course-details-portlet

ETT2330 - Fagutvikling og innovasjon (praksisstudier)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Studenten jobber selvstendig og kunnskapsbasert med fokus på prosjektarbeid, innovasjon og/eller fagutvikling. Praksisstudiet kan innbefatte tverrprofesjonell, personsentrert praksis i kommune- og spesialisthelsetjeneste og på andre arenaer der ergoterapeuter kan bruke sin kompetanse for å fremme personers aktivitet og deltakelse. Studenten jobber systematisk og kvalitetsforbedrende i arbeidsprosesser.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har bred kunnskap om ergoterapeutiske arbeidsprosesser som fremmer aktivitet og deltagelse
- har kunnskap om menneskerettigheter, brukermedvirkning, veiledning, kommunikasjon, etikk og relasjonsbygging

Ferdigheter
Studenten
- kan anvende veiledende, ressursorienterte, myndiggjørende, problemløsende og kreative strategier som fremmer aktivitet og deltagelse
- vurderer omgivelsenes påvirkning på selvstendighet, helse og livskvalitet
- kan anvende digital kompetanse
- kan planlegge og samhandle både tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virksomheter og nivåer, og initiere slik samhandling
- kan finne og vurdere vitenskapelig litteratur som er relevant for egen profesjonsutøvelse
- kan anvende ny kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis
- mestrer ergoterapeutiske arbeidsprosesser med stor grad av selvstendighet i samarbeid med bruker/e og andre aktuelle samarbeidspartnere
- anvender metoder for prosjektarbeid
- kan anvende kunnskap om og forholder seg til helse- og sosialpolitikk og kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere og andre strategiske føringer i helsefremmende og forebyggende arbeid

Generell kompetanse
Studenten
- har innsikt i og kan følge ergoterapeutenes yrkesetiske retningslinjer for å fremme personers rett til aktivitet og deltagelse
- kan formidle, dokumentere og promotere ergoterapeutisk profesjonsutøvelse
- kan vurdere og forebygge risiko for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge dette opp systematisk
- viser evne til målrettet kommunikasjon og samhandling med brukere og i tverrfaglig arbeid
- oppdaterer seg på relevant lovverk for ergoterapeutisk profesjonsutøvelse

Læringsformer og aktiviteter

Emnet inkluderer minimum 8 uker praksisstudier. I tillegg kommer forberedelse og etterarbeid.

Obligatorisk oppmøte til praksisforberedelser, praksisstudier og arbeidskrav.
Det er obligatorisk deltagelse i praksisstudier, jf. Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Det kan maksimalt godkjennes fravær på 10 %. Dokumentert (gyldig) fravær mellom 11 og 20 % kan etter avtale mellom praksisstedet og universitetet tas igjen med forlenget praksis. Fravær over 20 % uansett grunn, medfører at studenten må gjennomføre emnet på nytt.

Mer om vurdering

Vurderingskriteriene for praksisstudiene er knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene, pensum for emnet og bestemmelser i Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Forutsetter bestått:
ETT/ETG1101 Person, aktivitet og deltakelse i hverdagsliv
EXPH0400 Examen philosophicum for medisin og helsefag
ETT/ETG1102 Aktivitetsanalyse
ETT/ETG1103 Aktivitetsvitenskap
ETT/ETG1104 Omgivelser, teknologi og tilgjengelighet
ETT/ETG2220 Ergoterapiprosessen og klinisk resonnering

Studenten kan starte på emnet, men kan ikke avlegge eksamen før alle forkunnskapskravene er bestått.

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i ergoterapi ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak.

Kursmateriell

En oversikt over oppdatert, anbefalt litteratur for emnet legges ut på læringsplattformen før emnestart. Studentene må ha egen PC i emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETG2330 15.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ergoterapi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU