course-details-portlet

ETT2302 - Folkehelse, inkluderende samfunn og global helse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter E

Faglig innhold

Studenten har kunnskap om hvordan samfunnsutvikling og endringer lokalt, nasjonalt og globalt påvirker forutsetningene for aktivitet, deltagelse og helse for ulike grupper. Studenten gjør rede for hvordan sosial ulikhet påvirker aktivitet og deltagelse, og hvilke konsekvenser dette kan ha for helse. Studenten kan anvende og kritisk reflektere over ergoterapeutiske metoder for å fremme helse og livskvalitet, motvirke sosial ulikhet og bidra til meningsfull aktivitet og inkluderende samfunnsutvikling. Studenten lærer om ledelse og tilrettelegging av tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeidsprosesser knyttet til folkehelsetiltak, som også inkluderer frivillige og brukerorganisasjoner.

Stjernemarkering (*) i læringsutbyttebeskrivelsene henviser til § 7 b og d, § 8 a og b, § 9 b-d, § 11 b, § 12 a og b, § 14 c, § 16 c, d og f, § 17 e, § 19 a og b, § 20 b og § 21 a, i Forskrift om Nasjonale retningslinjer for ergoterapeutdanning, som er basert på forskrift 6. september 2017 nr. 1353 om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 2, og tilpasset utdanningen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hvordan lokale, nasjonale og globale helse- og miljøutfordringer påvirker aktivitetsmuligheter i ulike kontekster.
 • har bred kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, for å bidra til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet.
 • har kunnskap om og forståelse for minoritetsgruppers rettigheter og aktivitetsdeltagelse, og samers rettigheter og status som urfolk, * (§ 16 f).
 • har bred kunnskap om hvordan ergoterapeuter kan bidra til etablering og endring av vaner, rutiner og roller som kan fremme aktivitetsdeltagelse, helse og livskvalitet.

Ferdighet

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap om fysiske, psykososiale, strukturelle, digitale, kulturelle og holdningsmessige forhold for å fremme inkludering og deltagelse.
 • kan reflektere over hvordan menneskerettighetene og retten til aktivitet kan sikre likeverdige tjenester for sårbare grupper.
 • kan reflektere over aktiviteters kulturelle betydning for tilhørighet og identitet.
 • kan reflektere over sammenheng mellom helse, oppvekst, utdanning, arbeid og levekår for å bidra til utvikling av god folkehelse for enkeltpersoner og grupper.
 • kan anvende faglig kunnskap og ergoterapeutisk arbeidsprosess for å utvikle tiltak som motvirker sosial ulikhet og konsekvenser av sosial ulikhet.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge samhandling for tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virksomheter og nivåer, * (§ 12 b).
 • kan kritisk vurdere og motvirke utilsiktede konsekvenser av tiltak og intervensjoner innen folkehelse.
 • kan oppdatere seg på og reflektere over helse- og sosialpolitikk, velferdssystemer, lover og regelverk, * (§ 8 a).

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har langsgående undervisning.

Emnet bruker stor grad av studentaktive læringsformer. Dette kan foregå ved bruk av grupper, teambasert læring, selvstudier, oppgaveløsning og oppgaveskriving, seminarer, ferdighetstrening og dialogbasert forelesning. Digitale læringsformer brukes når det er hensiktsmessig.

Mer om vurdering

Eksamen er en muntlig eksamen i gruppe. Vurderingen er individuell (bestått/ikke bestått) basert på selvstendig fremlegg og diskusjoner i gruppen. Gruppen tar utgangspunkt i relevante tema fra pensum om folkehelse. Utsatt eksamen gjennomføres individuelt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim. Emnet gjennomføres ved det studiested som man har opptak ved.

Kursmateriell

Pensum- og anbefalt litteratur publiseres i emnerommet i den digitale læringsplattformen Blackboard ved emnets start. Studentene må ha egen PC.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETG2302 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ergoterapi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E

05.06.2024 - 06.06.2024

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU