course-details-portlet

FVP2002 - Film- og videoproduksjon 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 2/3
Oppgave 1/3

Faglig innhold

FVP2002 er et påbyggingsemne innrettet mot produksjon av fiksjonsfilm og relevante fagfunksjoner tilknyttet slike filmsjangere.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:
- kunnskap om sentrale fagroller som regi, produsent, foto, klipp og lydlegging
- kunnskap om digitale arbeidsverktøy og digital arbeidsflyt
- kunnskap om medieutvikling og nyere distribusjonsformer for levende bilder
- kunnskap om aktuelle finansieringsformer og relevante støtteordninger som gjelder for den norske audiovisuelle bransjen
- kunnskap om nyere produksjonsmetoder

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:
- utøve sentrale fagroller innen den audiovisuelle bransjen
- teknisk tilrettelegging av audiovisuelle uttrykk for ulike distribusjonssituasjoner
- utforme søknader om prosjektstøtte og finansiering av produksjoner
- visuelle strategier for å oppnå ønsket visuelt uttrykk
- lydmessige strategier for å oppnå ønsket auditivt uttrykk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, seminar, gruppeundervisning, øvinger.

For å kunne fremstille seg til sluttvurdering i emnet må studenten ha godkjent oppmøte og deltakelse på minimum 80 % av undervisningen. Fravær opp mot 20 % skal dekke normalt sykdomsfravær og lignende. Fravær utover dette godtas ikke, selv om manglende deltakelse skyldes hindringer som studenten selv ikke kan lastes for. I særlige tilfeller kan instituttet etter søknad gi tilpasset undervisning, for eksempel ved alvorlig og langvarig sykdom.

Studenten plikter å gjøre seg kjent med resultatet av øvingsoppgaver og holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • All undervisning er obligatorisk. Krav til 80 % oppmøte
  • Godkjent prosjektskisse

Mer om vurdering

En skriftlig oppgave på 3500-4500 ord som teller 1/3 av hovedkarakter. En produksjonsøvelse som teller 2/3 av hovedkarakter.

Hver av disse delvurderingene gis egen karakter. Begge delvurderingene må være bestått.
Ved stryk på en av delene, kan denne tas opp igjen. Karakter på den delen som er bestått blir stående til begge deleksamener er bestått og samlet karakter kan regnes ut. Tidsrammer for evt. ny praktisk prøve vil bli satt ut fra instituttets produksjonsmessige kapasitet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Film- og videoproduksjon (BFVPROD)

Forkunnskapskrav

FVP2001, FVP2003, FVP2004, FILM1101, FILM1102, FILM1103, FILM1014, FILM2002 eller tilsvarende. Opptak til emnet forutsetter opptak til bachelorprogrammet film- og videoproduksjon.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 600 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MPROD2012 15.0 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Film- og videoproduksjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 2/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/3 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU