course-details-portlet

FYST1101 - Kommunikasjon, samhandling og helse 1

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 2 semestre

Faglig innhold

Gjennom dette emnet får studentene begynnende erfaring med egen aktivitet og bevegelse, samt grunnleggende ferdigheter i instruksjon av enkeltindivid og i gruppe. I dette emnet vil de lære grunnleggende ferdigheter i kommunikasjon.
Studentene får innblikk i fysioterapifaget, dets utvikling og historie. I tillegg vil de bli kjent med ulike perspektiver på helse og sykdom og hvilken betydning dette kan ha for utøvelse av fysioterapi. Helsefremmende og forebyggende arbeid er også tema i dette studieemnet.
I andre semester har studieemnet delt læringsfokus med FYST1105 (Bevegelseslære 2) i forbindelse med praksis i barnehage, samt med FYST1104 (Funksjonell anatomi 2) i forbindelse med punktpraksis.

Læringsutbytte

Kunnskap 
Ved gjennomført emne forventes det at studenten:
• kan gjøre rede for grunnleggende forutsetninger for god kommunikasjon i møte mellom mennesker
• kjenner til fysioterapiens historie og utvikling, og viser begynnende forståelse for profesjonens plass i helsetjenesten
• kan gjøre rede for ulike perspektiver på helse og sykdom og vise forståelse for betydningen dette kan ha for fysioterapiutøvelse.
• kan gjøre rede for begrepene helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid.
• kjenner til taushetspliktens betydning for fysioterapeutens arbeid.
• kan grunnleggende teori om livreddende førstehjelp.
Ferdighet
Ved gjennomført emne forventes det at studenten kan:
• tilegne seg ny kunnskap gjennom erfaringsbasert aktivitet og bevegelse i møter mellom mennesker.
• reflektere over eget og andres kroppsuttrykk i samhandling med medstudenter.
• berøre andre med varhet, samt reflektere over hvordan dette oppleves.
• reflektere rundt kommunikasjon om kropp og bevegelse.
• anvende instruksjon som et pedagogisk virkemiddel i møte med enkeltindivider og grupper
• reflektere over maktforhold og profesjonalitet i møte med andre
• anvende grunnleggende kommunikasjonsferdigheter i samhandling med brukere/pasienter og reflektere over egen rolle i møtet
• beherske livreddende førstehjelp

Generell kompetanse
Ved gjennomført emne forventes det at studenten:
• kan diskutere og reflektere rundt ulike perspektiver på helse og sykdom, og mulige utfordringer ulike perspektiver kan ha for helsetjenesten, og spesielt for fysioterapeuter.
• kjenner til utviklingstrekk i samfunnet og endringer i sykdomsbildet, og se det i sammenheng med dagens helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
• viser innsikt i hvordan man samhandler med ulike pasienter/brukere både individuelt og i gruppe.
• kjenner til personlige og sosiale forhold av betydning for menneskers aktivitet og bevegelse, og reflekterer over sammenhengen mellom disse.
• utøver god praksis gjennom faglig engasjement og nysgjerrighet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, veiledning, selvstudium/selvstendig arbeid, seminar, work-shop, prosjektarbeid, ferdighetstrening/simulering, praksisstudium.

Emneevaluering:
Emnet evalueres minst én gang underveis i gjennomføringen og én gang etter hver gjennomføring av emnet,basert på referansegruppemetodikk. Etter minst hver tredje gjennomføring av emnet innhenter emneansvarlig også tilbakemelding fra alle studentene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Observasjonspraksis - 2 dager (høst)
  • Ledelse av bevegelsesgrupper 1/2 dag pr uke i totalt 10 uker (høst og vår)
  • Instruksjon av gruppe medstudenter (inkludert gruppeøving i forkant)
  • Gruppearbeid med presentasjon 1: Gruppearbeid ifm observasjonspraksis og undervisning i bevegelse og opplevelse
  • Gruppearbeid med presentasjon 2: Helsefremmende og forebyggende arbeid
  • Gruppearbeid med presentasjon 3: Gruppearbeid ifm instruksjon av bevegelsesgrupper

Mer om vurdering

Mappevurdering

 

En eksamen som består av ulike oppgaver som gjennomføres i løpet av emnet.

 

Medstudenter og/eller faglærer kan gi studenten tilbakemelding på de ulike arbeidene i mappen underveis. Disse tilbakemeldingene (fagfellevurdering) kan for eksempel danne grunnlag for forbedring og øving før arbeidene leveres til endelig sensur. Et refleksjonsnotat med selvvurdering leveres når mappen i sin helhet leveres til sensurering. Sensurering skjer i det mappen endrer karakter fra å være en arbeidsmappe (portfolio) til et vurderingsobjekt. Det gis ikke egen karakter underveis i mappevurdering.

 

Sensor(ene) vurderer mappen til bestått/ikke bestått.

 

Det er studenten selv som har ansvaret for å oppbevare arbeidene sine inntil mappen i sin helhet leveres til sensur.

 

Alle oppgaver må gjennomføres for at mappen skal kunne vurderes. Hvis studenten, uansett grunn, ikke deltar på en av vurderingsformene, får vedkommende en (1) anledning til å bli vurdert på nytt. Faglærer fastsetter tidspunkt for utsatt vurdering.

 

Før emnet igangsettes får studenten informasjon på Blackboard om følgende:

• hva mappen skal inneholde og hva som skal inngå i vurderingsgrunnlaget

• art og omfang av de ulike arbeidene som inngår i mappen

• hvordan prosess og progresjon skal inngå i vurderingsgrunnlaget for mappen som helhet.

• rekkefølge for innlevering av de enkelte arbeidene (evt. om studenten selv kan velge rekkefølgen) eller om alt skal leveres samlet

• veiledningens form og omfang

• innleveringsfrist for de ulike arbeidene

• hvordan skal de enkelte arbeidene utføres/leveres, herunder om det er tillatt eller et krav om at noe skal leveres i fellesskap

 

Det er arbeidene i mappen som gis en samlet karakter, og det er følgelig den samlede vurderingen som danner grunnlag for klage og begrunnelse etter reglene i § 6-2 i studieforskriften.

 

Ved ikke bestått på mappen må samtlige av arbeidene i mappen tas opp igjen. Det er ikke mulig å foreta et utplukk.

 

 

Obligatoriske aktiviteter:

 

Praksis:

 

• 2 dagers observasjonspraksis i første semester

 

• Ledelse av bevegelsesgrupper ½ dag pr uke i første og andre semester (totalt 10 dager)

 

Praksisstudiene i de to første punktene har en nærværsplikt på 100 %. Det kan maksimalt godkjennes fravær på 10 %. Dokumentert (gyldig) fravær mellom 11 % og 20 % kan etter avtale mellom praksissted og universitet tas igjen som forlenget praksis. Fravær over 20 % uansett grunn, medfører at studenten må gjennomføre emnet på nytt neste studieår.

 

Instruksjon av gruppe:

• Instruksjon av en gruppe medstudenter (inkludert gruppeøving i forkant)

• Dersom studenten ikke deltar, uavhengig av årsak, på 1) gruppearbeidet i forkant kan vedkommende ikke delta på instruksjonen, 2) selve instruksjonen, må vedkommende instruere en gruppe medstudenter på et senere gitt tidspunkt. Student kan bli bedt om å instruere på nytt på et nytt tidspunkt gitt av faglærer om det anses nødvendig å forbedre instruksjonsferdighetene. Ved ikke gyldig fravær regnes ikke oppmøte som ett brukt forsøk. Studenten har to forsøk. Det må søkes om ett tredje forsøk.

 

Gruppeoppgaver med presentasjon:

• Presentasjon av gruppearbeid i etterkant av observasjonspraksis og undervisning med tema bevegelse og opplevelse.

 

• Presentasjon av gruppearbeid i helsefremmende og forebyggende arbeid.

 

• Presentasjon av gruppearbeid etter instruksjon av bevegelsesgruppe

 

Dersom studenten ikke deltar på presentasjonene i de fire punktene over (og gruppearbeid i forkant), uavhengig av årsak må vedkommende legge frem for lærere/gruppe i etterkant. Ved ikke gyldig fravær regnes ikke oppmøte som ett brukt forsøk. Studenten har to forsøk. Det må søkes om ett tredje forsøk.

 

Alle obligatoriske aktiviteter må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

 

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fysioterapi (HSGFTB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Det vil si at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i fysioterapi ved NTNU i Trondheim.

Kursmateriell

Pensumlitteratur publiseres på Blackboard ved oppstart av emnet. 

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFYS1006 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysioterapi
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100

Innlevering 04.05.2021

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU