course-details-portlet

FENG2900 - Bacheloroppgave Fornybar energi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bachelor oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bachelor oppgave 100/100

Faglig innhold

Tema velges ut fra eget fagområde og oppgaven tildeles av instituttet. Gruppen kan foreslå eget tema

Læringsutbytte

Kunnskap - Kandidaten

 • har inngående kunnskap om et utvalgt tema innen fagområdet
 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor temaet

Ferdigheter - Kandidaten

 • kan identifisere, formulere og løse et relevant ingeniørfaglig problem
 • kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor bacheloroppgavens tema og begrunner sine valg
 • kan anvende ingeniørfaglige metoder og kunne jobbe metodisk
 • kan dokumentere og formidle et ingeniørfaglig arbeid
 • kan planlegge og gjennomføre et ingeniørfaglig arbeid

Generell kompetanse - Kandidaten

 • formidler faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • har innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger
 • har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv
 • integrerer tidligere ervervede kunnskaper og er i stand til å tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling

Læringsformer og aktiviteter

Gjennomføres i grupper på 2-3. Problemstillingen kan gi grupper på maksimalt 4. Obligatoriske aktiviteter: • Godkjent forprosjektplan • Dokumentasjon av arbeidsprosessen (statusrapporter, møteinnkallinger, møtereferater, timelister og annet) • Muntlig presentasjon på engelsk (enten avslutningsvis, eller underveis i prosessen) • Utarbeidelse av poster (enten avslutningsvis, eller underveis i prosessen)

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav
 • Levering av KI-deklarasjon

Mer om vurdering

Frist for innlevering av bacheloroppgave i ingeniørutdanning er 20.5. kl. 12:00 uansett år. Hvis 20.5. et år faller på helge- eller helligdag vil innleveringsfrist være påfølgende arbeidsdag.

Bacheloroppgaven gjennomføres normalt i grupper bestående av 2 -3 studenter. Oppgaven leveres som en skriftlig rapport, en poster og en muntlig presentasjon, eventuelt supplert med et produkt/en prototyp. Skriftlig rapport sammen med et eventuelt produkt/prototyp utgjør vurderingsgrunnlaget for endelig karakter.

Øvrige forhold rundt oppgaven er nedfelt i en egen håndbok for instituttet.

Ved ikke bestått bacheloroppgave må studenten levere en ny besvarelse. Forbedring/omarbeidelse er ikke tilstrekkelig. Oppgaven kan presentere det samme temaområdet med samme empiri/datagrunnlag. En bacheloroppgave som er vurdert bestått, kan ikke leveres inn til ny vurdering, selv i omarbeidet form.

Fakultet for ingeniørvitenskaps standard KI-deklarasjon skal leveres ved oppgaveinnlevering.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fornybar energi - Ingeniørfag (BIFOREN)

Forkunnskapskrav

For å starte på bacheloroppgaven i ingeniørfag må studenten ha bestått minimum 110 studiepoeng av 120 studieplanfestede studiepoeng fra de to første årene ved ingeniørutdanningen. I tillegg må alle obligatoriske emner og kurs som inngår i utdanningsplanen, men som ikke er studiepoenggivende, være godkjent for å kunne starte bacheloroppgaven.

Kursmateriell

Bestemmes ut fra valgt oppgave

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FENA2900 20.0 HØST 2019
FENT2900 20.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bachelor oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bachelor oppgave 100/100

Innlevering
21.05.2024


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU