course-details-portlet

FENT2321 - Vindenergi og design av vindturbin

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppeoppgave/rapport 75/100
Presentasjon 25/100

Faglig innhold

Emnet vil inneholde beregning av energipotensialet i vind. Det blir undervist i metoder for måling av vind-hastigheter som kan bli benyttet til kartlegging av energipotensialer i et område eller på en bestemt plass. Det vil bli gjennomgått forskjellige teknologier for vindkraftverk. Emnet består av et stort gruppeprosjekt som omhandler en bestemt teknologi innenfor vindenergi.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten kunnskap om: - Energipotensialet i vind. - Strømning og turbulens i vind. - Vindturbiners grunnleggende design, virkemåte og introduksjon til hovedkomponentene. - Vindturbiner; Effekt og Thrust koeffisienter iht. Betz teorem. - Akulator og Rotor Disk teori. - Design av et turbinblad ved å benytte Blad Element Moment metoden. Emnet skal gi studenten innsikt i: - Fornybar energi:potensialet i verden. - Aerodynamikk på en vingeprofil. - Designlaster for en vind- og tidevannsturbin. Ferdigheter: Emnet skal gjøre studenten i stand til å: - Beregne hoveddimensjoner på vindturbiner. - Beregne energipotensialet fra vinden. - Beregne energi produsert fra et vindturbin-kraftverk. Generell kompetanse: Emnet skal gi studenten: - Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse om vindturbiner. - Studenten skal kunne anvende denne kompetansen i prosjekter der disse maskinene inngår som komponenter i et kraftverk.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet FEN2321 samkjøres med TEP4175. Det betyr at alle forelesninger og aktiviteter er samme. Online plattform OpenEdX, forelesninger, regneøvinger, laboratoriearbeid, prosjektarbeid, rapportskriving, poster. I undervisningen blir det lagt vekt på eksperimentelle undersøkelser i laboratoriet, i tillegg til regneøvinger. 2/3 av øvingene kreves godkjent for adgang til vurdering i emnet. Grupperapport og presentasjon evalueres separat.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Vurderingsordning: 2 delvurderinger. I denne inngår en Grupperapport (75%) og en Presentasjon (25%) som begge evalueres med karakterskala A-F. Vurdering for det hele gis med karakter A-F. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Ingen emnekrav.

Kursmateriell

"Wind Energy Explained. Theory , Design and Application", Manwell, McGowan and Rogers, Wiley, 2002 ISBN 13:978-0-471-49972-5 (H/B) Hand-outs from teachers.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TEP4175 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Gruppeoppgave/rapport 75/100

Innlevering
30.11.2023


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Presentasjon 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU