course-details-portlet

FY8102 - Elektronmikroskopi og diffraksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 1 timer C

Faglig innhold

Emnet gis annethvert år, neste gang høsten 2020. Emnet dekker teori og bakgrunn for avanserte analyseteknikker i transmisjonselektronmikroskopi (TEM) og elektrondiffraksjon. Et introduksjonskurs er obligatorisk for studenter som ikke har noen erfaring i TEM, et slikt kurs blir gitt i begynnelsen av semesteret. Hovedtema for hoveddelen er: i) Diffraksjonsteori, inkludert kinematisk teori, dynamisk teori, dispersjonsflater, mangestråleløsninger, og absorpsjonseffekter. ii) Kontrastanalyse i mikroskopi med høyoppløsningsmikroskopi. iii) Teori for HAADF / STEM (høyvinkel annulær mørkefelt / skanning TEM). iv) Aberrasjoner i elektronoptikk. v) Teori bak avansert spektroskopi og analyseteknikker som for eksempel EELS (elektron energitapanalyse). vi) Deteksjon av elektroner, prinsipper og typer av detektorer.

Læringsutbytte

Studentene skal lære og forstå den underliggende teorien i transmisjonselektronmikroskopi og elektrondiffraksjon. Fra den første innledende delen av kurset skal studentene lære:
- Hvordan elektroner vekselvirker med materialer
- Hvor elektronstrålen styres og endres i en TEM
- Hvorfor elektrondiffraksjon er så viktig i TEM
- Hva slags kontrastmekanismer vi har i TEM
- Hvordan de ulike analytiske teknikkene fungerer og brukes i en TEM
Fra den andre, mer avansert del av kurset skal studentene lære:
- Hvordan utlede dynamisk teori for elektrondiffraksjon i perfekte krystaller
- Teorien bak høy oppløsningselektronmikroskopi
- Ulike typer aberrasjoner i TEM og hvordan de påvirker bildedannelse
- Kontrastmekanismer i høyvinkel annulær mørkefelt skanning TEM
- Hvordan et elektron energitap spekteret er gjort og hva de forskjellige energitapene i et spektrum betyr.
- Hvordan elektroner detekteres og prinsipper for de forskjellige elektrondetektorer

Læringsformer og aktiviteter

Studentene skal holde foredrag for medstudenter og innholdet vil bli diskutert. Forelesningene gir en innføring i de ulike eksperimentelle teknikkene som er beskrevet under "faglig innhold". Når forelesninger og foredragsmaterialet er på engelsk, kan eksamen bli gitt på engelsk.

Mer om vurdering

Eksamensmelding forutsetter undervisningsmelding samme semester.
Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Kursmateriell

R. Erni, Aberration-Corrected Imaging in Transmission Electron Microscopy, An Introduction, 2ndre utgave, Imperial College Press (2015). I tillegg vil flere artikler bli spesifisert ved begynnelsen av kurset.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMT4301 5.0 01.09.2018
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kondenserte mediers fysikk
  • Materialfysikk
  • Faste stoffers fysikk
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 C 16.12.2020 08:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU