course-details-portlet

FVP3200 - Masterproduksjon og masteroppgave i film- og videoproduksjon

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masterproduksjon og masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 25/100
Masterproduksjon med justerende muntlig 75/100

Faglig innhold

FVP3200 er et emne i 3. og 4. semester på masternivå, hvor studenten produserer en praktisk masterproduksjon og en teoretisk masteroppgave.

Praktisk del: Masterproduksjon

Masterproduksjonen er et større fiksjons- eller dokumentarprosjekt av profesjonell produksjonsfaglig og -teknisk standard. Produksjonen utgjør en erfaringsbasert faglig fordypning og utforskning for studenten i én eller flere utvalgte fagfunksjoner i filmproduksjon. Masterproduksjonen produseres fortrinnsvis som et teamprosjekt, men kan under gitte omstendigheter også realiseres som et individuelt prosjekt.

Den praktiske delen av arbeidet i emnet bygger på underlaget studentene utviklet i 1. og 2. semester, i henholdsvis emnene FVP3007 Idé og prosjektutvikling og FVP3003 Produksjonsforberedende emne.

Teoretisk del: Masteroppgave

Masteroppgaven er et selvstendig skriftlig arbeid som i omfang og dybde kan sammenliknes med en kort vitenskapelig artikkel. Masteroppgaven skal vise at kandidaten kan definere og utforske en produksjonsrelatert filmvitenskapelig problemstilling på en måte som utgjør et nytt bidrag til forskningen på feltet.

Den teoretiske delen av arbeidet i emnet bygger på underlaget studenten utviklet i 2. semester i emnet FVP3100 Masteroppgaveutvikling.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter å ha fullført emnet har studenten:

  • kunnskap om praktisk-teoretiske problemstillinger knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av større film- og videoproduksjoner
  • inngående kunnskap om de praktiske, produksjonsfaglige områder som masterproduksjonen aktualiserer
  • inngående kunnskap om spesifikke filmvitenskapelige områder som det selvvalgte temaet for masteroppgaven fokuserer på

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

  • selvstendig planlegge, utvikle og lede arbeidet med større film- og videoproduksjoner (masterproduksjonen)
  • selvstendig forvalte og utføre en eller flere selvvalgte praktiske fagfunksjoner knyttet til gjennomføringen av masterproduksjonen
  • selvstendig formulere, planlegge og gjennomføre et forskningsbasert skriftlig arbeid (masteroppgaven)
  • formidle resonnementer i et adekvat fagspråk, bruke relevante teorier og metoder på en hensiktsmessig måte, og i henhold til akademiske standarder
  • reflektere kritisk over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Læringsformer og aktiviteter

Individuell og teambasert veiledning av produksjonsarbeid, samt individuell veiledning av skriftlig oppgave.

Omfanget av masteroppgaven skal være på ca 6000 ord. Antall ord omfatter ikke forside, forord, innholdsfortegnelse, litteraturlister og vedlegg. Antall ord skal påføres oppgaven, og det er studentens ansvar at antall oppgitte ord er korrekt. Ved innlevering av masteroppgaven skal alle studenter skrive et sammendrag av masteroppgaven på 1/2 - 1 side. Sammendraget skrives på norsk og gjerne på engelsk.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard. Normert antall veiledningstimer for masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet er beskrevet i følgende link: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Masteravtale+HF

Mer om vurdering

Masterproduksjonen og masteroppgaven vurderes først med separate karakterer A-F. Vurdering av masterproduksjonen justeres gjennom muntlig prøve med varighet på inntil 60 minutter. De to delene vektes, 75 % for masterproduksjonen og 25 % for masteroppgaven i fastsettelse av endelig karakter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Film- og videoproduksjon (MMPROD)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i film- og videoproduksjon.

Fullførte emner FVP3007, FVP3003 og FVP3100

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FVP3090 60.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  60.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Film- og videoproduksjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masterproduksjon og masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masterproduksjon med justerende muntlig 75/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU