course-details-portlet

FI3202 - Teori og metode i filosofi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 25/100
Oppgave 25/100
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Studiet av filosofiske tekster fra forskjellige tradisjoner, tider og skoler i et komparativt perspektiv.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
- Kunnskap om en rekke perspektiver/metoder/teori som definerer filosofiens område og filosofisk virksomhet.
- Innsikt i og forståelse av det innbyrdes forholdet mellom disse ulike perspektivene osv.

Ferdigheter:
- Evne til å legge frem muntlig filosofiske tekster av mer generell karakter sett i forhold til egne interesser.
- Evne til å lage en klar og oversiktlig prosjektbeskrivelse og legge denne frem muntlig for diskusjon.

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer, egenaktivitet og muntlige presentasjoner.

Teori og metode tas over de to første semestrene av masterstudiet (med vanlig studieprogresjon), med avslutning og vurdering i det andre. Masterseminaret utgjør både undervisningsopplegget for Teori og metode, og også mer generelt et samlingsforum for alle instituttets masterstudenter der man kan presentere og få tilbakemelding på pågående arbeid. Undervisningsopplegget i Teori og metode består i å se på et bredt spekter av filosofiske tradisjoner, perspektiver og metoder gjennom ulike tekster. I tillegg vil det være fokus på hvordan man skriver en vitenskapelig tekst i filosofi.

For å gå opp til eksamen må studenten levere godkjent pensumliste fysisk til instituttet, delta på masterseminaret i begge semestrene (krav om 80% oppmøte alle seminarene medregnet) samt presentere en tekst hvert semester og et utkast til prosjektbeskrivelsen i andre semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon av tekst
  • Muntlig presentasjon av prosjektbeskrivelse
  • Godkjent pensumliste
  • 80% oppmøte på seminar

Mer om vurdering

Emnet vurderes gjennom to oppgaver á 2400-4000 ord (hver oppgave teller 25 %) og en endelig prosjektbeskrivelse for masteroppgaven på 4000-6000 ord (teller 50%). Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må alle eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter.
Ved gjentak av eksamen må begge eksamensdeler tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Filosofi (MFI)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i filosofi.

Kursmateriell

Institutt for filosofi og religionsvitenskap utgir hvert semester oppdaterte pensumlister som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler. Pensumlisten inneholder også informasjon om tillatte hjelpemidler til skriftlig eksamen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FI3102 22.5 01.08.2006
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Filosofi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100

Innlevering 27.11.2020

Innlevering 14:00

Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 25/100

Innlevering 27.11.2020

Innlevering 14:00

Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 25/100

Innlevering 27.11.2020

Innlevering 14:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 50/100

Utlevering 30.04.2021

Innlevering 07.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 25/100

Utlevering 30.04.2021

Innlevering 07.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 25/100

Utlevering 30.04.2021

Innlevering 07.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU