course-details-portlet

FILM3090 - Masteroppgave i filmvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 60 minutter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven er et større skriftlig arbeid innenfor området filmvitenskap, som skal vise at kandidaten kan arbeide selvstendig og vitenskapelig. Oppgaven forutsettes å tilsvare to semesters arbeid. I særlige tilfeller kan flere mindre arbeider godkjennes dersom de har samme kvalitet og samme tematiske sammenheng som en vanlig masteroppgave. Gruppearbeid kan også godkjennes dersom kandidatens andel er klart avgrenset og tilsvarer en normal masteroppgave i kvalitet og omfang.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:
- dyp innsikt i og kunnskap om et spesifikt og selvvalgt tema innen filmvitenskapen, gjennom et selvstendig forskningsarbeid.
- inngående kunnskap om filmvitenskapelige teorier og begreper i tilknytning til et spesifikt, filmvitenskapelig problemfelt.
- oversikt over og innsikt i historiske og kulturelle forhold i tilknytning til et spesifikt filmvitenskapelig problemfelt.

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:
- formulere, planlegge og gjennomføre et større forskningsbasert skriftlig arbeid.
- arbeide selvstendig og vitenskapelig innenfor fagområdet filmvitenskap.
- bruke relevante teorier og metoder på en hensiktsmessig måte.
- gjøre begrunnede valg av kilder, faglitteratur og fremstillingsmåter.
- reflektere kritisk over egen faglig utøvelse og justere denne etter behov.
- formidle resonnementer i et adekvat fagspråk og i henhold til akademiske standarder.
- gjøre vurderinger av relevante forskningsetiske problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Individuell veiledning, oppgaver og veiledningsseminarer.

I tillegg til individuell veiledning samles masterstudentene hvert semester til arbeids- og veiledningsseminarer, til dels på tvers av nivå, hvor studenter gir og får respons på tekster under utvikling.

I andre semester får studentene seminarveiledning i å utvikle en prosjektskisse som gir grunnlag for tildeling av veileder. Gjennom veiledning og seminarer skal studenten så utarbeide en fullstendig prosjektbeskrivelse.

Obligatoriske oppgaver i andre semester: 1) Utarbeide prosjektbeskrivelse for masteroppgaven under veiledning, og 2) levere en skriftlig litteraturgjennomgang av et teoretisk eller metodisk felt med relevans for den planlagte oppgaven.

Obligatoriske oppgaver i tredje og fjerde semester: Framlegg av kapittelutkast og respons på medstudenters utkast.

Omfanget av masteroppgaven skal være 32.000 - 40.000 ord. Antall ord omfatter ikke forside, forord, innholdsfortegnelse, litteraturliste eller vedlegg. Antall ord skal påføres oppgaven, og det er studentens ansvar at oppgitt antall ord er korrekt. Ved innlevering skal alle studenter skrive et sammendrag av masteroppgaven på 1/2 - 1 side. Sammendraget skrives på norsk og gjerne også på engelsk.

Studentene plikter å holde seg orientert om beskjeder fra instituttet eller emneansvarlig via Blackboard.

Normert antall veiledningstimer for masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet er beskrevet i følgende link: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Masteravtale+HF

Obligatoriske aktiviteter

  • Utarbeide prosjektbeskrivelse
  • Levere en skriftlig litteraturgjennomgang
  • Framlegg av kapittelutkast.

Mer om vurdering

Sluttvurderingen av masteroppgaven justeres ved en muntlig prøve. Den muntlige prøven består av en drøfting av oppgaven med sensoratet som har en varighet på mellom 30 og 60 minutter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Film- og medievitenskap (MFMV) - enkelte retninger
Filmvitenskap (MFILM)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak på master i film- og medievitenskap med studieretningen filmvitenskap.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFFILM390 60.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  60.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Termin nr.: 3
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Filmvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 01.11.2020

Innlevering 01.12.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 20.04.2021

Innlevering 20.05.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU