course-details-portlet

FI3202 - Teori og metode i filosofi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 25/100
Oppgave 25/100
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Studiet av filosofiske tekster fra forskjellige tradisjoner, tider og skoler i et komparativt perspektiv.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:

  • Kunnskap om en rekke perspektiver/metoder/teori som definerer filosofiens område og filosofisk virksomhet.
  • Innsikt i og forståelse av det innbyrdes forholdet mellom disse ulike perspektivene osv.

Ferdigheter:

  • Evne til å legge frem muntlig filosofiske tekster av mer generell karakter sett i forhold til egne interesser.
  • Evne til å lage en klar og oversiktlig prosjektbeskrivelse og legge denne frem muntlig for diskusjon.

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer, egenaktivitet og muntlige presentasjoner. Emnet tas over de to første semestrene av masterstudiet (med vanlig studieprogresjon), med avslutning og vurdering i det andre semesteret. Undervisningsopplegget i Teori og metode består i å se på et bredt spekter av filosofiske tradisjoner, perspektiver og metoder gjennom ulike tekster. I tillegg vil det være fokus på hvordan man skriver en vitenskapelig tekst i filosofi.

For å gå opp til eksamen må studenten delta på seminaret i begge semestrene (krav om 80% oppmøte alle seminarene medregnet), presentere en pensumtekst hvert semester og et utkast til prosjektbeskrivelsen i andre semester samt levere godkjent pensumliste til instituttet det semesteret eksamen skal avlegges.

Masterseminaret utgjør både undervisningsopplegget for Teori og metode, og også mer generelt et samlingsforum for alle instituttets masterstudenter der man kan presentere og få tilbakemelding på pågående arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon av tekst
  • Muntlig presentasjon av prosjektbeskrivelse
  • Godkjent pensumliste
  • 80% oppmøte på seminar

Mer om vurdering

Emnet vurderes gjennom to oppgaver á 2400-4000 ord (hver oppgave teller 25 %) og en endelig prosjektbeskrivelse for masteroppgaven på 4000-6000 ord (teller 50%). Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må alle eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter. Ved gjentak av eksamen må alle eksamensdeler tas på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Filosofi og etikk (MFI)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i filosofi.

Kursmateriell

Institutt for filosofi og religionsvitenskap utgir hvert semester oppdaterte pensumlister som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FI3102 22.5 VÅR 2006
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Filosofi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100

Utlevering
17.11.2023

Innlevering
01.12.2023


09:00


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 25/100

Utlevering
17.11.2023

Innlevering
01.12.2023


09:00


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 25/100

Utlevering
17.11.2023

Innlevering
01.12.2023


09:00


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 50/100

Utlevering
21.05.2024

Innlevering
04.06.2024


09:00


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 25/100

Utlevering
21.05.2024

Innlevering
04.06.2024


09:00


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 25/100

Utlevering
21.05.2024

Innlevering
04.06.2024


09:00


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU