course-details-portlet

ETT2302 - Folkehelse, inkluderende samfunn og global helse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Studenten har kunnskap om hvordan samfunnsutvikling og –endringer lokalt, nasjonalt og globalt påvirker forutsetningene for aktivitet, deltagelse og helse for ulike grupper. Studenten gjør rede for hvordan sosial ulikhet påvirker aktivitet og deltagelse, og hvilke konsekvenser dette kan ha for helse.
Studenten kan anvende og kritisk reflektere over ergoterapeutiske metoder for å fremme helse og livskvalitet, motvirke sosial ulikhet og bidra til meningsfull aktivitet og inkluderende samfunnsutvikling. Studenten lærer om ledelse og tilrettelegging av tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeidsprosesser knyttet til folkehelsetiltak, som også inkluderer frivillige og brukerorganisasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- kjenner til hvordan lokale, nasjonale og globale helse- og miljøutfordringer påvirker aktivitetsmuligheter i ulike kontekster
- har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, for å bidra til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet 
- kjenner til minoritetsgruppers rettigheter og aktivitetsdeltagelse, og har kunnskap om og forståelse for samers rettigheter og status som urfolk
- har kunnskap om hvordan ergoterapeuter kan bidra til etablering og endring av vaner, rutiner og roller som kan fremme aktivitetsdeltagelse, helse og livskvalitet

Ferdighet
Studenten
- kan anvende faglig kunnskap om fysiske, psykososiale, strukturelle, digitale, kulturelle og holdningsmessige forhold for å fremme inkludering og deltagelse
- kan reflektere over hvordan menneskerettighetene og retten til aktivitet kan sikre likeverdige tjenester for sårbare grupper
- kan reflektere over aktiviteters kulturelle betydning for tilhørighet og identitet
- kan reflektere over sammenheng mellom helse, oppvekst, utdanning, arbeid og levekår for å bidra til utvikling av god folkehelse for enkeltpersoner og grupper
- kan anvende faglig kunnskap og ergoterapeutisk arbeidsprosess for å utvikle tiltak som motvirker sosial ulikhet og konsekvenser av sosial ulikhet
Generell kompetanse
Studenten
- kan planlegge samhandling for tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virksomheter og nivåer
- kan kritisk vurdere og motvirke utilsiktede konsekvenser av tiltak og intervensjoner innen folkehelse
- kan oppdatere seg på og reflektere over helse- og sosialpolitikk, velferdssystemer, lover og regelverk

Læringsformer og aktiviteter

Studiet bruker stor grad av studentaktive læringsformer individuelt og i gruppe. Dette kan foregå som problembasert læring (PBL), bruk av basisgrupper, teambasert læring, selvstudium, oppgaver, seminarer og ferdighetslæring. Forelesninger og digitale læringsformer brukes når det er hensiktsmessig.

Deltagelse seminar med fremlegg.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Forutsetter bestått:
ETT/ETG2220 Ergoterapiprosessen og klinisk resonnering
ETT/ETG2204 Helsefremming og tilhørighet i kommunen
ETT/ETG2205 Deltagelse i arbeid og utdanning.

Studenten kan starte på emnet, men kan ikke avlegge eksamen før alle forkunnskapskravene er bestått.

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i ergoterapi ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak.

Kursmateriell

En oversikt over oppdatert, anbefalt litteratur for emnet legges ut på læringsplattformen før emnestart. Studentene må ha egen PC i emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETG2302 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ergoterapi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU