course-details-portlet

FENT2900 - Bacheloroppgave Fornybar energi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100

Faglig innhold

Bacheloroppgaven utføres innenfor studiets emneområder og i henhold til bachelormanualen.

Læringsutbytte

Kunnskap:

- Kandidaten skal ha inngående kunnskap om en utvalgt problemstilling innen fagområdet.

- Kandidaten skal ha kunnskap om styring og dokumentasjon av prosjekter.

Ferdigheter:

- Kandidaten skal kunne identifisere, formulere og løse et relevant problem.

- Kandidaten skal utnytte kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder i studiet, samt gjennomføre en selvstendig fordypning der det er nødvendig.

- Kandidaten skal tilegne seg ferdigheter i prosjektstyring ved gjennomføring og dokumentasjon av et prosjektarbeid.

- Kandidaten skal kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.

Generell kompetanse:

- Kandidaten skal kunne identifisere, formulere og løse relevante problemer i fornybaringeniørens virkefelt, og dermed kunne fungere på en god måte som ingeniør i arbeidslivet.

- Kandidaten kan formidle kunnskap innenfor sitt fagområde til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsform er som beskrevet i bachelormanualen og skal være et selvstendig studentdrevet prosjektarbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav
  • Levering av KI-deklarasjon

Mer om vurdering

Frist for innlevering av bacheloroppgave i ingeniørutdanning er 20.5. kl. 12:00 uansett år. Hvis 20.5. et år faller på helge- eller helligdag vil innleveringsfrist være påfølgende arbeidsdag.

Bacheloroppgaven gjennomføres normalt i grupper bestående av 2 -3 studenter. Oppgaven leveres som en skriftlig rapport, en poster og en muntlig presentasjon, eventuelt supplert med et produkt/en prototyp. Skriftlig rapport sammen med et eventuelt produkt/prototyp utgjør vurderingsgrunnlaget for endelig karakter.

Øvrige forhold rundt oppgaven er nedfelt i en egen håndbok for instituttet.

Ved ikke bestått bacheloroppgave må studenten levere en ny besvarelse. Forbedring/omarbeidelse er ikke tilstrekkelig. Oppgaven kan presentere det samme temaområdet med samme empiri/datagrunnlag. En bacheloroppgave som er vurdert bestått, kan ikke leveres inn til ny vurdering, selv i omarbeidet form.

Fakultet for ingeniørvitenskaps standard KI-deklarasjon skal leveres ved oppgaveinnlevering.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fornybar energi - Ingeniørfag (BIFOREN)

Forkunnskapskrav

For å starte på bacheloroppgaven i ingeniørfag må studenten ha bestått minimum 110 studiepoeng av 120 studieplanfestede studiepoeng fra de to første årene ved ingeniørutdanningen. I tillegg må alle obligatoriske emner og kurs som inngår i utdanningsplanen, men som ikke er studiepoenggivende, være godkjent for å kunne starte bacheloroppgaven.

Kursmateriell

Prosjektmanual. Kandidatene skal selv finne frem til annen litteratur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FENA2900 20.0 HØST 2019
FENG2900 20.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100

Innlevering
21.05.2024


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU