FVP3005 - Audiovisuell bransje

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Faglig innhold

Emnet er basert på bruk av studentenes egen fagkompetanse innenfor profesjonell audiovisuell produksjon. Studentene skal utvikle samarbeidskompetanse gjennom å gå inn i relevante yrkesroller og utføre konkrete arbeidsoppgaver innenfor den audiovisuelle bransjen. Gjennom seminarvirksomhet skal studentene øke kunnskapene sine om samarbeid i varierte gruppestrukturer. Audiovisuell bransje er godkjent som alternativ til Eksperter i team for programstudenter ved Master i film- og videoproduksjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:
- reflektere rundt team-samarbeid og ulike gruppekonstellasjoner i profesjonelle sammenhenger
- analysere og beskrive egne samarbeidserfaringer med relevante begrep og anvende grunnleggende gruppeteori opp mot disse erfaringene
- gjøre rede for forventninger til kompetanse og samspill i arbeidslivssammenhenger

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:
- opparbeidet ferdigheter innen selvrefleksjon med hensyn til egen deltakelse i teamsamarbeid, og utfordringer i forbindelse med slike samarbeid: av faglig, sosial eller personlig art
- ferdigheter innen prosjektarbeid, planlegging, beslutningsprosesser og kommunikasjonsformer i profesjonelle settinger
- videreutviklet sine ferdigheter både når det gjelder å gi og få tilbakemeldinger

Læringsformer og aktiviteter

Studentene knyttes til et produksjonsselskap i den regionale audiovisuelle bransjen, og utplasseres i en lengre praksisperiode hos dette selskapet. Fagets organisering innebærer noen heldagssamlinger i denne praksisperioden, samt seminarvirksomhet i etterkant av praksisperioden. Tilbakemeldinger på samarbeid og egenrefleksjon om samarbeidsprosesser er sentralt for emnet, og hver student knyttes opp mot en egen mentor i produksjonsselskapet. Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Eksamen innebærer en innlevering av et refleksjonsnotat fra praksisperioden, der studenten bes om å diskutere de erfaringer han eller hun har gjort seg med hensyn til samarbeidsprosesser og bruk av egen kompetanse i profesjonelle sammenhenger. Refleksjonsnotatet understøttes ved at de foreløpige erfaringene fra praksisperioden presenteres i muntlig form på samlinger underveis i forløpet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Film- og videoproduksjon (MMPROD)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i film- og videoproduksjon.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Rapport 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.