course-details-portlet

FUH3900 - Masteroppgave i funksjonshemming og samfunn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave med justerende muntlig prøve
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave med justerende muntlig prøve 100/100 A

Faglig innhold

Masteroppgaven skal være en individuell og selvstendig vitenskapelig undersøkelse av et emne studenten selv velger. Den forventes å ha et omfang på ca. 30 000 - 40 000 ord. Oppgaven kan også leveres som en artikkelsamling (nærmere retningslinjer fås ved henvendelse instituttet). Emnet består av et obligatorisk seminar og selve masteroppgaven. Seminaret blir arrangert en gang per studieår, i vårsemesteret. Til seminaret skal hver enkelt student forberede og presentere en prosjektskisse med plan for gjennomføringen. Veileder oppnevnes etter søknad fra kandidaten. Hver masterstudent skal skrive under en masteravtale som blant annet regulerer veiledningsforholdet. Veileder sikrer at studenten tilføres nødvendige kunnskap og nødvendig kontroll med innsamling og behandling av data, samt at dette foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer.

Læringsutbytte

Formålet med masteroppgaven er at studentene skal utføre et selvstendig forskningsarbeid med relevans for fagfeltet funksjonshemming og samfunn.

Kunnskap om:

 • relevante forskningsmetoder og forskningsdesign
 • vitenskapelig kunnskapsproduksjon
 • forskningsetikk
 • rapportering og vitenskapelig skriving

Ferdigheter:

 • kan lage forskningsdesign
 • kan vurdere hva som er hensiktsmessig design, datainnsamlingsmetode(r) og analysemetoder i forhold til den valgte problemstillingen
 • kan dokumentere innsikt i nasjonal og internasjonal forskning innenfor det valgte temaet, og relatere det til eget prosjekt og egne funn
 • kan anvende relevante forskningsmetoder i forbindelse med det konkrete forskningsarbeidet
 • kan systematisere, analysere og drøfte innsamlede data
 • kan vurdere forskningsetiske problemstillinger i tilknytning til eget prosjekt
 • kan formidle resultatet fra egen undersøkelse i tråd med vitenskapelige krav

Generelle kompetanse:

 • kan analysere relevante fag- og forskningsetiske problemstillinger innen funksjonshemming og samfunn
 • kan formidle et omfattende selvstendig arbeid og kommunisere om faglige og etiske problemstillinger innenfor fagområdet
 • kan forholde seg kritisk til teori og forskningsresultater
 • kan vise analytisk og refleksiv kompetanse

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Individuell veiledning og obligatorisk masterseminar. I tillegg vil det arrangeres seminarer om forskningsetikk og NSD, skriveprosess, datainnsamling og masterskisse.

Obligatorisk deltagelse på masterseminar må være godkjent. Seminaret vil bli arrangert en gang pr. år, i vårsemesteret. Til seminaret skal hver enkelt student forberede og presentere en prosjektskisse med plan for gjennomføringen. Veileder oppnevnes etter søknad fra kandidaten.

Obligatoriske aktiviteter

 • Ett obligatorisk masterseminar

Mer om vurdering

FUH3900 er siste eksamen til mastergraden i funksjonshemming og samfunn og studentene melder seg til eksamen på Studentweb. Masteroppgaven leveres som pdf-fil i NTNUs digitale eksamensverktøy, Inspera. Det skal også leveres tre trykte kopier av masteroppgaven til instituttet. Det må påregnes en periode på tolv uker fra oppmeldingen leveres og til den avsluttende prøven kan bli arrangert.

Oppgaven skal leveres innen 2. mai i vårsemesteret eller 1. november i høstsemesteret, det semesteret som er avtalt som avsluttende semester i studentens utdanningsplan. Dersom studenten leverer inn avhandlingen etter disse datoene, vil avsluttende eksamen vanligvis bli arrangert påfølgende semester.

Masteroppgaver skrevet på norsk skal inneholde et kort sammendrag på engelsk, oppgaver skrevet på engelsk skal inneholde et kort sammendrag på norsk. Eksamen består av oppgaven, et foredrag på ca. 30 minutter og en muntlig prøve. Foredrag og muntlig prøve arrangeres bare dersom det skriftlige arbeidet er bestått, disse brukes til å justere karakteren med inntil ett trinn.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Funksjonshemming og samfunn (MFUNKSAM)

Forkunnskapskrav

Krever opptak på masterstudiet i funksjonshemming og samfunn. Studenten må ha gjennomført og bestått alle obligatoriske og valgfrie emner i studiet for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave med justerende muntlig prøve

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave med justerende muntlig prøve 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave med justerende muntlig prøve 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU