course-details-portlet

FVP2002 - Film- og videoproduksjon 3

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave/Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Videoproduksjon 2/3
Oppgave 1/3

Faglig innhold

FVP2002 er et praktisk produksjonsemne på påbyggingsnivå. Emnet fasiliteter produksjonen av studentenes sluttfilm i bachelorprogrammet, og studentenes fordypning i relevante fagfunksjoner og ansvarsområder knyttet til fiksjonsfilmproduksjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet har studenten kunnskap om:

 • spesifikke profesjonelle fagfunksjoner innenfor filmproduksjon; slik som regi, produksjon, filmfoto, klipping, lyddesign og produksjonsdesign
 • teknikker, verktøy og arbeidsflyt i digital filmproduksjon
 • utvikling, preproduksjon, produksjon, postproduksjon, distribusjon og finansiering med dagens norske filmbransje som rammeverk

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet kan studenten:

 • utøve og ivareta konkrete profesjonelle fagfunksjoner og ansvarsområder innen filmproduksjon, individuelt og kollektivt
 • utvikle og utarbeide dokument av bransjestandard innenfor utvikling, preproduksjon, produksjon, postproduksjon, distribusjon og / eller finansiering
 • utvikle og anvende visuelle og auditive strategier for å skape ønskete effekter, opplevelser og estetikk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, seminar, gruppeundervisning og øvinger.

For å kunne fremstille seg til sluttvurdering i emnet må studenten ha godkjent deltakelse på minimum 80 %. Fravær opp til 20 % skal dekke normalt sykdomsfravær og annet godkjent, dokumentert fravær. Fravær utover 20 % godtas ikke, selv om manglende deltakelse skyldes hindringer som studenten selv ikke kan lastes for. I særlige tilfeller kan studenten, etter søknad til instituttet, motta tilrettelagt opplæring, for eksempel ved alvorlig og langvarig sykdom.

Studenten plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærere via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

 • All undervisning er obligatorisk. Krav til 80 % oppmøte
 • Godkjent prosjektskisse

Mer om vurdering

 • En skriftlig oppgave på 3500-4500 ord som teller 1/3 av endelig, samlet karakter.
 • En produksjonsøvelse som teller 2/3 av endelig, samlet karakter.

Begge delene av eksamen må være bestått, og delvurderingene gis egen karakter. Ved stryk på en av delene av eksamen, må denne delen tas opp igjen for å fullføre emnet. Vurderingen av delen som er bestått blir stående til begge deleksamener er bestått. Deretter vil samlet karakter regnes ut. Om praktisk del av eksamen skal tas opp på ny, vil tidsrammene for dette bero på instituttets produksjonsmessige kapasitet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Film- og videoproduksjon (BFVPROD)

Forkunnskapskrav

FVP2001, FVP2003, FVP2004, FILM1100, FILM1101, FILM1102, FILM1103, FILM1104, eller tilsvarende. Opptak til emnet forutsetter opptak til bachelorprogrammet film- og videoproduksjon.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 600 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MPROD2012 15.0 HØST 2011
FVP2200 15.0 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Film- og videoproduksjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave/Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Videoproduksjon 2/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/3 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU