course-details-portlet

FARM3901 - Masteroppgave i farmasi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100 A

Faglig innhold

Masteroppgaven består av et prosjektarbeid med en belastning på 52,5 studiepoeng. Prosjektet skal være en selvstendig forskningsoppgave innenfor et relevant fagområde. Normalt vil oppgaven utføres ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, men det er anledning til å utføre masteroppgaven ved andre av NTNUs fakultet, eller ved andre relevante forskningsinstitusjoner. Oppgaven skal gi studentene anledning til systematisk faglig fordypning innen et utvalgt fagfelt, samt praktisk forskningserfaring og en innføring i generell forskningsmetodikk. Prosjektets formål og de oppnådde resultater skal beskrives på en vitenskapelig måte i en prosjektoppgave (masteroppgave). Nærmere informasjon er gitt i retningslinjer for masteroppgave ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Læringsutbytte

Etter fullført mastergradsoppgave har kandidaten følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Kandidaten har inngående kunnskap i et farmasøytisk relevant fagfelt og dets vitenskapelige metoder for å utføre et forsknings- eller utviklingsprosjekt
 • Kandidaten har inngående kunnskap om sentrale forskningsetiske prinsipper og regelverk

Ferdigheter

 • Kandidaten kan gjennomføre et avgrenset forsknings- og utviklingsprosjekt relatert til farmasi.
 • Kandidaten kan bruke statistiske og epidemiologiske metoder som er relevante for et gitt forskningsprosjekt
 • Kandidaten kan bruke relevante faglige kunnskaper for å foreslå løsninger på avanserte teoretiske og praktiske farmasifaglige utfordringer.
 • Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle betydningen av vitenskapelig dokumentasjon og forskjellen mellom dokumenterte og udokumenterte påstander
 • Kandidaten kan bidra til kvalitetsutvikling, innovasjon og nytenkning innen fagfeltet.
 • Kandidaten kan formidle evidensbasert kunnskap til helsepersonell, legemiddelbrukere og allmennheten

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.

Mer om vurdering

Masteroppgaven bedømmes ut fra det skriftlige arbeidet og en muntlig eksamen.

Sensorene setter en foreløpig karakter på masteroppgaven i forkant av muntlig eksamen. Muntlig eksamen innebærer at studenten presenterer sin masteroppgave i en muntlig presentasjon på omkring 20 minutter. Deretter gjennomføres en muntlig eksaminering som varer i omkring 1 time. Muntlig eksamen kan benyttes til å justere karakteren på det skriftlige arbeidet med inntil én karakter opp eller ned.

Studenten gjøres kun kjent med endelig karakter. Hvis karakteren på det skriftlige arbeidet vurderes til F (ikke bestått) avholdes det ikke muntlig eksamen. Hvis studenten ikke består emnet, og det er aktuelt med gjentak av eksamen, vil masteroppgaven bli vurdert på ny, og ny muntlig eksamen bli avholdt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Farmasi (MFARMASI)

Forkunnskapskrav

Opptak til 2-årig master i farmasi (MFARMASI). Alle emner som inngår i masterprogrammet (til sammen 67,5 studiepoeng) må være bestått før masteroppgaven leveres inn.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FARM3100 30.0 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  52.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Farmasi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100 A

Utlevering
18.09.2023

Innlevering
15.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU