course-details-portlet

FENT1101 - Fornybar energi grunnkurs 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

- Oversikt over Norges og verdens energisituasjon

- Grunnleggende kjemi og termodynamikk

- Miljømessige utfordringer med energiproduksjon (CO2 og NOx utslipp)

- Ulike former for fornybar energi (vannkraft, vindkraft, solenergi, bioenergi, saltkraft, og varmekraft)

- Sammenligning av fornybar energi med andre former for elektrisitetsproduksjon som kullkraft, gasskraft, dieselkraft og kjernekraft

- Varmepumper, varmegjenvinning, ENØK tiltak for bygninger, passivhus og plusshus

- Karbonfangst og lagring (carbon capture and storage; CCS)

- Sirkulær økonomi og bærekraft innen fornybar energi

Læringsutbytte

Kandidaten har kunnskap om:

- grunnleggende ingeniørfaglig metodikk

- grunnleggende bærekraftanalyser

- grunnleggende yrkesetikk og helse, miljø og sikkerhet (HMS)

- grunnleggende digitalisering (f. eks. Bruk av Matlab og Python programmering)

- ulike former for energiproduksjon

- norsk energiforsyning og energibruk samd den nasjonale og internasjonale energisituasjonen

- miljøproblemer knyttet til energiproduksjon og energibruk

- ulike tiltak for energieffektivisering

- forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet Fornybar energi.

- innovasjon og entreprenørskap innen fornybar energi

Kandidaten evner å (ferdigheter):

- oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet gjennom informasjonsinnhenting

- anvende kunnskap for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor fagområdene energiproduksjon

- vurdere energimessige og miljømessige konsekvenser av ulike energiløsninger

- gjøre enkle beregninger på varme- og kuldesystemer

- finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling innenfor Fornybar Energi

Kandidaten skal kunne (generell kompetanse):

- vurdere ulike metoder for energiproduksjon opp mot hverandre

- vurdere hensiktsmessige tiltak for energieffektivisering

- vurdere ingeniørene rulle i samfunnet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger

Mer om vurdering

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Obligatoriske arbeidskrav for å få adgang til vurdering:

- 8 av 10 øvinger må være godkjent.

En utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) arrangeres i august, og skriftlig eksamen kan endres til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fornybar energi - Ingeniørfag (BIFOREN)

Kursmateriell

Utdelte notater via Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FENA1001 5.0 HØST 2023
FENG1001 5.0 HØST 2023
FENT1001 5.0 HØST 2023
FENA1101 7.5 HØST 2023
FENG1101 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU