FO001216 - Teknologi og samfunn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100 A
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer F

Faglig innhold

SAMFUNNSFAG

- Demokrati og politikk
- Lover og forskrifter

TEKNOLOGIHISTORIE

- Sentrale perioder i verdenshistorien
- Hovedtrekk i norsk teknologi- og industrihistorie fra cirka 1850

LOKAL DEL

- Innovasjon og entreprenørskap
- Lokal og regional industri

ETIKK

- Grunnleggende teori
- Yrkesetikk

VITENSKAPSTEORI

- Grunnleggende introduksjon
- Vitenskapelig metode

Læringsutbytte

LÆRINGSUTBYTTE - KUNNSKAP
- Kandidaten har kunnskap om demokrati og samfunnets organisering
- Kandidaten har kjennskap til hvordan private og offentlige organisasjoner i arbeidslivet fungerer
- Kandidaten har kjennskap til lover og forskrifter, hvordan disse utvikles og brukes.
- Kandidaten har kunnskap om hva som karakteriserer teknologiutviklingen historisk og geografisk.
- Kandidaten har kunnskap om teknologi som grunnlag for samfunnsengasjement og samspillet mellom teknologi, samfunn, økonomi og miljø.

LÆRINGSUTBYTTE - FERDIGHETER
- Kandidaten kan vurdere og diskutere, muntlig og skriftlig, enkle teknologiske produkter og prosesser, og deres konsekvenser for samfunn og miljø.
- Kandidaten kan gjøre greie for sentrale utviklingstendenser og hovedstrukturen i norsk næringsliv, samt den betydning globalisering og kulturforskjeller har for teknologi, nærings- og samfunnsutvikling.
- Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for samfunnsvitenskapelig tenking.
- Kandidaten kan bruke etiske prinsipper i sine vurderinger og valg.

LÆRINGSUTBYTTE - GENERELL KOMPETANSE
- Kandidaten forstår betydningen av ikke tekniske ferdigheter i sitt arbeid med teknologiske løsninger.
- Kandidaten forstår betydningen av innovasjon og entreprenørskap.
- Kandidaten forstår betydningen av samarbeid og tverrfaglighet.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

- Forelesninger i klassa

- Gruppearbeid / øvinger i grupper

- Obligatoriske innleveringer / presentasjoner / prøver

- Prosjektarbeid


Obligatoriske arbeidskrav:

Totalt seks individuelle/gruppeoppgaver skal være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen. Alle frister vil bli kunngjort på NTNUs e-læringssystem.

Det er krav om 80% frammøte for å få gå opp til eksamen

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Det er fire timers skriftlig skoleeksamen. Denne teller 70% av sluttkarakteren.

Det blir satt karakter på to av de seks obligatoriske innleveringene. Dette er to prosjektoppgaver i "lokal del". Disse teller 30% av sluttkarakteren.

På skoleeksamen kan studentene

ha med seg ett A4-ark med egne notater på begge sider.

Arket skal legges ved eksamensbesvarelsen. Ingen andre

hjelpemidler er tillatt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning (252FK)

Kursmateriell

Daniel R. Headrick: Technology, a World History, Oxford University Press (2009), ISBN: 978-0-19-515648-5;978-0-19-533821-8, Boken brukes også i engelskundervisningen i "Kommunikasjon og norsk".

Diverse artikler vil bli delt ut.

En ny lærebok er planlagt for faget høsten 2017.

Siden det er usikkert om boka er klar til høsten 2017, og om den dekker behovet, bør studentene ikke anskaffe seg noen pensumbøker før undervisningen starter.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100 A
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 F 23.05.2018 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen 70/100 F 09.08.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.