course-details-portlet

FUH3900 - Masteroppgave i funksjonshemming og samfunn

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Masteroppgaven skal være en selvstendig vitenskapelig undersøkelse av et emne studenten selv velger. Den forventes å ha et omfang på ca. 30 000 - 40 000 ord. Oppgaven kan imidlertid også leveres som en artikkelsamling (nærmere retningslinjer fås ved henvendelse instituttet). Masteroppgaven består av et obligatorisk seminar og selve masteroppgaven. Seminaret vil bli arrangert en gang pr. år, vanligvis på våren. Til seminaret skal hver enkelt student forberede og presentere en prosjektskisse med plan for gjennomføringen. Veileder oppnevnes etter søknad fra kandidaten. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med mastergradsoppgaven. Den sikrer at studenten tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kontroll ved innsamling og behandling av data.

Læringsutbytte

Formålet med masteroppgaven er at studentene skal utføre et selvstendig forskningsarbeid med relevans for fagfeltet funksjonshemming og samfunn.
Kunnskap om:
- relevante forskningsmetoder og forskningsdesign
- vitenskapelig kunnskapsproduksjon
- forskningsetikk
- rapportering og vitenskapelig skriving
Ferdigheter:
- kan lage forskningsdesign
- kan vurdere hva som er hensiktsmessig design, datainnsamlingsmetode(r) og analysemetoder i forhold til den valgte problemstillingen
- kan dokumentere innsikt i nasjonal og internasjonal forskning innenfor det valgte temaet, og relatere det til eget prosjekt og egne funn
- kan anvende relevante forskningsmetoder i forbindelse med det konkrete forskningsarbeidet
- kan systematisere, analysere og drøfte innsamlede data
- kan vurdere forskningsetiske problemstillinger i tilknytning til eget prosjekt
- kan formidle resultatet fra egen undersøkelse i tråd med vitenskapelige krav
Generelle kompetanse:
- kan analysere relevante fag, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innen funksjonshemming og samfunn
- kan formidle et omfattende selvstendig arbeid og kommunisere om faglige og etiske problemstillinger innenfor fagområdet
- kan forholde seg kritisk til teori og forskningsresultater
- kan vise analytisk og refleksiv kompetanse

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Individuell veiledning, masterseminar.
Obligatorisk aktivitet: Alle eksamener som utgjør Mastergraden i Funksjonshemming og samfunn må være fullførte og bestått før innlevering av masteroppgaven. Obligatorisk deltagelse på masterseminar må være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Ett obligatorisk seminar.

Mer om vurdering

FUH3900 er siste eksamen til mastergraden i funksjonshemming og samfunn og studentene melder seg til eksamen på Studentweb. Masteroppgaven leveres som pdf-fil i NTNUs digitale eksamensverktøy, Inspera. Det må påregnes en periode på åtte uker fra oppmeldingen leveres og til den avsluttende prøven kan bli arrangert. Oppgaven skal leveres innen 2. mai i vårsemesteret eller 1. november i høstsemesteret, det semesteret som er avtalt som avsluttende semester i studentens utdanningsplan. Dersom studenten leverer inn avhandlingen etter disse datoene, vil avsluttende eksamen vanligvis bli arrangert påfølgende semester.
Masteroppgaver skrevet på norsk skal inneholde et kort sammendrag på engelsk, oppgaver skrevet på engelsk skal inneholde et kort sammendrag på norsk.
Eksamen består av oppgaven, et foredrag på ca. 30 minutter og en muntlig prøve. Foredrag og muntlig prøve arrangeres bare dersom det skriftlige arbeidet er bestått, disse brukes til å justere karakteren med inntil ett trinn.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram.

Forkunnskapskrav

Krever opptak på masterstudiet i funksjonshemming og samfunn. Gjennomført 75 sp på masterprogrammet i funksjonshemming og samfunn før man får levere masteroppgaven.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: 

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU