course-details-portlet

FYST1103 - Bevegelseslære 1

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Tema i dette emnet er biomekanikk og bevegelsesanalyse. Et sentralt aspekt er å forstå og vurdere hvordan krefter skapes og virker på kroppen i ulike stillinger og situasjoner, og gjennom det kunne gjøre hensiktsmessige valg av utgangsstillinger og bevegelsesløsninger. Et annet sentralt aspekt er å få en god forståelse av funksjoner som øye-håndkoordinasjon, gange og forflytning, og postural kontroll og balanse. Emnet har både en teoretisk og praktisk tilnærming til analyse av ulike bevegelser, der vi tar i betraktning både personen som beveger seg, bevegelsesoppgaven som utføres, og omgivelsene der bevegelsen foregår.

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved gjennomført studieemne forventes det at studenten:

• har bred kunnskap om motoriske ferdigheter som postural kontroll og balanse, gange og forflytning og øye-håndkoordinasjon
• kan gjøre rede for biomekaniske forhold, med hovedvekt på statikk, og kan anvende denne kunnskapen til å vurdere kreftenes virkning på kroppen i ulike situasjoner.

Ferdigheter

Ved gjennomført studieemne forventes det at studenten kan:

• beskrive og analysere bevegelse og funksjon hos mennesker i ulike aldre og situasjoner med presis fagterminologi.
• velge, tilpasse, gjennomføre, begrunne og vurdere ulike tester og situasjoner som kan benyttes for å undersøke motoriske ferdigheter hos personer med ulike forutsetninger.

Generell kompetanse

Ved gjennomført studieemne forventes det at studenten:
• kan gjøre skriftlig og muntlig rede for sine observasjoner av en persons bevegelse, og reflektere rundt hvordan faktorer og forhold ved personen, bevegelsesoppgaven eller omgivelsene kan tenkes å påvirke utførelsen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, ferdighetstrening, gruppearbeid, forelesning og selvstudium.
Emnet vil ha delt læringsfokus med FYST1101 og FYST1102.
Emneevaluering: 
Emnet evalueres minst én gang underveis i gjennomføringen og én gang etter hver gjennomføring av emnet basert på referansegruppemetodikk. Etter minst hver tredje gjennomføring av emnet innhenter emneansvarlig også tilbakemelding fra alle studentene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte ved praktisk undervisning og ferdighetsundervisning

Mer om vurdering

Eksamen:
To deleksamener gir én samlet karakter i emnet:

1. Individuell skriftlig eksamen (2 timer) i biomekanikk. Teller 40 % av totalkarakteren i emnet.

2. Individuell praktisk/muntlig eksamen (ca. 30 min) med fokus på bevegelsesanalyse. Teller 60% av totalkarakteren i emnet.

Ingen tillatte hjelpemidler på del 1 eller 2.

Begge eksamener vurderes med bokstavkarakterene F – A, hvor E er laveste beståtte karakter.

Utsatt eksamen avvikles for studenter med dokumentert gyldig fravær, eller med resultat F i en eller begge deleksamener.

Begge deleksamener må være bestått for å bestå emnet.
Studenter som ikke har bestått emnet behøver kun å ta opp den deleksamen som ikke er bestått.

Studenter som vil forbedre karakter i emnet må ta opp begge deleksamener.


Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk oppmøte ved praktisk undervisning og ferdighetsundervisning.

Ved mer enn 20% fravær fra denne aktiviteten kan ikke studenten gå opp til eksamen. Undervisningen som er obligatorisk vil fremkomme av timeplanen og gis informasjon om ved studiestart.


Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fysioterapi (HSGFTB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i fysioterapi ved NTNU i Trondheim.

Kursmateriell

Pensumlitteratur publiseres på Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFYS1007 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysioterapi
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 27.11.2020

Innlevering 27.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 15.03.2021

Innlevering 15.03.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Varighet på eksamen er 4 timer/Duration of exam is 4 hours. Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Varighet på eksamen er 4 timer/Duration of exam is 4 hours. Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU