course-details-portlet

FVP1001 - Filmproduksjon: Fiksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Kortfilmproduksjon og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Filmproduksjon 2/3
Oppgave 1/3

Faglig innhold

FVP1001 er et praktisk produksjonsemne på basisnivå, der studenten opparbeider seg erfaring med de ulike prosesser og konsepter som inngår i produksjonen av audiovisuelle verk. Videre utforsker studenten samspillet mellom ulike filmatiske virkemiddel og estetikker.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet har studenten kunnskap om:

 • den audiovisuelle filmfortellingens estetiske egenart
 • samspillet mellom forskjellige filmatiske virkemidler
 • filmmediets praktisk-teoretiske begrepsapparat
 • den praktiske og logistiske produksjonsgangen, fra idé til ferdig film

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet kan studenten:

 • kompetent anvende produksjonsteknisk utstyr og verktøy av bransjestandard
 • styre og gjennomføre audiovisuelle produksjoner fra idé til ferdig medieuttrykk
 • utvikle egne audiovisuelle fortellinger
 • bruke og reflektere over bruken av filmatiske virkemidler og estetikker

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, seminar, gruppeundervisning, øvinger og produksjonsarbeider.

Obligatorisk aktivitet: Obligatoriske produksjonsarbeider. Antall produksjonsarbeider som skal innleveres angis av emneansvarlig ved emnestart.

For å kunne fremstille seg til sluttvurdering i emnet må studenten ha godkjent deltakelse på minimum 80 %. Fravær opp til 20 % skal dekke normalt sykdomsfravær og annet godkjent, dokumentert fravær. Fravær utover 20 % godtas ikke, selv om manglende deltakelse skyldes hindringer som studenten selv ikke kan lastes for. I særlige tilfeller kan studenten, etter søknad til instituttet, motta tilrettelagt opplæring, for eksempel ved alvorlig og langvarig sykdom.

Studenten plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

 • All undervisning er obligatorisk. Krav til 80 % oppmøte
 • Produksjonsarbeider
 • All undervisning er obligatorisk. Krav til 80 % oppmøte

Mer om vurdering

 • En skriftlig oppgave på ca 3000-3500 ord som teller 1/3 av endelig karakter i emnet.
 • En eksamensfilmproduksjon som teller 2/3 av endelig karakter i emnet.

Begge delene av eksamen må vurderes som bestått for å bestå emnet. Delvurderingene gis egen karakter. Ved ikke bestått på en av delene av eksamen, må denne delen tas opp igjen for å fullføre emnet. Vurderingen av delen som er bestått blir stående til begge deleksamener er bestått. Deretter vil samlet karakter regnes ut. Om praktisk del av eksamen skal tas opp på ny, vil tidsrammene for dette bero på instituttets produksjonsmessige kapasitet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Film- og videoproduksjon (BFVPROD)

Forkunnskapskrav

FVP1010 og FILM1100.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 600 sider, samt filmvisninger

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MPROD1001 15.0 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Film- og videoproduksjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Kortfilmproduksjon og oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Filmproduksjon 2/3 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/3 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU