupperapporten vurderes med bokstavkarakterene F – A, hvor E er laveste beståtte resultat.

For studenter med dokumentert gyldig fravær, som ikke har hatt anledning til å levere rapport sammen med en gruppe, gis det mulighet til å levere en individuell rapport (jf. studieforskriften § 5-6 (1)) fra besøk i bedriftshelsetjenesten. For studenter med resultat F, gis det en (1) ny mulighet til å omarbeide grupperapporten, med ny innleveringsfrist kort etter den ordinære fristen.

Alle hjelpemidler er tillatt ved skriving av grupperapporten.


Obligatoriske aktiviteter:

Det er obligatorisk tilstedeværelse på følgende aktiviteter:

• En dag praksisbesøk i bedriftshelsetjeneste.

Ved dokumentert gyldig fravær vil det bli satt opp ny dato for gjennomføring av praksisbesøk i bedriftshelsetjeneste.

• En seminardag om bedriftshelsetjeneste.

Ved dokumentert gyldig fravær vil det bli gitt et skriftlig arbeidskrav med innleveringsfrist.

Ved fravær fra disse obligatoriske aktivitetene kan studenten ikke gå opp til eksamen.


Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fysioterapi (HSGFTB)

Forkunnskapskrav

Fullført andre studieår av bachelor i fysioterapi, dvs. emnene FYST2201, FYST2202, FYST2203 og FYST2204.

Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i fysioterapi ved NTNU i Trondheim.

Kursmateriell

Pensumlitteratur publiseres på Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFYS3002 5.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysioterapi
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU