course-details-portlet

FY1001 - Mekanisk fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100
Hjemmeeksamen 80/100 4 timer

Faglig innhold

Generell innføring i newtonmekanikk, inkludert svingninger, samt spesiell relativitetsteori. Newtons lover. Bevarelse av energi, impuls og dreieimpuls. Mekaniske svingninger. Gravitasjon. Spesiell relativitetsteori. Eksperimentelle arbeidsmåter, metoder for måling av fysiske størrelser, databehandling, tolkning og dokumentasjon.


Læringsutbytte

Kunnskaper kandidater skal erverve seg gjennom kurset:
- Grunnleggende forståelse for fysisk fenomener og fysikk som vitenskapelig disiplin.
- Grunnleggende kjennskap til Newtonmekanikk og spesiell relativitetsteori.
- Forstå og kunne bruke sentrale størrelser som energi, impuls og dreieimpuls.
- Kjennskap til enkelte sentrale analytiske modeller i klassisk fysikk.

Ferdigheter kandidater skal kunne mestre:
-Kunne sette opp og løse generelle problemstillinger ved bruk av bevaringslover og initialbetingelser.
-Sette opp ligninger på infinitesimalt nivå, og løse disse.
-Kunne bruke IKT-baserte metoder til å analysere problemstillinger innen mekanisk fysikk.
-Eksperimentelle arbeidsmetoder og feilanalyse.

Generell kompetanse kandidater skal kunne ha skaffet seg:
-Å kunne bruke kjente analytiske modeller på nye problemstillinger.
-Vitenskapelig rapportskriving
-Anvendelse av matematiske metoder for løsning av praktiske problemer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske laboratorieoppgaver, regneøvingstimer med obligatorisk oppmøte, obligatorisk numerisk oppgave. Prosjektoppgaven i Realstart og Teknostart inngår som en del av emnet og må være gjennomført.
Studentenes forventede arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøving
  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen og arbeider. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Engelsk:
Young & Freedman: University Physics.
Norsk:
Lien & Løvhøiden: Generell fysikk, Bind 1: Mekanikk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFY4145 7.5 01.09.2007
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 5
Fordypningstimer: 3

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 80/100

Utlevering 18.12.2020

Innlevering 18.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 80/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU