course-details-portlet

FYST1106 - Fysiologi og treningslære

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Sentrale temaer i dette emnet er sirkulasjon, respirasjon, endokrinologi, muskelfunksjon, passive strukturer (bein, sener, brusk), energiomsetning og fordøyelse, immunologi, nefrologi, temperaturregulering, smerte, nevrofysiologi, samt arbeidsfysiologi - herunder utholdenhet, styrke, bevegelighet og koordinasjon og fysiologiske endringer i et livsløpsperspektiv.

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved gjennomført emne forventes det at studenten kan:
• gjøre rede for normalfysiologiske prosesser ved fysisk og psykisk belastning.
• gjøre rede for hvilke fysiologiske mekanismer som påvirkes ved bevegelse, fysisk aktivitet og trening.
• gjøre rede for hvordan de ulike organsystemene fungerer sammen som en helhet.
• gjøre rede for normalfysiologiske prosesser som et grunnlag for senere i studiet å forstå konsekvenser av skade og sykdom.

Ferdighet

Ved gjennomført emne forventes det studenten kan:
• gi en fysiologisk begrunnelse for mekanismer bak trenings- og testmetoder.
• utføre og evaluere tester av sirkulasjon, respirasjon, styrke, koordinasjon og nevrofysiologi.

Generell kompetanse

Ved gjennomført emne forventes det at studenten:
• har innsikt i normalfysiologiske prosesser, og kan relatere disse til fysisk aktivitet og inaktivitet i et livsløpsperspektiv.
• har kunnskap om forhold som virker oppbyggende og nedbrytende på kroppen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratoriearbeid- og demonstrasjoner, gruppearbeid, prosjektarbeid, seminar, veiledning og selvstudium.
Emnet vil ha delt læringsfokus med FYST1104 og FYST1105.


Emneevaluering:
Emnet evalueres minst én gang underveis i gjennomføringen og én gang etter hver gjennomføring av emnet, basert på referansegruppemetodikk. Etter minst hver tredje gjennomføring av emnet innhenter emneansvarlig også tilbakemelding fra alle studentene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Egentrening (3-delt arbeidskrav)

Mer om vurdering

Eksamen:
Skriftlig eksamen (6 timer). Ingen tillatte hjelpemidler.

Eksamen vurderes med bokstavkarakterene F – A, hvor E er laveste beståtte karakter.  
Utsatt skriftlig eksamen avvikles for studenter med dokumentert gyldig fravær, eller med resultat F.
Obligatoriske aktiviteter:
Egentrening (3-delt arbeidskrav):
Arbeidskrav bestående av tre obligatoriske deler:
1. Skriftlig individuell utarbeidelse av prosjektplan.
2. Skriftlig individuell rapport fra prosjekt.
3. Muntlig gruppevis presentasjon av prosjekt.

Hver tredjedel av arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent og alle tre deler av arbeidskravet må være vurdert til godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Dersom hele eller deler av arbeidskravet vurderes til ikke godkjent, eller dersom studenten ikke ha møtt til ordinær gjennomføring av arbeidskravet, gis det en (1) ny mulighet for godkjenning.
Studenten trenger ikke å gjennomføre arbeidskrav på nytt dersom vedkommende blir vurdert til ikke bestått på ordinær eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fysioterapi (HSGFTB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i fysioterapi ved NTNU i Trondheim.

Kursmateriell

Pensumlitteratur publiseres på Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFYS1005 15.0 01.09.2020
HFYS1001 10.0 01.09.2020
HFYS1004 5.0 01.09.2020
3GFT14 15.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysioterapi
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 11.05.2021

Innlevering 11.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU