course-details-portlet

FH3901 - Masteroppgave i folkehelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Hensikten med masteroppgaven er at studenten skal kunne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt, under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. Masteroppgaven skal være en individuell oppgave. Studenten skal velge tema og problemstilling for masteroppgaven innenfor de tema som favnes av masterprogrammet i folkehelse, og i tråd med emnebeskrivelsen for masteroppgaven. Tema og problemstilling utarbeides i samråd med veileder(e). Arbeidet med oppgaven vil omfatte planlegging (formulering av studiespørsmål, prosjektbeskrivelse) og gjennomføring av et forskningsprosjekt med analyse av data og skriving av en systematisk forskningsrapport i henhold til forskningsetiske retningslinjer og krav til god vitenskapelig praksis innenfor den forskningsmetodikk som velges for oppgaven. Masteroppgaven skal leveres som et individuelt skriftlig arbeid. Nærmere informasjon er gitt i retningslinjer for masteroppgave ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Disse retningslinjene skal følges. Dersom masteroppgaven utformes som en artikkel skal artikkelen følges av en utdypende tekst («kappe») på inntil 7 000 ord.

Læringsutbytte

Etter fullført emne og bestått masteroppgave i FH3901 kan studenten:

Kunnskap:

 • redegjøre for ulike vitenskapelige metoder og kilder innen relevant fagfelt
 • vise spesialisert innsikt i temaet for masteroppgaven

Ferdigheter:

 • formulere en presis vitenskapelig problemstilling
 • vurdere valg av studiedesign og forskningsmetode som er best egnet for å besvare problemstillingen
 • bearbeide og analysere data fra en undersøkelse/eksperiment
 • identifisere og diskutere forskningsetiske problemstillinger i forbindelse med forskning generelt og egen oppgave spesielt
 • framstille og formidle resultatene i vitenskapelig form med godt språk og presise formuleringer
 • presentere eget forskningsspørsmål og diskutere resultatene med utgangspunkt i relevant vitenskapelig litteratur

Generell kompetanse:

 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt, under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer innenfor de tema som favnes av masterprogrammet i folkehelse
 • beskrive et vitenskapelig arbeid i en ryddig og oversiktlig rapport (masteroppgaven)
 • bidra til kunnskapsutvikling innen temaområdet for masteroppgaven

Læringsformer og aktiviteter

Individuell veiledning, begrenset til 45 timer. Prosjektbeskrivelse må godkjennes før oppstart og leveres mot slutten av 2. semester. Obligatorisk deltakelse på ett en-dags masterseminar (vår 2. semester). Masteroppgaven kan leveres på et skandinavisk språk eller på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse på masteroppgaveseminar
 • Individuell veiledning på masteroppgaven

Mer om vurdering

Masteroppgaven bedømmes ut fra det skriftlige arbeidet og en muntlig eksamen. Muntlig eksamen består av 30 minutters presentasjon som er åpen for publikum og 1 times eksaminasjon hvor kun sensorer og masterstudent er tilstede. Sensorene setter en foreløpig karakter på masteroppgaven i forkant av muntlig eksamen. Muntlig eksamen kan benyttes til å justere karakteren på det skriftlige arbeidet med inntil én karakter opp eller ned. Studenten gjøres kun kjent med endelig karakter. Hvis karakteren på det skriftlige arbeidet vurderes til F (ikke bestått) avholdes det ikke muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Folkehelse (MFHLS)

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp til Master i folkehelse. Alle emner som inngår i masterprogrammet (til sammen 75 stp) må være bestått før masteroppgaven leveres inn. Planlegging av masteroppgaven bør starte i første eller tidlig i andre semester.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Folkehelse
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU