course-details-portlet

FVP1001 - Film- og videoproduksjon 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave/Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Videoproduksjon 2/3
Oppgave 1/3

Faglig innhold

FVP1001 er et praktisk-teoretisk basisemne der studenten får kunnskaper om samspillet mellom filmatiske virkemiddel, og får erfaringer med de ulike prosessene og begrepene som inngår i produksjon av audiovisuelle uttrykk.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet har studenten kunnskap om:

 • de audiovisuelle medienes kommunikasjonsmessige egenart
 • samspillet mellom forskjellige filmatiske virkemidler
 • de audiovisuelle medienes praktisk-teoretiske begrepsapparat
 • den praktiske produksjonsgangen fra idé til ferdig medieuttrykk

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet kan studenten:

 • bruke moderne videoproduksjonsteknisk utstyr
 • håndtere gjennomføringen av audiovisuelle produksjoner fra ide´ til ferdig medieuttrykk
 • utvikle egne audiovisuelle fortellinger
 • bruke og reflektere over bruken av elementer som mise-en-scene, kinematografi, lyd i film og filmklipping.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, seminar, gruppeundervisning, øvinger. For å kunne fremstille seg til sluttvurdering i emnet må studenten ha godkjent oppmøte og deltakelse på minimum 80 % av undervisningen. Fravær opp mot 20 % skal dekke normalt sykdomsfravær og lignende. Fravær utover dette godtas ikke, selv om manglende deltakelse skyldes hindringer som studenten selv ikke kan lastes for. I særlige tilfeller kan instituttet etter søknad gi tilpasset undervisning, for eksempel ved alvorlig og langvarig sykdom. Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

 • All undervisning er obligatorisk. Krav til 80 % oppmøte

Mer om vurdering

En skriftlig oppgave på ca 3500- 4500 ord som teller 1/3 av hovedkarakter. En produksjonsøvelse som teller 2/3 av hovedkarakter. Hver av disse delvurderingene gis egen karakter. Begge delvurderingene må være bestått. Ved stryk på en av delvurderingene, kan denne tas opp igjen. Karakter på den delen som er bestått blir stående til begge deleksamener er bestått og samlet karakter kan regnes ut. Tidsrammer for eventuell ny praktisk prøve vil bli satt ut fra instituttets produksjonsmessige kapasitet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Film- og videoproduksjon (BFVPROD)

Forkunnskapskrav

FVP1010, FILM1100. Opptak til emnet forutsetter opptak til bachelorprogrammet i film- og videoproduksjon.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 600 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MPROD1001 15.0 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Film- og videoproduksjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave/Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Videoproduksjon 2/3

Innlevering
19.06.2023


10:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/3

Innlevering
21.04.2023


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU