course-details-portlet

FVP1001 - Film- og videoproduksjon 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 2/3
Oppgave 1/3

Faglig innhold

FVP1001 er et praktisk-teoretisk basisemne der studenten får kunnskaper om samspillet mellom filmatiske virkemiddel, og får erfaringer med de ulike prosessene og begrepene som inngår i produksjon av audiovisuelle uttrykk.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:
- kunnskap om de audiovisuelle medienes kommunikasjonsmessige egenart
- kunnskap om samspillet mellom filmatiske virkemidler
- kunnskap om de audiovisuelle medienes praktisk-teoretiske begrepsapparat
- kunnskap om den praktiske produksjonsgangen fra idé til ferdig medieuttrykk

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:
- bruke moderne produksjonsteknisk utstyr
- prosjekthåndtering av audiovisuelle produksjoner
- design av audiovisuelle fortellinger
- gjøre bruk av elementer som mise-en-scene, kinematografi, lyd og klipp

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, seminar, gruppeundervisning, øvinger.

For å kunne fremstille seg til sluttvurdering i emnet må studenten ha godkjent oppmøte og deltakelse på minimum 80 % av undervisningen. Fravær opp mot 20 % skal dekke normalt sykdomsfravær og lignende. Fravær utover dette godtas ikke, selv om manglende deltakelse skyldes hindringer som studenten selv ikke kan lastes for. I særlige tilfeller kan instituttet etter søknad gi tilpasset undervisning, for eksempel ved alvorlig og langvarig sykdom.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • All undervisning er obligatorisk. Krav til 80 % oppmøte

Mer om vurdering

En skriftlig oppgave på ca 3500- 4500 ord som teller 1/3 av hovedkarakter. En produksjonsøvelse som teller 2/3 av hovedkarakter.

Hver av disse delvurderingene gis egen karakter. Begge delvurderingene må være bestått.
Ved stryk på en av delvurderingene, kan denne tas opp igjen. Karakter på den delen som er bestått blir stående til begge deleksamener er bestått og samlet karakter kan regnes ut. Tidsrammer for eventuell ny praktisk prøve vil bli satt ut fra instituttets produksjonsmessige kapasitet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Film- og videoproduksjon (BFVPROD)

Forkunnskapskrav

FVP1000 eller FVP1010, FILM1011 eller FILM1013. Opptak til emnet forutsetter opptak til bachelorprogrammet i film- og videoproduksjon.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 600 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MPROD1001 15.0 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Film- og videoproduksjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 2/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/3

Utlevering 26.02.2021

Innlevering 13.04.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU