course-details-portlet

FVP2001 - Film- og videoproduksjon 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 2/3
Oppgave 1/3

Faglig innhold

FVP2001 er et praktisk-teoretisk påbyggingsemne som særlig fokuserer på dokumentarfilmproduksjon og beslektede sjangere.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:
- kunnskap om sjangertilrettelegging innenfor audiovisuelle uttrykksformer, både når det gjelder dokumentaruttrykk og fiksjonsuttrykk
- kunnskap om arbeidsflyt i prosjekter (workflow) og den tekniske produksjonsgangen fra idé til ferdig audiovisuelt uttrykk
- kunnskap om de ulike fagfunksjoner og produksjonsprosesser som benyttes i produksjon av audiovisuelle uttrykk

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:
- gjøre bruk av visualisering
- fortelle ved hjelp av klipp og lyddesign
- produksjonsledelse og arbeidsledelse
- nedbrekk, produksjonsplanlegging og budsjettering

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, seminar, gruppeundervisning, øvinger.

For å kunne fremstille seg til sluttvurdering i emnet må studenten ha godkjent oppmøte og deltakelse på minimum 80 % av undervisningen. Fravær opp mot 20 % skal dekke normalt sykdomsfravær og lignende. Fravær utover dette godtas ikke, selv om manglende deltakelse skyldes hindringer som studenten selv ikke kan lastes for. I særlige tilfeller kan instituttet etter søknad gi tilpasset undervisning, for eksempel ved alvorlig og langvarig sykdom.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • All undervisning er obligatorisk. Krav til 80 % oppmøte

Mer om vurdering

En skriftlig oppgave på ca. 3500 - 4500 ord som teller 1/3 av hovedkarakter. En produksjonsøvelse som teller 2/3 av hovedkarakter.

Hver av disse delvurderingene gis egen karakter. Begge delvurderingene må være bestått.
Ved stryk på en av delene, kan denne tas opp igjen. Karakter på den delen som er bestått blir stående til begge deleksamener er bestått og samlet karakter kan regnes ut. Tidsrammer for evt. ny praktisk prøve vil bli satt ut fra instituttets produksjonsmessige kapasitet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Film- og videoproduksjon (BFVPROD)

Forkunnskapskrav

FVP1001, FILM1101 eller FILM1013, FILM1102 eller FILM1014. Opptak til emnet forutsetter opptak til bachelorprogrammet film- og videoproduksjon.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 600 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MPROD2011 15.0 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Film- og videoproduksjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 2/3 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 1/3

Utlevering 27.09.2020

Innlevering 27.10.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU