course-details-portlet

ETT2301 - Prosjektarbeid og -ledelse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Studenten har kunnskap om prosjektarbeid og -ledelse, innovasjon, kreative prosesser og entreprenørskap i tverrfaglig samarbeid med bruker- og interesseorganisasjoner og andre relevante aktører. utvikler, planlegger og, om mulig, gjennomfører et prosjekt som sikter mot å forbedre ergoterapeutisk praksis, og fremstiller resultat til relevante målgrupper. Dette kan også innbefatte oppdrag fra eksterne samarbeidspartnere.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kjennskap til prosjektarbeid og prosjektledelse, innovasjon, kreative prosesser og entreprenørskap
- har kunnskap om brukermedvirkning, kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og etikk i prosjektarbeid og innovasjonsprosesser

Ferdighet
Studenten
- kan anvende ny kunnskap og kan foreta faglige vurderinger til å forbedre og utvikle tjenester og produkter
- kan anvende kreative og problemløsende strategier for å fremme aktivitet og deltagelse
- kommuniserer resultater av prosjektarbeid

Generell kompetanse
Studenten
- kjenner til nytenkning og metoder som kan bidra til tjenesteinnovasjon, systematiske og kvalitetsforbedrende prosesser
- kan planlegge, gjennomføre og lede ergoterapifaglige utviklingsprosjekter
- kan planlegge, gjennomføre og lede samarbeid med relevante aktører

Læringsformer og aktiviteter

Studiet bruker stor grad av studentaktive læringsformer individuelt og i gruppe. Dette kan foregå som ved bruk av basisgrupper, teambasert læring, selvstudium, oppgaver, seminarer og ferdighetslæring. Forelesninger og digitale læringsformer brukes når det er hensiktsmessig.

Mer om vurdering

Gruppevis skriftlig innlevering med muntlig høring.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Forutsetter bestått:
EXPH0400 Examen philosophicum i medisin og helsefag
ETT/ETG1110 Profesjonsutøvelse i ergoterapi
ETT/ETG2201 Habilitering, rehabilitering og tilrettelegging ved aktivitetsutfordringer
ETT/ETG2202 Ergoterapeutiske arbeidsprosesser
ETT/ETG2203 Mestring av hverdagsliv med psykiske utfordringer

Studenten kan starte på emnet, men kan ikke avlegge eksamen før alle forkunnskapskravene er bestått.

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i ergoterapi ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak.

Kursmateriell

En oversikt over oppdatert, anbefalt litteratur for emnet legges ut på læringsplattformen før emnestart. Studentene må ha egen PC i emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETG2301 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ergoterapi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU