FI3700 - Selvstudium

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet er et tilbud til studenter som har forhåndsgodkjent utenlandsopphold som del av mastergraden i filosofi.

Emnet er et selvstudium med et oppgitt pensum på ca. 650 sider. Kurset vil gi anledning til fordypning i et selvvalgt fagområde innenfor studieprogrammet.


Læringsutbytte

- Inngående kunnskap om et bestemt tema/problemfelt, evt. en bestemt filosof/et bestemt filosofihistorisk tema, som er av relevans for temaet til studentens masteroppgave
- Evne til å orientere seg i en omfattende litteratur i feltet, og finne komplementerende litteratur av relevans for en selvvalgt eller oppgitt problemstilling
- Evne til å løse problemstillingen gjennom et selvstendig skriftlig arbeid, med klar argumentasjon/drøftelse, under veileding.
- Sammenlignet med spesialemner på bachelornivå (jf. FI2101-5) skal studenter på masternivå vise en større grad av selvstendighet i sin omgang med filosofiske problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer/forelesning, veiledning og egenaktivitet. Godkjent pensumliste må leveres fysisk til instituttet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent pensumliste.

Mer om vurdering

Evaluering skjer gjennom essay hvor problemstilling utarbeides i samråd med veileder. Studenter anbefales sterkt å levere et utkast av essayet til veileder/faglærer for tilbakemelding i forkant av den endelige innleveringen. Diverse praktiske opplysninger vedrørende essayet: Dato for innlevering av essay er oppgitt under eksamensdatoer. Innlevering av essay i 2. eks. innen kl. 14.00 på instituttkontoret. Lengde: 15-20 sider i Times New Roman, 12 pkt. og 1,5 linjeavstand. Mal til forside finnes på instituttets nettsider.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Filosofi (MFI) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Opptak til masterprogrammet i filosfi.

Kursmateriell

Pensumliste utarbeides i samråd med veileder.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
14.12.2017

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.