course-details-portlet

FVP3100 - Masteroppgaveutvikling

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

FVP3100 er et teoretisk emne på masternivå, hvor studentene utvikler temaet og arbeidsplanen for masteroppgaven som skal gjennomføres i 3. og 4. semester, som en del av emnet FVP3200 Masterproduksjon og masteroppgave i film- og videoproduksjon.

Studentene velger tema og problemstilling, som deretter beskrives i en prosjektskisse. På grunnlag av denne blir studentene tildelt en faglig veileder. I samarbeid med veileder utarbeider studentene deretter en annotert bibliografi tilpasset temaet deres.

Arbeidet med masteroppgaven fortsetter deretter i 3. og 4. semester, som en del av emnet FVP3200.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet skal studenten:

 • ha opparbeidet seg dyp innsikt i og kunnskap om et spesifikt og selvvalgt tema innenfor produksjonsrelatert filmvitenskap gjennom et selvstendig forskningsarbeid
 • ha inngående kunnskap om filmvitenskapelige teorier og begreper med relevans for sitt selvvalgte tema
 • ha bred og oppdatert oversikt over relevant forskning på sitt utvalgte felt

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet kan studenten:

 • formulere en vitenskapelig og forskbar problemstilling
 • planlegge et forskningsbasert skriftlig arbeid (masteroppgaven)
 • gjøre velvalgte avgjørelser om bruk av kilder, faglitteratur og fremstillingsmåter sett i forhold til en formulert problemstilling
 • reflektere kritisk over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • arbeide systematisk og i henhold til akademiske standarder
 • gjenkjenne og reflektere over relevante forskningsetiske problemer

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektutviklingsseminar og individuell veiledning. Studentene utarbeider tidlig i emnet en prosjektskisse på selvstendig grunnlag (ca. 1000 ord). På bakgrunn av skissen tildeles en faglig veileder. I samarbeid med veileder identifiseres relevant litteratur som beskrives i en annotert bibliografi (ca. 1000 ord).

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard. Normert antall veiledningstimer for masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet er beskrevet i følgende link: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Masteravtale+HF.

Mer om vurdering

Sluttvurderingen i dette emnet er en mappevurdering bestående av

 • Prosjektskisse (ca. 1000 ord)
 • Annotert bibliografi (ca. 2500 ord)

Karakter er bestått eller ikke bestått.

Mappevurdering er en vurderingsform der endelig karakter fastsettes på grunnlag av et oppgitt antall arbeider som utføres i løpet av den tiden emnet pågår eller samlet mot slutten av emnet. Prosess og progresjon kan inngå i denne vurderingen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Film- og videoproduksjon (MMPROD)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i film- og videoproduksjon.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Film- og videoproduksjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU